Emigracija mažėja, daugėja grįžtančių
Emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos kiek ma­žė­ja, dau­gė­ja grįž­tan­čių lie­tu­vių, bet san­ty­kis vis dar iš­lie­ka ne­igia­mas, ro­do penk­ta­die­nį pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 36,6 tūkst. gy­ven­to­jų, o im­ig­ra­vo – 24,3 tūkst. Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, emig­ran­tų skai­čius su­ma­žė­jo 2,2 tūkst. (5,7 proc.), o im­ig­ran­tų pa­di­dė­jo 2,3 tūkst. (3,7 proc.).

Maž­daug ke­tu­ri penk­ta­da­liai im­ig­ran­tų bu­vo į ša­lį grį­žę Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Per­nai be­veik pu­sė (45,8 proc.) vi­sų emig­ran­tų iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. An­tra po­pu­lia­riau­sia kryp­tis iš­li­ko Ai­ri­ja, į ku­rią iš­vy­ko 8,4 proc. emig­ran­tų. To­liau ri­kiuo­ja­si Vo­kie­ti­ją (7,9 proc.) ir Nor­ve­gi­ja (7,2 proc.).