Emigracijos mastai auga. Ką žada partijos?
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šie­met šis mies­tas įtrauk­tas ir į Sei­mo rin­ki­mams be­si­ren­gian­čių Lie­tu­vos po­li­ti­kų ke­lio­nių pla­nus.

Vie­tos bend­ruo­me­nės tei­gi­mu, Pe­ter­bo­roug­he gy­ve­na apie 9 tūkst. lie­tu­vių – dau­giau nei Ša­kiuo­se, Pa­kruo­jy­je ar Šir­vin­to­se. Mies­te įsi­kū­rę lie­tu­viš­ki res­to­ra­nai ir len­kiš­kos par­duo­tu­vės tarp­tau­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je ta­po vaiz­din­gais pa­vyz­džiais, kaip 2004 me­tais Ry­tų eu­ro­pie­čiams at­si­vė­ru­sius sie­nos pa­kei­tė Ang­li­jos vei­dą ir pa­ska­ti­no da­lį vie­ti­nių bal­suo­ti už pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

Lie­tu­vai – tai dar vie­nas pa­vyz­dys, kad da­lis sve­tur įsi­kū­ru­sių lie­tu­vių ima įleis­ti šak­nis ir pa­skui sa­ve pa­sik­vie­čia ne tik šei­mas, bet ir iš­ti­sus kai­mus.

„E­mig­ra­ci­ja per šiuos rin­ki­mus yra pa­grin­di­nė te­ma. Vi­si ža­da kel­ti al­gas iki 1000 ar 1100 eu­rų ir su­stab­dy­ti emig­ra­ci­ją“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

Grės­mė ūkio augimui

Nuo Lie­tu­vos na­rys­tės ES pra­džios dėl emig­ra­ci­jos Lie­tu­va ne­te­ko apie 370 tūkst. žmo­nių. 2011–2014 me­tais emig­ra­ci­jos mas­tai nuo­sek­liai ma­žė­jo, bet per­nai ir šie­met iš­vyks­tan­čių­jų skai­čius vėl šok­te­lė­jo, ne­pai­sant bend­ro eko­no­mi­kos ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo.

Ne­ri­mą su­stip­ri­na ma­žė­jan­tis grįž­tan­čių­jų skai­čius ir menks­tan­ti į Lie­tu­vą per­siun­čia­mų pi­ni­gų su­ma, tai ga­li liu­dy­ti apie silp­nė­jan­čius emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va. Rugp­jū­tį iš Lie­tu­vos iš­vy­ko per 7 tūkst. žmo­nių, im­ig­ra­vo – ma­žiau nei 3 tūkst.

Eks­per­tai ne­tu­ri bend­ros nuo­mo­nės, kas le­mia pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų ten­den­ci­jas, ta­čiau svars­to­ma, kad iš­vy­ki­mą ga­li ska­tin­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mas so­cia­li­ne ne­ly­gy­be, su­grą­žin­ta pri­va­lo­mo­ji ka­ri­nė tar­ny­ba ar bri­tų spren­di­mas trauk­tis iš ES.

Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu ša­lies ūkiui emig­ra­ci­ja ga­li bū­ti nau­din­ga dėl iš­vy­ku­sių­jų at­siun­čia­mų pi­ni­gų ir ne­dar­bo ly­gio su­ma­žė­ji­mo. Bet dau­gu­ma eko­no­mis­tų su­tin­ka, kad da­bar­ti­niai mas­tai ke­lia pa­vo­jų, nes ima trūk­ti dar­bo jė­gos, ky­la grės­mė il­ga­lai­kio au­gi­mo ir pen­si­jų sis­te­mos tva­ru­mui.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prog­no­zuo­ja, kad dėl emig­ra­ci­jos ir ma­žo gims­ta­mu­mo Lie­tu­vo­je iki 2030 me­tų bus pra­ras­ta 35 proc. dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų – dau­giau­siai iš vi­sos ES.

Emig­ra­ci­jos prob­le­mą pri­pa­žįs­ta vi­sos di­džio­sios par­ti­jos. Dau­gu­ma po­li­ti­kų pa­brė­žia, kad emig­ran­tus pir­miau­sia su­grą­žin­tų ge­riau ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos. Ta­čiau ak­cen­tai, ką da­ry­ti, ski­ria­si.

„At­sip­ra­šy­ki­me ir kel­ki­me algas“

Pir­mą kar­tą rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis ak­cen­tuo­ja emo­ci­nę vi­suo­me­nės sa­vi­jau­tą ir ra­gi­na po­li­ti­kus at­sip­ra­šy­ti emig­ran­tų, ban­dy­da­mas „vals­tie­čius ža­liuo­sius“ pri­sta­ty­ti kaip al­ter­na­ty­vą bu­vu­siems val­dan­tie­siems.

„Mes, vi­si po­li­ti­kai, tu­ri­me pa­sa­ky­ti tiems žmo­nėms, ku­rie yra iš­vy­kę – at­leis­ki­te dėl mū­sų abe­jin­gu­mo, ne­ge­bė­ji­mo tvar­ky­tis mes jus iš­va­rė­me iš Lie­tu­vos“, – LRT rin­ki­mų de­ba­tuo­se sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Į tuos žmo­nes tu­ri pa­žiū­rė­ti vers­las ir pa­sa­ky­ti – at­sip­ra­šo­me, dėl sa­vo go­du­mo mes jus iš­va­rė­me iš Lie­tu­vos. Tei­sė­sau­ga tu­ri pa­sa­ky­ti – dėl mū­sų ne­ge­bė­ji­mo pri­nci­pin­gai tir­ti, žmo­nės pra­ra­do tei­sin­gu­mo jaus­mą ir iš­va­žia­vo“, – tei­gė jis.

Dar vie­nos ka­den­ci­jos sie­kian­tis so­cial­de­mo­kra­tas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius di­džiuo­ja­si mi­ni­ma­lios al­gos kė­li­mu ir vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo au­gi­mu. Val­dan­tie­ji ža­da, kad at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo ten­den­ci­jos tę­sis, o in­ves­ti­ci­jas pa­ska­tins nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas.

„Ty­ri­mai ro­do, kad di­džiau­sia emig­ra­ci­ja vyks­ta dėl eko­no­mi­nių so­cia­li­nių skir­tu­mų tarp vals­ty­bių. Džiau­giuo­si, kad mū­sų Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko pen­kis kar­tus kel­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą, vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis pa­ga­liau pa­sie­kė prieš­kri­zi­nį ly­gį“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, jo ini­cia­ty­va ka­den­ci­jos pa­bai­go­je pa­tvir­tin­ta dar­bo san­ty­kių re­for­ma ga­li per ke­le­rius me­tus su­kur­ti 85 tūkst. dar­bo vie­tų.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis kal­ti­na kai­rią­ją val­džią ne­veik­lu­mu ir ti­ki­na tu­rin­tis pla­ną su­kur­ti ge­rai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas re­gio­nuo­se, pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­jus iš Skan­di­na­vi­jos ša­lių ir Vo­kie­ti­jos. Jis ža­da pats vyk­ti į ga­myk­las, kvies­da­mas per­kel­ti veik­lą į Lie­tu­vą. Di­de­lį dė­me­sį kon­ser­va­to­riai ža­da skir­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir aukš­to­jo moks­lo pert­var­kai, kad bū­tų ren­gia­mi rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai.

„Pir­miau­sia – dar­bo vie­tos re­gio­nuo­se, pa­gal­ba in­ves­tuo­to­jams at­ei­ti į Aly­tų, Pa­ne­vė­žį, Ma­ri­jam­po­lę, kad žmo­nės iš Pe­ter­bo­rough ga­lė­tų at­va­žiuo­ti į Lie­tu­vą dirb­ti“, – de­ba­tuo­se kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

„An­tras žings­nis – ge­rė­jan­ti švie­ti­mo si­tua­ci­ja. Emig­ra­ci­jo­je gy­ve­nan­čios šei­mos sa­ko, kad jos ne­ga­li grįž­ti į Lie­tu­vą dėl skir­tin­gų ly­gių mo­kyk­lo­se. Tre­čia, rei­kia pri­trauk­ti pro­fe­sio­na­lus, kad grįž­tų žmo­nės Lon­do­ne ir Dub­li­ne. Rei­kia plės­ti prog­ra­mas „Kurk Lie­tu­vai“, „Dirbk Lie­tu­vai“, – sa­kė jis.

At­siž­velg­da­mi į tai, kad dau­giau nei pu­sę Lie­tu­vos emig­ran­tų su­da­ro jau­ni­mas, dau­gu­ma po­li­ti­kų ža­da par­amą jau­noms šei­moms – nuo mo­kes­čių leng­va­tų iki vien­kar­ti­nių iš­mo­kų.

BNS pri­sta­to es­mi­nius pa­ža­dus tų par­ti­jų, ku­rios, apk­lau­sų duo­me­ni­mis, tu­ri ga­li­my­bių per­ženg­ti 5 proc. kar­te­lę:

So­cial­de­mo­kra­tų partija pa­brė­žia, kad per jos val­dy­mo me­tus vi­du­ti­nė al­ga iš­au­go nuo 615 eu­rų iki 748 eu­rų ir ža­da, kad 2020 me­tais ji sieks 1100 eu­rų. Par­ti­ja ža­da tęs­ti mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos kė­li­mą ir rem­ti jau­nus žmo­nes įsi­gy­jant pir­mą būs­tą bei ku­riant vers­lą. Prem­je­ro tei­gi­mu, pri­im­tas nau­jas Dar­bo ko­dek­sas pa­ska­tins in­ves­ti­ci­jas ir dar­bo vie­tų kū­ri­mą.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų sąjunga ža­da keis­ti val­džios po­žiū­rį į žmo­gų ir siek­ti dar­nos įvai­rio­se sri­ty­se. „Vals­tie­čiai“ pa­brė­žia, kad emig­ra­ci­ją ska­ti­na ne tik eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, bet nu­si­vy­li­mo nuo­tai­kos. Par­ti­ja ža­da di­de­lį dė­me­sį šei­mos po­li­ti­kai, bend­ruo­me­niš­ku­mui, eko­lo­gi­jai, ver­ty­bių ska­ti­ni­mui švie­ti­me. Pa­brė­žia­ma, kad ūkio pri­dė­ti­nė ver­tė tu­ri pa­siek­ti pi­lie­čius, gy­ve­nan­čius vi­suo­se ša­lies re­gio­nuo­se.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys demokratai ža­da su­telk­ti dė­me­sį į re­gio­ni­nius cen­trus ir spe­cia­lias in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo bei eks­por­to ska­ti­ni­mo prog­ra­mas. Kon­ser­va­to­riai ža­da su­kur­ti ko­ky­biš­kes­nę pro­fe­si­nio mo­ky­mo sis­te­mą, pa­ge­rin­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę, pa­lie­kant tris ko­ky­biš­kus uni­ver­si­te­tus, ir at­si­sa­ky­ti Dar­bo bir­žos mo­no­po­lio įdar­bi­ni­mo sri­ty­je.

Dar­bo partija pa­brė­žia sa­vo vaid­me­nį ke­liant mi­ni­ma­lią al­gą ir tei­gia, kad dar­bo vie­tų kū­ri­mą ska­tins ne­ap­mo­kes­tin­da­ma įmo­nių in­ves­tuo­ja­mo pel­no ir skir­da­ma ES struk­tū­ri­nę par­amą. Ža­da­ma at­leis­ti jau­nus žmo­nes nuo pa­ja­mų mo­kes­čių pir­muo­sius dve­jus me­tus, pa­spar­tin­ti so­cia­li­nių būs­tų sta­ty­bą ir kiek­vie­nam aš­tuo­nio­lik­me­čiui skir­ti 2 tūkst. eu­rų iš­mo­ką.

„Tvar­ka ir teisingumas“ grįž­tan­tiems iš emig­ra­ci­jos ža­da vien­kar­ti­nę 5 tūkst. eu­rų iš­mo­ką ir skly­pą būs­to sta­ty­bai. Už kiek­vie­ną gi­mu­si vai­ką ža­da­ma 3 tūkst. eu­rų vien­kar­ti­nė iš­mo­ka šei­mai, o kiek­vie­nam vai­kui kas mė­ne­sį – 100 eu­rų va­di­na­mų­jų vai­ko pi­ni­gų. Kū­di­kių mais­tui, jų hi­gie­nos prie­mo­nėms, vai­kų rū­bams ir ava­ly­nei ža­da­mas nu­li­nis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM).

Li­be­ra­lų sąjūdis ža­da su­ma­žin­ti mo­kes­čius ir biu­ro­kra­ti­ją, kad Lie­tu­vo­je bū­tų pa­trauk­lu kur­ti dar­bo vie­tas, pert­var­ky­ti Dar­bo bir­žą. Ne­ap­mo­kes­ti­na­mą pa­ja­mų dy­dį siū­lo­ma pri­ly­gin­ti mi­ni­ma­liai al­gai. Li­be­ra­lai pa­brė­žia, kad pa­dė­da­ma žmo­nėms val­džia tu­ri ne­si­kiš­ti į jų as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, at­si­sa­ky­ti drau­di­mų po­li­ti­kos. Par­ti­ja pa­si­sa­ko už dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą ir elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjunga ža­da dė­me­sį su­telk­ti į krikš­čio­niš­ko­sio­mis ver­ty­bė­mis grin­džia­mą šei­mos po­li­ti­ką. Par­ti­jos prog­ra­mo­je ža­da­ma 120 eu­rų kas mė­ne­sį už kiek­vie­ną vai­ką ir šei­mos kor­te­lė gau­sioms šei­moms. Pa­pil­do­mų pa­ja­mų ža­da­ma su­rink­ti ap­mo­kes­ti­nant ban­kus ir pre­ky­bos tink­lus.

An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koalicija prog­ra­mo­je ra­šo, kad emig­ra­ci­ją ir gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mą su­stab­dys „su­tau­py­tais mi­li­jar­dais“, ku­rie at­si­ras su­stab­džius po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją. Koa­li­ci­ja tei­gia, kad at­si­ra­dę pi­ni­gai leis pa­di­din­ti al­gas ir su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas jau­noms šei­moms.