EP nariams talkina merai, buvę viceministrai ir net ambasadoriai
Jau pus­me­tį nau­jos ka­den­ci­jos Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) dir­ban­tys Lie­tu­vos at­sto­vai su­bū­rė ne­ma­žą pa­gal­bi­nin­kų ko­man­dą. Vie­ni eu­ro­par­la­men­ta­rai iš­si­ten­ka ir su ke­liais pa­dė­jė­jais, o ki­tiems pri­rei­kė ir ke­lias­de­šim­ties tal­kin­to­jų pa­gal­bos.

Kiek­vie­nam EP na­riui lei­džia­ma tu­rė­ti po tris akre­di­tuo­tus pa­dė­jė­jus, dir­ban­čius Briu­se­ly­je bei Stras­bū­re, ir ne­ri­bo­tą pa­gal­bi­nin­kų skai­čių sa­vo ša­ly­je. Ką įdar­bin­ti pa­dė­jė­jais spren­džia pa­tys po­li­ti­kai, to­dėl ne­re­tai į tal­kin­to­jų vie­tas pri­ima­mi par­ti­jos bi­čiu­liai, ku­riems pa­ve­da­ma tvar­ky­ti ne tik su EP su­si­ju­sius, bet ir par­ti­nius rei­ka­lus.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras sa­vo pa­gal­bi­nin­kams už dar­bą kas mė­ne­sį ga­li pa­skirs­ty­ti iki 73,1 tūkst. li­tų.

Pa­gal­bi­nin­kų ko­man­do­je – par­ti­jos „grietinėlė“

Šiuo me­tu dau­giau­sia – net 26 pa­gal­bi­nin­kai plu­ša EP nau­jo­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vo An­ta­no Guo­gos ko­man­do­je. „Jų yra daug, dau­giau nei dar­bo vie­tų“, - por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs A. Guo­ga, kai dar tik rin­ko­si pa­gal­bi­nin­kus iš sa­va­no­rių, ku­rie jam tal­ki­no rin­ki­mų šta­be. Tą­syk jis mi­nė­jo, kad pa­dė­jė­jais iš­si­rinks tik kom­pe­ten­tin­giau­sius ir tu­rin­čius dau­giau­siai pa­tir­ties.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis yra su­bū­ręs 22 pa­gal­bi­nin­kų ra­tą. Tarp jų – ir skan­da­lin­go­ji bu­vu­si ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trė Re­na­ta Cy­tac­ka, Šal­či­nin­kų ra­jo­no me­ras Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius, po­li­ti­nės par­ti­jos „Ru­sų al­jan­sas“ ly­de­rė Ta­ma­ra Lo­chan­ki­na, Sei­mo LLRA frak­ci­jos se­niū­nės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės su­tuok­ti­nis Ja­ros­la­vas Ta­ma­šu­nas. Tuo me­tu Briu­se­ly­je V. To­ma­ševs­kiui tal­ki­na va­di­na­mo­jo Krem­liaus pro­pa­gan­dos ru­po­ru bu­vu­si Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo Ži­nių tar­ny­bos žur­na­lis­tė ir re­dak­to­rė Ro­mual­da Po­še­vec­ka­ja.

Bu­vęs Sei­mo, na­rys LS at­sto­vas Pe­tras Auš­tre­vi­čius tu­ri 18 pa­gal­bi­nin­kų. Vie­nas iš jo akre­di­tuo­tų­jų pa­dė­jė­jų – per­nai po slap­ta įra­šy­to po­kal­bio pa­vie­ši­ni­mo at­leis­tas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Veng­ri­jo­je Re­na­tas Juš­ka.

Vi­dur­kis – 14 pa­dė­jė­jų vie­nam EP nariui

16 pa­dė­jė­jų tal­ki­na pir­mą­kart į EP iš­rink­tam Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Bro­niui Ro­pei. Tik vie­nu pa­gal­bi­nin­ku ma­žiau tu­ri EP sen­bu­vis kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Sau­dar­gas. „Tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas nu­ro­do tu­rįs 13 vie­ti­nių pa­dė­jė­jų.

Kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė tu­ri po 12 pa­gal­bi­nin­kų. Pa­sta­ro­sios vie­ti­nių pa­dė­jė­jų są­ra­še – Vy­riau­sy­bės va­do­vo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Jau an­trą ka­den­ci­ją EP dir­ban­tis so­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis iš­si­ten­ka ir su 10 pa­dė­jė­jų.

Tau­so­ja pa­gal­bi­nin­kų jėgas

Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas dek­la­ruo­ja tu­rįs ma­žiau­siai tal­kin­to­jų – tik 4, nors pra­ėju­sią EP ka­den­ci­ją jo ko­man­dą su­da­rė be­veik ke­tu­rios de­šim­tys pa­gal­bi­nin­kų. V. Us­pas­ki­chui tal­ki­na trys akre­di­tuo­ti pa­dė­jė­jai Briu­se­ly­je ir Stras­bū­re, tarp jų prieš ke­le­rius me­tus dėl ne­lie­čia­my­bės at­ėji­mo sto­ju­si gin­ti ir straips­nius apie V. Us­pas­ki­cho ne­kal­tu­mą ra­šiu­sio Eu­ro­pos li­be­ra­lų ly­de­rio Gra­ha­mo Wat­so­no žmo­na Ri­ta Gian­ni­ni. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je plu­ša tik vie­na pa­dė­jė­ja.

Ap­lin­kos mi­nis­tro port­fe­lį į EP na­rio man­da­tą iš­mai­niu­siam „tvar­kie­čiui“ Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui tal­ki­na vie­na akre­di­tuo­ja pa­dė­jė­ja Briu­se­ly­je ir 6 vie­ti­niai pa­dė­jė­jai Lie­tu­vo­je. „Aš ne­prii­mi­nė­ju žmo­nių vien tam, kad jie bū­tų įdar­bin­ti, aš pa­si­sam­dy­siu pa­dė­jė­jus ta­da, kai ma­ty­siu, kad man iš ti­krų­jų rei­kia pa­gal­bos“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tvir­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

V. Ma­zu­ro­nis pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ju įsi­dar­bin­ti dau­giau pa­dė­jė­jų, nes ple­čia Lie­tu­vo­je sa­vo biu­rų tink­lą. „Da­bar tu­riu biu­rus tik Vil­niu­je ir Šiau­liuo­se, ta­čiau pla­nuo­ju juos ati­da­ry­ti ir Kau­ne, ir Klai­pė­do­je, ir Pa­ne­vė­žy­je, to­dėl ieš­ko­siu ir žmo­nių“, - ti­ki­no po­li­ti­kas.

Taip pat jis pa­žy­mė­jo, kad EP yra ri­bo­ja­mas ne pa­gal­bi­nin­kų skai­čius, bet iš­tek­liai jų at­ly­gi­ni­mams ap­mo­kė­ti. „Vis­kas pri­klau­so, ko­kius at­ly­gi­ni­mas eu­ro­par­la­men­ta­ras mo­ka sa­vo pa­dė­jė­jams“, - pa­brė­žė V. Ma­zu­ro­nis.

Pa­gal­bi­nin­kams – iki 73,1 tūkst. li­tų

Kaip por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs EP in­for­ma­ci­nio biu­ro Lie­tu­vo­je at­sto­vas spau­dai Ro­ber­tas Po­go­re­lis, kas mė­ne­sį kiek­vie­no eu­ro­par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jų at­ly­gi­ni­mams iš EP biu­dže­to ga­li bū­ti iš­mo­ka­ma ne dau­giau kaip 73 171 li­tas. Akre­di­tuo­tų pa­dė­jė­jų al­gos pri­klau­so nuo jų ka­te­go­ri­jos, ku­rios su­tam­pa su Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ka­te­go­ri­jo­mis. „Ma­žiau­sias ba­zi­nis at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia apie 5,8 tūkst. li­tų. Aukš­tes­nių ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jų at­ly­gis ge­ro­kai di­des­nis, pa­vyz­džiui, 10 ka­te­go­ri­jos – 12,9 tūkst. li­tų. Yra dar aukš­tes­nių ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jų, bet to­kių ne­daug“, - in­for­ma­vo R. Po­go­re­lis Pa­dė­jė­jų ka­te­go­ri­jas, pa­sak jo, nu­sta­to pa­tys eu­ro­par­la­men­ta­rai. Ka­dan­gi akre­di­tuo­ti pa­dė­jė­jai lai­ko­mi EP dar­buo­to­jais, jiems su­da­ro­mos ir ati­tin­ka­mos dar­bo są­ly­gos, tai­ko­mos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos bei iš­mo­kos.

Ta­čiau duo­me­nų, ko­kį at­ly­gi­ni­mą sa­vo pa­gal­bi­nin­kams mo­ka Lie­tu­vos at­sto­vai, EP in­for­ma­ci­nis biu­ras ne­tu­ri. Pa­tys eu­ro­par­la­men­ta­rai, kiek iki šiol te­ko do­mė­tis LŽ žur­na­lis­tams, apie sa­vo pa­dė­jė­jams mo­ka­mą at­ly­gį lin­kę nu­ty­lė­ti.