EP komitetas dėl Rolando Pakso neliečiamybės spręs vasario pabaigoje
Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės ko­mi­te­tas dėl bu­vu­sio „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mo pre­ky­bos po­vei­kiu by­lo­je spręs va­sa­rio pa­bai­go­je.

Prieš tai ko­mi­te­tas iš­klau­sys R.Pa­kso po­zi­ci­ją po­sė­dy­je, ku­ris vyks­ta pir­ma­die­nį.

„Klau­sy­mas (vyks) sau­sio 30 die­ną, o bal­sa­vi­mas ko­mi­te­te tu­rė­tų bū­ti dar ki­ta­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je va­sa­rio 28 die­ną“, – BNS sa­kė Eu­ro­pos Par­la­men­to at­sto­vas Ro­ber­tas Po­go­re­lis.

Tei­sės ko­mi­te­to spren­di­mą eu­ro­par­la­men­ta­rai vė­liau dar tu­rės pa­tvir­tin­ti ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl R.Pa­kso ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mo krei­pė­si per­nai pa­va­sa­rį. Jie įta­ria, kad ži­niask­lai­dos gru­pės „Lie­tu­vos ry­tas“ va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R. Pa­ksu, jog šis už be­veik 10 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį pa­veiks sta­ty­bų ins­pek­to­rius, kad šie leis­tų nau­do­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

G.Vai­naus­ko pre­ky­bos po­vei­kiu by­lą no­rė­ta per­duo­ti teis­mui nag­ri­nė­ti at­ski­rai, ta­čiau teis­mai ne­lei­do iš­skir­ti jo ir R.Pa­kso by­lų.

Tiek R.Pa­ksas, tiek G.Vai­naus­kas sa­vo kal­tę ne­igia.