Emigrantų problemas sprendžia ir psichologai
Iš Lie­tu­vos iš­vy­kę ar na­mo iš už­sie­nio grį­žę tau­tie­čiai šie­met nuo ba­lan­džio iki gruo­džio tu­ri ga­li­my­bę gau­ti ne­mo­ka­mą psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM).

Ne­mo­ka­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba emig­ra­vu­siems lie­tu­viams tei­kia­ma nuo 2008-ųjų. Pir­mai­siais me­tais ši pa­gal­ba fi­nan­suo­ta Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis, vė­liau fi­nan­suo­ti psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jas ėmė­si SADM. Iki šiol te­le­fo­nu bei in­ter­ne­tu psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jos bu­vo tei­kia­mos į už­sie­nį iš­vy­ku­siems tau­tie­čiams, o nuo šių me­tų jas ga­li gau­ti ir iš emig­ra­ci­jos į Lie­tu­vą grį­žę žmo­nės. Šioms kon­sul­ta­ci­joms skir­ta ar­ti 9 tūkst. eu­rų.

Pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­ty­je ne­mo­ka­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba taps prie­ina­ma ir tiems Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ku­rių ar­ti­mie­ji iš­vy­ko.

Pa­gal­ba tautiečiams

SADM sky­rus lė­šų, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą emig­ran­tams tei­kia Vil­niu­je įsi­kū­ru­si vie­šo­ji įstai­ga „Ge­ra bū­se­na“. Šios įstai­gos spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jas šie­met tu­rė­tų gau­ti 150 žmo­nių. Kiek­vie­nam klien­tui nu­ma­ty­ta su­teik­ti po dvi ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas. SADM Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Rū­ta Ja­ku­baus­kie­nė pa­brė­žė, kad emig­ran­tus ir ree­mig­ran­tus kon­sul­tuo­sian­ti įstai­ga at­rink­ta apk­lau­sos bū­du, tad psi­cho­lo­gi­nėms kon­sul­ta­ci­joms teik­ti šiai vie­ša­jai įstai­gai jau ket­vir­tus me­tus ski­ria­ma po 8689 eu­rus. Šių me­tų kon­sul­ta­ci­jos pra­dė­tos teik­ti ba­lan­džio 12-ąją, jas ga­li­ma gau­ti iki gruo­džio 1-osios.

R. Ja­ku­baus­kie­nė sa­kė, kad emig­ran­tams ir ree­mig­ran­tams tei­kia­mos psi­cho­lo­gi­nės kon­sul­ta­ci­jos – tai vie­na iš 2012 me­tais mū­sų vals­ty­bės pra­dė­tos įgy­ven­din­ti prog­ra­mos „Glo­ba­li Lie­tu­va“ da­lių. Šią prog­ra­mą, ku­ria sie­kia­ma kuo glau­des­nius ry­šius pa­lai­ky­ti su emig­ra­vu­siais tau­tie­čiais, ne­leis­ti jiems nu­tau­tė­ti bei pa­dė­ti iš­lai­ky­ti lie­tu­vy­bę, prieš de­šimt me­tų par­en­gė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, o 2011-ai­siais ją pa­tvir­ti­no Vy­riau­sy­bė. Prog­ra­mą „Glo­ba­li Lie­tu­va“ įgy­ven­di­na 13 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei įstai­gų, tarp jų – ir SADM.

Kon­sul­ta­ci­jos – raš­tu bei žodžiu

Vie­šo­sios įstai­gos „Ge­ra bū­se­na“ at­sto­vas, at­sa­kin­gas už emig­ran­tams tei­kia­mas psi­cho­lo­gi­nes kon­sul­ta­ci­jas, Ar­nol­das Kuz­ma LŽ pa­sa­ko­jo, kad ne­ma­žai su­nku­mų pa­ti­ria ne tik iš­vy­kę į sve­ti­mas ša­lis, bet ir at­gal grį­žę tau­tie­čiai. Jiems pa­pras­tai bū­na ne­leng­va vėl įsi­lie­ti į dar­bo rin­ką, ne­re­tai ten­ka at­kur­ti san­ty­kius su na­miš­kiais, drau­gais. „To­dėl džiau­gia­mės, kad šie­met mums leis­ta kon­sul­tuo­ti ne tik iš­vy­ku­sius, bet ir į Lie­tu­vą grį­žu­sius žmo­nes“, – sa­kė A. Kuz­ma. Jis tei­gė, jog VšĮ „Ge­ra bū­se­na“ psi­cho­lo­gai šiems žmo­nėms kon­sul­ta­ci­jas tei­kia elek­tro­ni­niu pa­štu, raš­tu ar­ba žo­džiu bend­rau­da­mi per skai­pą. „E­sa­me pa­ste­bė­ję, kad dau­ge­liu at­ve­ju žmo­nėms sa­vo prob­le­mą pa­pras­čiau iš­dės­ty­ti ne žo­džiu, o raš­tu. Taip pat jie pa­gei­dau­ja gau­ti raš­tu par­ašy­tą at­sa­ky­mą“, – sa­kė A. Kuz­ma.

Pa­sak A. Kuz­mos, iš SADM gau­tos lė­šos su­da­ro ga­li­my­bę vie­nam as­me­niui su­teik­ti dvi ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas. Anks­tes­nių me­tų duo­me­nys ro­do, kad psi­cho­lo­gi­nių kon­sul­ta­ci­jų į vie­šą­ją įstai­gą „Ge­ra bū­se­na“ krei­pia­si 80 proc. mo­te­rų ir tik 20 proc. vy­rų, ku­rių am­žius – nuo 26 iki 40 me­tų. Daž­niau­siai bu­vo kreip­ta­si iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Nor­ve­gi­jos bei Ai­ri­jos. Pa­grin­di­nės prob­le­mos, dėl ku­rių kreip­ta­si, – ne­ri­mas, dep­re­si­nės bū­se­nos, san­ty­kių su par­tne­riu bei šei­mos bė­dos. Kiek re­tes­niais at­ve­jais emig­ran­tai kal­bė­jo apie adap­ta­ci­jos sve­čio­je ša­ly­je su­nku­mus, taip pat krei­pė­si dėl pa­ti­ria­mų pa­ni­kos at­akų, su­ici­di­nių ke­ti­ni­mų, kon­sul­ta­vo­si dėl dar­be pa­ti­ria­mų prob­le­mų, tei­ra­vo­si, kaip ga­lė­tų pa­dė­ti su­nku­mų pa­ti­rian­tiems į už­sie­nį kar­tu su tė­vais iš­vy­ku­siems vai­kams.

Ken­čia ir paliktieji

„Dvie­jų emig­ran­tams ir ree­mig­ran­tams ski­ria­mų ne­mo­ka­mų psi­cho­lo­gi­nių kon­sul­ta­ci­jų yra per ma­žai, kad jiems iš tie­sų bū­tų ga­li­ma pa­dė­ti“, – tei­gė A. Kuz­ma. Ta­čiau, anot jo, ir to­kia vals­ty­bės lė­šo­mis tei­kia­ma pa­gal­ba, kai žmo­nėms pa­de­da­ma su­sio­rien­tuo­ti ir im­tis ieš­ko­ti to­les­nės par­amos, yra ne­blo­gai. O at­ei­ty­je bus ban­do­ma ras­ti ga­li­my­bių pa­dė­ti ne tik emig­ra­ci­jos su­nku­mus iš­gy­ve­nu­siems žmo­nėms, bet ir Lie­tu­vo­je li­ku­siems jų šei­mų na­riams.