EP narių darbo kokybės kalbėjimas neatskleidžia
Lie­tu­vos at­sto­vai Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) ne­lin­kę sa­vo dar­bo ma­tuo­ti sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis. Eks­per­tai ir­gi pa­žy­mi, kad daž­nos po­li­ti­kų kal­bos per ple­na­ri­nius po­sė­džius nė­ra svar­biau­sias jų veik­los įver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus.

Per pir­muo­sius šios EP ka­den­ci­jos me­tus Lie­tu­vos at­sto­vai eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos van­de­ny­se nar­dė skir­tin­gai. Vie­ni ak­ty­viai reiš­kė­si per ple­na­ri­nius po­sė­džius, ki­tų bal­sas bu­vo vos gir­di­mas.

Įsi­dė­mė­jo "žai­di­mo" taisykles

Anot sta­tis­ti­nių ro­dik­lių, pa­gal ak­ty­vu­mą tarp Lie­tu­vos at­sto­vų EP yra ne­pra­len­kia­mi so­cial­de­mo­kra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Zig­man­tas Bal­čy­tis bei li­be­ra­las An­ta­nas Guo­ga. Per ple­na­ri­nius po­sė­džius V. Blin­ke­vi­čiū­tė kal­bė­jo net 330 kar­tų. Ji drau­ge su ko­le­go­mis pa­tei­kė 80 pa­siū­ly­mų dėl re­zo­liu­ci­jų, už­da­vė 60 par­la­men­ti­nių klau­si­mų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Taip pat V. Blin­ke­vi­čiū­tė yra bu­vu­si nuo­mo­nės re­fe­ren­te ir še­šė­li­ne re­fe­ren­te.

"Ti­krai ne­dir­bu dėl sta­tis­ti­nio ro­dik­lio, o tam, kad bū­tų re­zul­ta­tas“, - LŽ tei­gė eu­ro­par­la­men­ta­rė. Ji pri­si­pa­ži­no, kad pra­dė­jus an­trą ka­den­ci­ją dirb­ti EP yra leng­viau. „Da­bar dau­giau iš­ma­nau, la­biau įsi­dė­mė­jau „žai­di­mo“ tai­syk­les, ku­rio­mis rei­kia va­do­vau­tis“, - ti­ki­no V. Blin­ke­vi­čiū­tė.

Z. Bal­čy­tis per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo 298 kar­tus. Jis 7 kar­tus bu­vo še­šė­li­nis pra­ne­šė­jas (kiek­vie­nai re­zo­liu­ci­jai vi­sos EP frak­ci­jos ski­ria po še­šė­li­nį pra­ne­šė­ją, ku­ris dir­ba su pa­grin­di­niu pra­ne­šė­ju ren­giant re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą), sy­kį - nuo­mo­nės ir dar tris­kart - še­šė­li­nis nuo­mo­nės re­fe­ren­tas. Taip pat Z. Bal­čy­tis pri­si­dė­jo prie 58 pa­siū­ly­mų dėl re­zo­liu­ci­jų, 40 par­la­men­ti­nių klau­si­mų.

A. Guo­ga per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo 237 kar­tus. Kar­tą A. Guo­ga bu­vo še­šė­li­nis pra­ne­šė­jas ir ke­tu­ris­kart - še­šė­li­nis nuo­mo­nės re­fe­ren­tas. EP nau­jo­ko dar­bo sta­tis­ti­ko­je - 61 pa­siū­ly­mas dėl re­zo­liu­ci­jų, 13 par­la­men­ti­nių klau­si­mų.

Pra­ne­ši­mų lyderis

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo 89 kar­tus. Jis po du­kart bu­vo še­šė­li­niu pra­ne­šė­ju bei še­šė­li­niu nuo­mo­nės re­fe­ren­tu, su ko­le­go­mis pa­tei­kė 48 pa­siū­ly­mus, 18 par­la­men­ti­nių klau­si­mų.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se itin daž­nai ne­kal­bė­jo (64 kar­tai), ta­čiau iš vi­sų Lie­tu­vos at­sto­vų par­en­gė dau­giau­sia pra­ne­ši­mų - 4. Jis kar­tą bu­vo še­šė­li­niu pra­ne­šė­ju bei še­šė­li­niu nuo­mo­nės re­fe­ren­tu, pri­si­dė­jo prie 27 pa­siū­ly­mų, pa­tei­kė 8 par­la­men­ti­nius klau­si­mus.

Li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius yra par­en­gęs 2 pra­ne­ši­mus ir du­kart bu­vo še­šė­li­niu pra­ne­šė­ju bei še­šė­li­niu nuo­mo­nės re­fe­ren­tu. Per ple­na­ri­nius po­sė­džius jis kal­bė­jo 54 kar­tus, drau­ge su ko­le­go­mis pa­tei­kė 76 pa­siū­ly­mus dėl re­zo­liu­ci­jų, 20 klau­si­mų.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas Bro­nis Ro­pė per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo 77 kar­tus, pri­si­dė­jo prie 10 pa­siū­ly­mų dėl re­zo­liu­ci­jų, už­da­vė 22 klau­si­mus. Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis yra kal­bė­jęs 40 kar­tų. Jis du­kart bu­vo še­šė­li­nis nuo­mo­nės re­fe­ren­tas, pa­tei­kė 40 pa­siū­ly­mų, 11 par­la­men­ti­nių klau­si­mų.

Sta­tis­ti­kos nesureikšmina

San­tū­ru­mu EP pa­si­žy­mė­jo TS-LKD at­sto­vas Al­gir­das Sau­dar­gas. Jis per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo vos 5 kar­tus, ta­čiau šį­met par­en­gė pra­ne­ši­mą dėl Eu­ro­pos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos.

"Dar­bie­tis" Vik­to­ras Us­pas­ki­chas per ple­na­ri­nius po­sė­džius kal­bė­jo 28 kar­tus. Jis kar­tą bu­vo še­šė­li­niu pra­ne­šė­ju ir du­kart - še­šė­li­niu nuo­mo­nės re­fe­ren­tu. Ne itin ak­ty­viai V. Us­pas­ki­chas reiš­kė­si ir tei­kiant pa­siū­ly­mus re­zo­liu­ci­joms, už­duo­dant klau­si­mus.

Re­mian­tis EP na­rių dar­bo sta­tis­ti­ką ana­li­zuo­jan­čio tink­la­pio mep­ran­king.eu duo­me­ni­mis, pa­sy­viau­siai EP pir­mai­siais me­tais dir­bo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Per ple­na­ri­nius po­sė­džius jis kal­bė­jo 11 kar­tų, drau­ge su ki­tais EP na­riais pa­tei­kė 24 pa­siū­ly­mus dėl re­zo­liu­ci­jų ir už­da­vė tik 3 klau­si­mus. Pa­gal ak­ty­vu­mo ro­dik­lius jis yra 728-as iš vi­sų 750 eu­ro­par­la­men­ta­rų.

V. To­ma­ševs­kis LŽ aiš­ki­no, kad „sau­sa sta­tis­ti­ka“ ne­pa­ro­do ti­kro­jo EP na­rio dar­bo. Esą sta­tis­ti­niai duo­me­nys kar­tais iš­krei­pia rea­lią si­tua­ci­ją. „80 proc. EP na­rių kal­bų bū­na po bal­sa­vi­mo. Toks kal­bė­ji­mas jo­kios pra­smės ne­tu­ri", - sa­kė jis.

Svar­biau­sia - pranešimai

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko, so­li­džiau­sias EP na­rio veik­los sta­tis­ti­nis ro­dik­lis – pra­ne­ši­mų ren­gi­mas. „Tai ro­do po­li­ti­ko sta­tu­są ati­tin­ka­ma­me EP ko­mi­te­te ir ki­tų ko­mi­te­tų na­rių po­žiū­rį, pa­si­ti­kė­ji­mą. Tam rei­kia ir di­des­nių ge­bė­ji­mų, nei tik kal­bė­ti per ple­na­ri­nius po­sė­džius“, - LŽ tei­gė jis.

Anot R. Vil­pi­šaus­ko, kal­bų skai­čius dar nė­ra dar­bo ko­ky­bės kri­te­ri­jus. „Tai men­kiau­sias ro­dik­lis, nes ga­li­ma kal­bė­ti bet ką. Ši sta­tis­ti­ka nie­ko ne­pa­sa­ko apie pa­čių kal­bų ko­ky­bę“, - pa­žy­mė­jo jis.

Iš Lie­tu­vos at­sto­vų EP po­li­to­lo­gas iš­sky­rė G. Lands­ber­gį, A. Sau­dar­gą ir P. Auš­tre­vi­čių. Šie po­li­ti­kai yra par­en­gę pra­ne­ši­mus itin ak­tua­lio­mis ir svar­bio­mis te­mo­mis. „Tai iš tie­sų yra so­li­dūs dar­bai, ku­rie par­odo šių po­li­ti­kų vaid­me­nį EP“, - sa­kė R. Vil­pi­šaus­kas.

Taip pat jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ne ma­žiau ma­to­mas yra A. Guo­ga. „Tik ne­su ti­kras, kiek so­li­dus tas ma­to­mu­mas, nes youtube fil­mu­kų kū­ri­mas apie grai­kus - sa­vo­tiš­kas bū­das reikš­tis ir ma­žai pa­sa­ko apie jo, kaip EP na­rio, dar­bą“, - pri­dū­rė po­li­to­lo­gas.