EP komitetas siūlo naikinti V. Uspaskicho neliečiamybę
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė siū­ly­ti nai­kin­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad jis ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas už teis­mo įžei­di­mą.

Dėl EP ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jos šiuo klau­si­mu ge­gu­žės 19 die­ną tu­rė­tų bū­ti bal­suo­ja­ma EP ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je.

„Ko­mi­te­tas re­ko­men­da­vo ne­gin­ti V.Us­pa­ki­cho ne­lie­čia­my­bės“, - BNS sa­kė EP spau­dos tar­ny­bos at­sto­vas Ro­ber­tas Po­go­re­lis.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra 2013 me­tų rugp­jū­tį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo V.Us­pas­ki­cho pa­si­sa­ky­mų apie jo by­lą nag­ri­nė­ju­sius tei­sė­jus. Po­li­ti­kas tei­sė­jus iš­va­di­no nu­si­kal­tė­liais ir bai­liais. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai.

Šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je EP yra pa­nai­ki­nęs V.Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę by­lo­je dėl su­kčia­vi­mo ir ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Šią by­lą nag­ri­nė­ja Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

V.Us­pas­ki­chas sa­vo kal­tę ne­igia ir ti­ki­na ta­pęs po­li­ti­nio su­si­do­ro­ji­mo au­ka.