Emigracijai renkasi Jungtinę Karalystę
Pra­ėju­siais me­tais iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 44,5 tūkst. žmo­nių, tai 7,9 tūkst. ar­ba 21,6 proc. žmo­nių dau­giau ne­gu prieš me­tus. Dau­gu­ma jų emig­ra­ci­jai rin­ko­si Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, pra­ne­šė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Kas tre­čias emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus, 19–26 me­tų mo­te­rys su­da­rė 28,5 proc. vi­sų emig­ran­čių, 27–34 me­tų – 23,3 pro­cen­to.

Dau­gu­ma emig­ra­vu­sių vy­rų ir mo­te­rų (ati­tin­ka­mai 81,7 ir 85,6 proc.) prieš iš­vyk­da­mi iš ša­lies ne­dir­bo vie­nus me­tus ir il­giau.

Kaip ir anks­čiau po­pu­lia­riau­sia emig­ra­ci­jos kryp­tis yra Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė. Per­nai ten iš­vy­ko 19 tūkst. (42,7 proc.) emig­ran­tų. 3,3 tūkst.(7,5 proc.) lie­tu­vių rin­ko­si Vo­kie­ti­ją, 3,2 tūkst. (7,1 proc.) – Ai­ri­ją, 2,9 tūkst. (6,4 proc.) – Nor­ve­gi­ją, 2,8 tūkst. (6,3 proc.) – Ru­si­ją,1,8 tūkst. (4 proc.) – Ukrai­ną.

Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę emig­ra­vu­sių­jų skai­čius pa­di­dė­jo 2,2 tūkst. (13,3 proc.), Vo­kie­ti­ją – 412 (14,2 proc.), Ai­ri­ją – 93 (3 proc.), Nor­ve­gi­ją – 235 (8,9 proc.), Ru­si­ją – 1,5 tūkst. (2,2 kar­to), Ukrai­ną – 1 tūkst. (2,4 kar­to).

Di­džio­ji da­lis – 37 tūkst. ar­ba 83 proc. – iš­vy­ku­sių­jų bu­vo Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Tarp emig­ra­vu­sių už­sie­nie­čių treč­da­lį (30,3 proc.) su­da­rė Ru­si­jos pi­lie­čiai, ket­vir­ta­da­lį (22,4 proc.) – Ukrai­nos, penk­ta­da­lį (20,1 proc.) – Bal­ta­ru­si­jos.

Per­nai į Lie­tu­vą im­ig­ra­vo 22,1 tūkst. žmo­nių, tai 2,2 tūkst. (8,9 proc.) ma­žiau ne­gu 2014 me­tais. Į Lie­tu­vą grį­žo (ree­mig­ra­vo) 18,4 tūkst. (83,1 proc. vi­sų im­ig­ran­tų) Lie­tu­vos pi­lie­čių ir at­vy­ko 3,7 tūkst. (16,9 proc.) už­sie­nie­čių.

Tarp im­ig­ra­vu­sių už­sie­nie­čių be­veik treč­da­lį – 1,1 tūkst. – su­da­rė Ukrai­nos pi­lie­čiai, 696 (18,6 proc.) – Ru­si­jos, 387 (10,3 proc.) – Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai. Pa­ly­gin­ti su už­per­nai, im­ig­ra­vu­sių ukrai­nie­čių skai­čius be­veik ne­pa­ki­to, tuo me­tu ru­sų ir bal­ta­ru­sių ati­tin­ka­mai su­ma­žė­jo du kar­tus ir 1,3 kar­to.