EP euroskeptikų lyderis: Lietuvos prisijungimas prie euro yra klaida
Eu­ro­pos Par­la­men­to Eu­ros­kep­ti­kų frak­ci­jos ly­de­ris Ni­ge­las Fa­ra­ge'as ma­no, kad pri­si­jung­da­ma prie eu­ro zo­nos, Lie­tu­va da­ro klai­dą.

„Aš nie­ka­da ne­pa­lai­kiau eu­ro ir ste­biuo­si, kad jūs pri­ar­tė­jo­te prie šios va­liu­tos įsi­ve­di­mo. Eu­ras yra trum­pa­lai­kė pers­pek­ty­va, ku­ria su­si­gun­dė jū­sų po­li­ti­kai ti­kė­da­mi, kad taps di­de­lio klu­bo da­li­mi. Jums bu­vo sa­ko­ma, kad tu­rint eu­rą į Lie­tu­vą at­ke­liaus dau­giau už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų. Aš abe­jo­ju, kad jums bu­vo sa­ko­ma, jog pri­si­jun­gus prie eu­ro zo­nos, jūs pa­ten­ka­te į vie­ną klu­bą su Grai­ki­ja, Ita­li­ja, Por­tu­ga­li­ja, Is­pa­ni­ja ar Kip­ru. (...) Bet kas bus, kai jie pra­dės bėg­ti nuo sko­lų? Jūs pri­va­lė­si­te su­mo­kė­ti jų sko­las“, - šeš­ta­die­nį „Tvar­kos ir Tei­sin­gu­mo“ kong­re­se Vil­niu­je sa­kė N.Fa­ra­ge'as.

Jo tei­gi­mu, ne­tei­sin­ga, kad klau­si­mas dėl eu­ro įve­di­mo de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je ne­bu­vo spren­džia­mas re­fe­ren­du­mu.

„Ša­lies, ku­ri au­ga sta­bi­liai, pri­si­jun­gi­mas prie eu­ro zo­nos, ku­ri šiuo me­tu smun­ka ir pa­ti­ria inf­lia­ci­ją, reiš­kia uba­gų ti­kė­ji­mą. (...) Ta­čiau nė­ra taip svar­bu, ką gal­vo­ju aš, ar ką gal­vo­ja jū­sų val­džia. Svar­biau­sia, ką apie Lie­tu­vos spren­di­mą pri­si­jung­ti prie eu­ro zo­nos gal­vo­ja žmo­nės. Kiek­vie­nas, ku­ris ti­ki de­mo­kra­ti­ja, ma­nau, yra ne­tei­sin­ga bet ko­kiai ša­liai at­si­sa­ky­ti sa­vo va­liu­tos, ne­at­sik­lau­siant pi­lie­čių“, - tei­gė N.Fa­ra­ge'as.

Jis yra Eu­ro­pos Par­la­men­to „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos“ po­li­ti­nės gru­pės, ku­ri vie­ni­ja 48 na­rius, pir­mi­nin­kas. Frak­ci­jai taip pat pri­klau­so šiais me­tais į EP iš­rink­ti „tvar­kie­čiai“ Ro­lan­das Pa­ksas ir Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Be to, N.Fa­ra­ge'as yra eu­ros­kep­tiš­kos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ne­prik­lau­so­my­bės par­ti­jos (UKIP) ly­de­ris. Par­ti­ja pa­si­sa­ko už Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir im­ig­ran­tų ri­bo­ji­mą. Pa­sta­ruo­ju me­tu ji tam­pa vis po­pu­lia­res­nė tarp bri­tų.

N.Fa­ra­ge'as taip pat ne kar­tą iš­sa­kė par­amą Ru­si­jos po­li­ti­kai, gin­da­mas pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną ir kal­tin­da­mas Va­ka­rus dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je. Jis kri­tiš­kai pa­si­sa­ko dėl eu­ro, im­ig­ran­tų ir tau­ti­nių bei re­li­gi­nių ma­žu­mų Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, pa­lai­ko leng­vų­jų nar­ko­ti­kų le­ga­li­za­vi­mo idė­ją.