Energetikos ministerija dėl „Vilniaus energijos“ kreipsis į teisėsaugą
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja kreip­sis į tei­sė­sau­gą dėl Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Dal­kia“ val­do­mos ši­lu­mos ga­my­bos bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ku­ro pir­ki­mo. Pa­sak ener­ge­ti­kos mi­nis­tro ir Kai­nų ko­mi­si­jos va­do­vės, ji iš su­si­ju­sių įmo­nių sau­sį ir va­sa­rį bio­ku­rą pir­ko 40-50 proc. bran­giau nei rin­ko­je.

„Mes šian­dien ar­ba ry­toj į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą kreip­si­mės iš­siaiš­kin­ti, ar ne­bu­vo pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas“, - ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Vir­ši­ja du­jų kainą

Mi­nis­tras tei­gė, kad bio­ku­ras bu­vo pirk­tas iš su­si­ju­sių bend­ro­vių. „Vil­niaus ener­gi­ja“ tei­gia, kad dau­giau­sia jo per­ka iš bend­ro­vės „Bio­no­vus“.

„Mes šių me­tų pra­džio­je pa­ste­bė­jo­me, kad „Vil­niaus ener­gi­ja“ pa­ly­gi­nus su gruo­džio mė­ne­siu, sau­sį ir va­sa­rį bio­ku­rą pir­ko pa­grin­de ne bio­ku­ro bir­žo­je, o iš su­si­ju­sių as­me­nų tie­sio­gi­nė­mis su­tar­ti­mis, kas są­ly­go­jo apie 40 proc. bran­ges­nę bio­ku­ro sa­vi­kai­ną. Ti­kė­ti­na, kad to­kiu bū­du su­si­ju­siems as­me­nims ati­te­ko pel­nas, Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo gau­ti pi­ges­nės ši­lu­mos“, - ti­ki­no R.Ma­siu­lis.

Jis aiš­ki­no, kad šiuo me­tu Vil­niu­je su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja, kai bio­ku­ras, per­ka­mas dvi­ša­lė­mis su­tar­ti­mis, kai­nuo­ja bran­giau nei du­jos.

„Dar vie­nas gąs­di­nan­tis fak­tas yra toks, kad kai­na bio­ku­ro Vil­niu­je vir­ši­ja kaip ku­ro jau net du­jų kai­ną. Mū­sų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, bu­vo mo­kė­ta už bio­ku­rą apie 21 eu­rą už me­ga­vat­va­lan­dę, kai tuo tar­pu „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mo“ kai­na yra 18-19 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Tai ma­to­me, kad nors bio­ku­ras tu­ri sa­vo po­ten­cia­lą, Vil­niu­je tas po­ten­cia­las nu­ke­lia­vo į kaž­kie­no ki­še­nę, o ne var­to­to­jų nau­dai“, - tei­gė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras. Jis sa­kė apie tai in­for­ma­vęs prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

Anot R.Ma­siu­lio, „Vil­niaus ener­gi­ja“ už bio­ku­rą per­mo­ka apie 290 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį.

Kai­nų ko­mi­si­jos va­do­vė In­ga Ži­lie­nė tei­gė, kad jei­gu „Vil­niaus ener­gi­ja“ ne­pag­rįs, ko­dėl pir­ko bio­ku­rą ne bir­žo­je, o dvi­ša­liais san­do­riais, tuo­met jai ga­li bū­ti tai­ko­ma iki 10 proc. pra­ėju­sių me­tų pa­ja­mų dy­džio bau­da.

„Kai bus at­lik­tas ty­ri­mas, mes tu­rė­si­me re­zul­ta­tus jau ge­gu­žės mė­ne­sį, ir jei ne­bus pa­grįs­ta, tai bus tai­ko­mos eko­no­mi­nės sank­ci­jos iki 10 proc. nuo pra­ėju­sių me­tų pa­ja­mų ir ši­lu­mos kai­nos su­ma­ži­ni­mas at­ei­nan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė I.Ži­lie­nė.

Anot jos, „Vil­niaus ener­gi­ja“ vi­du­ti­niš­kai už bio­ku­rą mo­kė­jo 50 proc. dau­giau nei rin­ko­je.

„Vil­niaus ener­gi­jos“ vi­du­ti­nė bio­ku­ro kai­na yra apie 50 proc. di­des­nė nei bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti vi­du­ti­niš­kai bir­žo­je. (...) Ste­bi­na tas fak­tas, kad „Vil­niaus ener­gi­jos“ dvi­ša­lių bū­du nu­pirk­tas bio­ku­ras yra bran­ges­nis 47 proc. gruo­džio mė­ne­sį, 50 proc. sau­sio mė­ne­sį, o šių me­tų va­sa­rį, kai bu­vo pirk­ta 100 proc. tie­sio­gi­nių san­do­rių bū­du - kai­na bu­vo apie 45 proc. di­des­nė ne­gu bir­žo­je“, - aiš­ki­no ko­mi­si­jos va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, Kai­nų ko­mi­si­ja pla­nuo­ja at­lik­ti „Vil­niaus ener­gi­jos“ au­di­tą.

„Šiuo me­tu at­lie­ka­mos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, au­di­tas at­lie­ka­mas už 2012-2014 me­tus, tai, ma­nau, mes ir­gi pa­ma­ty­si­me tam ti­krus fak­tus, ko­dėl bu­vo per­ka­ma bran­giau, gal­būt pa­ma­ty­si­me ne­pag­rįs­tas są­nau­das“, - sa­kė I.Ži­lie­nė.

At­me­ta kaltinimus

„Vil­niaus ener­gi­ja“ ka­te­go­riš­kai at­me­ta kal­ti­ni­mus. Bend­ro­vės va­do­vas tvir­ti­na, kad ku­ro kai­nai rin­ko­je kren­tant, ji pers­kai­čiuo­ja pa­gal dvi­ša­lę su­tar­tį per­ka­mo ku­ro kai­nas, ta­čiau tai ne­tu­rės įta­kos var­to­to­jų mo­ka­mai ši­lu­mos kai­nai.

„Vil­niaus ener­gi­jos“ at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad ji per­ka bran­ges­nį lie­tu­viš­ką bio­ku­rą, tuo me­tu rin­ko­je par­duo­da­ma pi­gi, bet ra­dioak­ty­vi me­die­na iš Bal­ta­ru­si­jos.

„Bio­ku­ro tie­ki­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas kai­nos pers­kai­čia­vi­mas, įvy­kus es­mi­niam įvy­kiui. Pa­gal su­tar­tį šiuo me­tu pers­kai­čiuo­ja­me įsi­gy­ja­mo bio­ku­ro kai­ną“, - pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Vil­niaus ener­gi­jos“ pre­zi­den­tas Li­nas Sa­muo­lis.

Jo tei­gi­mu, už bran­ges­nį ku­rą su­mo­ka pa­ti įmo­nė, o ne var­to­to­jai, nes mak­si­ma­lią bio­ku­ro kai­ną, ku­ri įskai­čiuo­ja­ma į ta­ri­fą, nu­sta­to Kai­nų ko­mi­si­ja.

„Jei įmo­nė bio­ku­rą per­ka bran­giau nei rin­kos kai­na, tai ne­įtrau­kia­ma į ši­lu­mos kai­ną, o už bran­ges­nį ku­rą su­mo­ka ne var­to­to­jai, o pa­ti įmo­nė“, - tei­gė L.Sa­muo­lis.

Tuo me­tu ener­ge­ti­kos mi­nis­tro at­sto­vas Man­tas Du­baus­kas BNS tei­gė, kad dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ san­do­rių ky­la bio­ku­ro kai­na rin­ko­je, o tai at­si­lie­pia ir ši­lu­mos kai­noms.

„Ka­dan­gi „Bio­no­vus“ yra di­de­lis žai­dė­jas ir „Vil­niaus ener­gi­jos“ per­ka­mi kie­kiai yra di­de­li, tai pa­di­di­na bio­ku­ro kai­nos vi­dur­kį rin­ko­je, ku­rį nau­do­ja Kai­nų ko­mi­si­ja ši­lu­mos ta­ri­fams aps­kai­čiuo­ti. Tai­gi, ne­ga­li­ma teig­ti, jog tai ne­di­di­na ši­lu­mos kai­nos var­to­to­jams“, - BNS sa­kė M.Du­baus­kas.

Per­nai iš 50 tie­ki­mo įmo­nių pri­va­lo­mo 10 proc. bio­ku­ro bir­žo­je ne­įsi­gi­jo 11 įmo­nių, o 17 įmo­nių iš vi­so ne­pir­ko bio­ku­ro per bir­žą. Jei bend­ro­vės ne­pag­rįs, ko­dėl bio­ku­ro per bir­žą ne­pirk­ta, jų taip pat lau­kia eko­no­mi­nės sank­ci­jos - 10 proc. bau­da nuo pra­ėju­sių me­tų apy­var­tos.

Ener­gi­jos iš­tek­lių bir­žos ope­ra­to­rės „Balt­pool“ lai­ki­no­ji ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Dai­va Gar­ba­liaus­kai­tė ti­ki­no, kad bir­žo­je su­tri­ki­mų ne­bu­vo, dėl ku­rių bū­tų bu­vę ne­ga­li­ma įsi­gy­ti bio­ku­ro.