EP komitetas siūlo naikinti V. Uspaskicho teisinę neliečiamybę
Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas an­tra­die­nį nu­spren­dė siū­ly­ti nai­kin­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Eu­ro­pos Par­la­men­to ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je Briu­se­ly­je šis klau­si­mas bus svars­to­mas tre­čia­die­nio va­ka­rą, BNS sa­kė EP In­for­ma­ci­jos biu­ro Lie­tu­vo­je at­sto­vas spau­dai Ro­ber­tas Po­go­re­lis.

„EP Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas šian­dien re­ko­men­da­vo pa­nai­kin­ti V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bę fi­nan­sų aps­kai­tos by­lo­je. EP ple­na­ri­nės se­si­jos bal­sa­vi­mas dėl to ry­toj (...) Briu­se­ly­je“, - in­for­ma­vo R.Po­go­re­lis.

Ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas leis­tų Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui nag­ri­nė­ti by­lą, ku­rio­je že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V.Us­pas­ki­chui sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

55 me­tų V.Us­pas­ki­chas sa­vo kal­tę ne­igia ir va­di­na pro­ce­są po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tu. Nuo­spren­dis įsi­ga­lios tik po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo.

Pei­kia sprendimą

Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas prieš bal­sa­vi­mą dėl jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos Par­la­men­te vei­kia „dvie­jų par­ti­jų dik­ta­tas“, ir pa­ly­gi­no spren­di­mų pri­ėmi­mą su si­tua­ci­ja au­to­ri­ta­ri­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je.

„Eu­ro­pos Par­la­men­te vei­kia, kaip ir Lie­tu­vo­je, dvie­jų par­ti­jų dik­ta­tas, tai čia nie­ko nau­jo nė­ra“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Pa­sak jo, dėl Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mo pa­nai­ki­ni im­uni­te­tą eu­ro­par­la­men­ta­rai bal­suos ne­ga­vę iš­sa­mios me­džia­gos.

„Pro­jek­tas dar ne­išp­la­tin­tas, ne­duo­tas par­la­men­to na­riams su­si­pa­žin­ti, kad jie ap­sisp­ręs­tų dėl jo bal­sa­vi­mo, ten gi krū­va do­ku­men­tų yra, fak­tų. Tai dik­ta­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­ry­je“, - kal­bė­jo V.Us­pas­ki­chas.

„Ne­tei­sin­gai, dik­ta­to­riš­kai par­uoš­tas klau­si­mas, bal­sa­vi­mo me­tu bu­vo kei­čia­mas teks­tas, net ne­da­vė man su­si­pa­žin­ti, net ne­da­vė ko­men­tuo­ti. Kaip Bal­ta­ru­si­jo­je pra­ktiš­kai“, - tei­gė po­li­ti­kas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad į ko­mi­te­to po­sė­džius įlei­džia­mas ne­bu­vo.