Emigrantai – Lietuvos politikams: ar mes jums rūpime?
Kas pir­ma: viš­ta ar kiau­ši­nis, ar Lie­tu­vos po­li­ti­kai tu­rė­tų do­mė­tis už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais rin­kė­jais, ar šie tu­rė­tų bū­ti ak­ty­ves­ni? Ar Bre­xit va­di­na­mas re­fe­ren­du­mas dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lie­tu­viams taps prob­le­ma, ar ga­li­my­be Lie­tu­vai su­sig­rą­žin­ti emig­ran­tus?

Vil­niu­je vy­ku­sio­je „Res Pub­li­ca“ klu­bo dis­ku­si­jo­je „Brexit. Nuo­sto­lis ar ga­li­my­bė Lie­tu­vai?“ da­ly­va­vo iš­ei­vi­jos at­sto­vai ir kal­bė­jo apie tai, ką de­rė­tų da­ry­ti, kad emig­ran­tai grįž­tų na­mo. Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė; Da­lia Hen­ke, Pa­sau­lio lie­tu­viu bend­ruo­me­nes pir­mi­nin­kė; Arū­nas Tei­šers­kis, Ai­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas; Si­gi­ta Šim­ku­vie­nė, JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir ki­ti.

Kri­zė vienija

D. Asa­na­vi­čiū­tė tei­gė: „Lie­tu­vius už­sie­ny­je su­vie­ni­ja kri­zė ar­ba „Eu­ro­vi­zi­ja“. Vi­liuo­si, kad ši Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir vi­są Eu­ro­pą užp­lū­du­si kri­zė su­vie­nys mus kaip bend­ruo­me­nę, kaip įvai­rias or­ga­ni­za­ci­jas. Bū­si­me kar­tu ir gin­si­me sa­vo tei­ses.“

Ji sa­kė, kad šiuo me­tu lie­tu­viai už­sie­ny­je, kon­kre­čiai, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, gy­ve­na lau­ki­mu. Ta­čiau pa­ni­kos nė­ra. Ji net ma­no, kad Lie­tu­vo­je la­biau pa­ni­kuo­ja­ma, ne­gu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Vis dėl­to yra da­ly­kų, pa­aš­tri­nan­čių pa­dė­tį. „Pa­dau­gė­jo nu­si­kal­ti­mų ir pro­vo­ka­ci­jų et­ni­niu pa­grin­du, – tei­gė D. Asa­na­vi­čiū­tė. – Dėl to­kių prie­žas­čių į po­li­ci­ją krei­pia­ma­si tris kar­tus daž­niau, ne­gu anks­čiau.“

JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vė vi­lia­si, kad dėl to­kios si­tua­ci­jos pa­spar­tės įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės pri­ėmi­mas. Ją ne­ra­mi­na šiuo­lai­ki­nė ver­gys­tė, kai žmo­nės iš­ve­ža­mi dar­bui, iš jų ati­ma­mi pa­sai, jie dir­ba ne­le­ga­liai, bū­na be­tei­siai. „Pas­te­bė­jo­me, kad pro­vo­ka­ci­nių nu­si­kal­ti­mų dau­giau­sia vyks­ta tuo­se re­gio­nuo­se, ku­riuo­se ne­la­bai iš­si­la­vi­nę žmo­nės dir­ba fer­mo­se, že­mės ūky­je“, – sa­kė D. Asa­na­vi­čiū­tė. Ji ti­ki­si, kad dėl to su­krus Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos, rū­pin­sis, jog iš­va­žiuo­jan­tie­ji bū­tų ge­riau in­for­muo­ja­mi, švie­čia­mi. Pa­dė­ti to­kiems žmo­nėms ke­ti­na ir JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nė. Kri­zė, D. Asa­na­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, tu­rė­tų iš­ju­din­ti tuos pū­li­nius, tad juos de­rė­tų pra­dė­ti gy­dy­ti.

Iš kairės: Dalia Asanavičiūtė, Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių bendruomenės pirmininkė; Dalia Henke, Pasaulio lietuviu bendruomenes pirmininkė. / Rasos Pakalkienės nuotraukos

Iš­šū­kis visiems

D. Hen­ke ma­no, kad Brexit yra iš­šū­kis Eu­ro­pai ir vi­sam pa­sau­liui. Taip pat ir Lie­tu­vai. Mat nuo to, kaip mū­sų ša­lies po­li­ti­kai, dip­lo­ma­tai su­si­tars su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­le­go­mis, pri­klau­so tūks­tan­čių šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių li­ki­mas. „Vo­kie­čiai man iš kar­to pra­dė­jo ra­šy­ti laiš­kus, kad da­bar Lie­tu­va tu­ri pro­gą kvies­ti sa­vo pi­lie­čius grįž­ti į tė­vy­nę, – sa­kė D. Hen­ke. – Su­pran­tu, kad tai – su­dė­tin­ga, gal net uto­pi­ja. Mat mū­sų pi­lie­čiams rei­kia siū­ly­ti ką nors kon­kre­taus, kad ži­no­tų – Lie­tu­vo­je jie lau­kia­mi. Pra­de­dant at­ly­gi­ni­mais, bai­giant so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis.“

Ji siū­lė kvies­ti į Lie­tu­vą ir di­de­les Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kom­pa­ni­jas, ku­rios mū­sų ša­ly­je ga­lė­tų kur­ti at­sto­vy­bes. Ji klau­sė: ko­dėl jos tu­rė­tų kel­tis į Frank­fur­tą, gal ga­lė­tų į Vil­nių?

Su­nku prisikviesti

O už­sie­nio lie­tu­viams D. Han­kė pri­mi­nė apie ar­tė­jan­čius rin­ki­mus į Sei­mą, kvie­tė re­gis­truo­tis ir bal­suo­ti, ren­kant sa­vo at­sto­vus Lie­tu­vos par­la­men­te.

D. Asa­na­vi­čiū­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad per pra­ėju­sius rin­ki­mus bal­sa­vo tik ke­tu­ri tūks­tan­čiai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čių tau­tie­čių. Ji ma­no ži­nan­ti at­sa­ky­mą, ko­dėl taip yra. Lie­tu­vos po­li­ti­kus su­nku pri­sik­vies­ti su­si­tik­ti, kal­bė­tis, dis­ku­tuo­ti su emig­ran­tais. Jiems ne­la­bai rū­pi gy­ve­nan­tie­ji už ša­lies ri­bų. „Ar mes jums įdo­mūs? – mū­sų ša­lies po­li­ti­kų klau­sė JK lie­tu­vių at­sto­vė. – Už ką mums bal­suo­ti?“

Tam pri­ta­rė Ai­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Arū­nas Tei­šers­kis. Jis pa­sa­ko­jo: „Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus už­sie­nio lie­tu­vių ren­gi­ny­je su­si­ti­ko­me su vie­nu Lie­tu­vos po­li­ti­ku. Bu­vo kal­ba­ma apie rin­ki­mus, apie tai, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ne­ak­ty­vūs. Aš pa­siū­liau pa­vyz­dį, kai Ai­ri­jos po­li­ti­kai tu­ri va­di­na­mą­sias po­li­ti­nes ar tei­si­nes kli­ni­kas. Or­ga­ni­zuo­ja­mi pri­ėmi­mai vie­tos gy­ven­to­jams. Ta­da pa­gal iš jų gau­tą in­for­ma­ci­ją da­ro­mi api­bend­ri­ni­mai, iš­va­dos... Lie­tu­vos po­li­ti­ko pa­klau­siau: ko­dėl jūs taip ne­da­ro­te? Jis man at­sa­kė, kad jo elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­sas skel­bia­mas Sei­mo pus­la­py­je, jei­gu kas nors no­ri, ga­li pats par­ašy­ti. Po to­kio at­sa­ky­mo ne­be­tu­rė­jau jam klau­si­mų ar ko­men­ta­rų.“

A. Tei­šers­kis tei­ra­vo­si, kas pir­ma – viš­ta ar kiau­ši­nis, ar po­li­ti­kai tu­rė­tų do­mė­tis rin­kė­jais už­sie­ny­je, ar šie tu­rė­tų bū­ti ak­ty­ves­ni? Jis tei­gė, kad ga­li­ma ska­tin­ti rin­kė­jus, bet iš iš po­li­ti­kų no­rė­tų­si veiks­mo.

Sigita Šimkuvienė, JAV lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Pri­ven­gia išeivių

JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė S. Šim­ku­vie­nė sa­kė: „Mums Lie­tu­va rū­pi.“ Pa­sak jos, Ame­ri­kos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė tu­ri di­de­lį po­ten­cia­lą, ji su­si­kū­rė dau­giau kaip prieš še­šis de­šimt­me­čius. „Tai tie lie­tu­viai, ku­rie pa­dė­jo rū­pin­tis Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­be, pa­dė­jo jai įsto­ti į NA­TO, ku­riems ir da­bar svar­bus Lie­tu­vos sau­gu­mas. Dėl to mes spau­džia­me sa­vo se­na­to­rius, sa­vo at­sto­vus“, – pa­sa­ko­jo S. Šim­ku­vie­nė. Ji sa­kė, kad JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nė aš­tun­tus me­tus ve­ža jau­ni­mą dirb­ti sa­va­no­riais Lie­tu­vo­je – iš vi­so jau per tris šim­tus jau­nuo­lių. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad mū­sų ša­ly­je trūks­ta sa­va­no­ria­vi­mo pa­grin­dų.

S. Šim­ku­vie­nei bend­rau­jant su įvai­rių įstai­gų at­sto­vais su­si­da­rė įspū­dis, kad Lie­tu­vai ne­rei­kia stip­rios iš­ei­vi­jos. „Kaž­ko­dėl jie mū­sų pri­ven­gia“, – ste­bė­jo­si JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vė. Ta­čiau jau­no­ji kar­ta ją džiu­gi­na. Džiu­gi­na ir jau­ni po­li­ti­kai, ir rin­kė­jai. To­dėl S. Šim­ku­vie­nė ti­ki­si, kad bus įgy­ven­di­na­mos nau­jos idė­jos – ir iš­ei­vi­jos, ir Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių. „Mus rei­kia su­si­vie­ny­ti. Kad ir kur gy­ven­tu­me, vi­si esa­me lie­tu­viai“, – sa­kė iš­ei­vė.