Emigracijos tempai stabilizavosi: kasmet išvažiuoja po Mažeikius
Emig­ruo­jan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius per­nai sta­bi­li­za­vo­si, o grįž­tan­čių­jų kas­met dau­gė­ja, tei­gia „Swed­bank“ as­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vė Lie­tu­vo­je.

„E­mig­ra­ci­jos tem­pai yra sta­bi­li­za­vę­si ir emig­ra­ci­ja tiek per­nai, tiek už­per­nai sie­kė apie 38 tūkst. gy­ven­to­jų. Taip pat pa­ste­bi­mos ten­den­ci­jos, kad im­ig­ra­ci­ja kas­met au­ga - per­nai grį­žo apie 26 tūkst. gy­ven­to­jų. Grįž­tan­čių­jų skai­čius, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, iš­au­go 18 pro­cen­tų“, - an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Ode­ta Blo­žie­nė.

38 tūkst. žmo­nių tai maž­daug tiek, kiek gy­ve­na aš­tun­ta­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te – Ma­žei­kiuo­se.

Jos tei­gi­mu, prog­no­zuo­ja­ma, kad šie­met emig­ra­ci­jos tem­pai tu­rė­tų iš­lik­ti pa­na­šūs, kaip ir per­nai, ar kiek ma­žes­ni.

„Bend­rai ša­lies mas­tu po­ky­čio ne­pla­nuo­ja­me ir ma­no­me, kad si­tua­ci­ja iš­liks sta­bi­li“, - kal­bė­jo O.Blo­žie­nė.

Jos tei­gi­mu, ma­žiau­sias iš­vyks­tan­čių­jų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų per­nai bu­vo Mo­lė­tų, Ig­na­li­nos, Va­rė­nos ir Za­ra­sų ra­jo­nuo­se, di­džiau­sias - Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­gė­giuo­se ir Ši­lu­tė­je. Tik į 2 sa­vi­val­dy­bes - Drus­ki­nin­kų ir Va­rė­nos - grį­žo dau­giau gy­ven­to­jų nei emig­ra­vo.

„Ma­to­me, kad spar­čiai in­ten­sy­vė­ja vi­di­nė mig­ra­ci­ja. Da­bar žmo­nės ren­ka­si gy­ven­ti ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je tiek dėl di­des­nių at­ly­gi­ni­mų, tiek dėl ge­res­nių ga­li­my­bių įsi­dar­bin­ti“, - kal­bė­jo O.Blo­žie­nė.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai dau­giau­siai dėl vi­di­nės mig­ra­ci­jos gy­ven­to­jų ne­te­ko Pa­ne­vė­žys, Aly­tus ir Kel­mės ra­jo­nas, dau­giau­siai žmo­nių at­vy­ko į Vil­nių, Kau­no bei Klai­pė­dos ra­jo­nus. Iš vi­so per­nai sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­kei­tė be­veik 63 tūkst. gy­ven­to­jų (2013 me­tais - 57 tūkst.).

Tarp po­pu­lia­riau­sių emig­ra­ci­jos kryp­čių iš­lie­ka Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ai­ri­ja ir Nor­ve­gi­ja.