Energetikos komisijai gali vadovauti A. Skardžius
So­cial­de­mo­kra­tui Ar­tū­rui Skar­džiui siū­lo­ma tap­ti par­la­men­ti­nės Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, BNS pra­ne­šė ne­ofi­cia­lūs šal­ti­niai. Da­bar šis pos­tas pri­klau­so „dar­bie­čiams“.

Ko­mi­si­jai Sei­mas yra su­tei­kęs spe­cia­lios ko­mi­si­jos sta­tu­są ir pa­ve­dęs tir­ti ša­lies elek­tros ener­ge­ti­kos įmo­nių veik­lą.

A.Skar­džius pa­keis­tų da­bar ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tį „dar­bie­tį“ Kęs­tu­tį Dauk­šį, ku­ris tap­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, - da­bar šis pos­tas pri­klau­so A.Skar­džiui. To­kį pre­li­mi­na­rų su­si­ta­ri­mą, BNS ži­nio­mis, pa­sie­kė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai ir „dar­bie­čiai“, ta­čiau ofi­cia­lių spren­di­mų nė vie­na frak­ci­ja nė­ra pri­ėmu­si.

K.Dauk­šys BNS tei­gė, kad ga­lu­ti­nio su­ta­ri­mo dar nė­ra.

„Pa­da­ry­si­me taip, kaip par­ti­jai bus ge­riau“, - par­eiš­kė jis, pa­klaus­tas, ar su­tik­tų ko­mi­si­jos pos­tą už­leis­ti ir tap­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ku.

A.Skar­džius BNS tei­gė, kad toks va­rian­tas jam tin­ka.

„Į tą te­mą (ener­ge­ti­kos - BNS) esu įsi­gi­li­nęs. Bet čia jau rei­kia Sei­mo rin­ki­mams ruo­štis, ne­bė­ra ko žais­ti. Bet kaip nu­spręs frak­ci­ja, man tas tin­ka“, - BNS tei­gė par­la­men­ta­ras.

To­kia ro­ki­ruo­tė rei­ka­lin­ga, nes Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui, ku­rio pir­mi­nin­kas yra „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, at­ei­na va­do­vau­ti so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas. Dėl to A.Skar­džius tu­ri trauk­tis iš ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko, nes du vie­nos par­ti­jos at­sto­vai ne­ga­li bū­ti ko­mi­te­to va­do­vy­bė­je.

Ki­tas va­rian­tas - A.Skar­džiui tap­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ku. Ta­čiau da­bar šis pos­tas pri­klau­so „dar­bie­čiams“, ku­rie jo ne­no­ri ati­duo­ti.

A.Skar­džius nuo 2013 me­tų bir­že­lio va­do­va­vo Sei­mo lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai, ku­ri aiš­ki­no­si bu­vu­sios de­ši­nių­jų Vy­riau­sy­bės veik­lą ener­ge­ti­ko­je. Ta­da jo dar­bą kri­ti­ka­vo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.