Emigrantų skaičius išaugo
Iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos dek­la­ra­vu­sių emig­ran­tų skai­čius per­nai, ly­gi­nant su 2015-ai­siais, iš­au­go, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

2016 me­tais iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos dek­la­ra­vo 51 tūkst. emig­ran­tų, tai 6,4 tūkst. (14,5 proc.) dau­giau ne­gu prieš me­tus.

Per­nai į Lie­tu­vą im­ig­ra­vo 21,4 tūkst. žmo­nių, tai 0,8 tūkst. ma­žiau ne­gu 2015 me­tais. Tarp im­ig­ran­tų dau­giau kaip 77 proc. bu­vo į Lie­tu­vą gy­ven­ti grį­žę ša­lies pi­lie­čiai.

Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2 mln. 849 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų, rem­da­ma­sis iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis pra­ne­šė de­par­ta­men­tas. Per pra­ėju­sius me­tus nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo 39,2 tūkst. (1,4 proc.).

„Kaip ir anks­tes­niais me­tais, pa­grin­di­nė nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo prie­žas­tis – emig­ra­ci­ja“, – nu­ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, pa­žy­min­tis, kad gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mą lė­mė ir ne­igia­ma na­tū­ra­li gy­ven­to­jų kai­ta – mi­rė 9,6 tūkst. žmo­nių dau­giau ne­gu gi­mė kū­di­kių.