Eligijus Masiulis vertas bent vieno pliuso
Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Li­nas Kon­tri­mas ma­no, kad vi­suo­me­nė ne­adek­va­čiai ver­ti­na bu­vu­sio Sei­mo na­rio li­be­ra­lo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio vie­šus pa­si­sa­ky­mus. Jo tei­gi­mu, pa­šai­pos ir pa­ty­čios, ly­din­čios bu­vu­sio po­li­ti­ko kal­bas, yra pa­čios vi­suo­me­nės psi­cho­lo­gi­nės ne­svei­ka­tos po­žy­mis.

L. Kon­tri­mo tei­gi­mu, ne­adek­va­čią vi­suo­me­nės reak­ci­ją lė­mė su­pra­ti­mas, kad E. Ma­siu­lis pra­ktiš­kai jau nu­baus­tas, jis pra­ra­do vis­ką, ką ga­lė­jo kaip po­li­ti­kas pra­ras­ti.

„Dėl to ta to­kia pa­nie­ka, ty­čio­ji­ma­sis yra nie­kas ki­tas, kaip mū­sų lie­tu­viš­ko­sios vi­suo­me­nės bjau­ras­tis. La­bai ge­rai, kad E. Ma­siu­lis pra­dė­jo kal­bė­ti, la­bai ge­rai, kad jis ei­na į vie­šu­mą. Ar ta jo is­to­ri­ja yra tei­sin­ga, ar ne­tei­sin­ga, įro­dys teis­mas. Bet šian­dien duo­ki­me bent jau vie­ną pliu­są šiam žmo­gui, kad po to­kios is­to­ri­jos, ne­svar­bu – pa­ties ar ne su­kur­tos, iš­ei­na į vie­šu­mą ir kal­ba“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė L. Kon­tri­mas.

Jo nuo­mo­ne, dau­ge­liui žmo­nių rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti į veid­ro­dį ir pa­gal­vo­ti – „Ar mes vi­so­se si­tua­ci­jo­se esa­me to­kie šven­ti?“ „Ne­rei­kia teis­ti už teis­mą, bū­ti šven­tes­niais už po­pie­žių. Ma­nau, kad tas vi­suo­me­nės įpro­tis bur­no­ti, keik­ti pyk­ti ky­la iš to­kios psi­cho­lo­gi­nės ne­svei­ka­tos. Man at­ro­do, kad bū­tų ge­riau, jei šią is­to­ri­ją pra­dė­tų ana­li­zuo­ti spe­cia­lis­tai ir ji kuo grei­čiau tap­tų folk­lo­ru ir anek­do­tu, nes hu­mo­ras gy­do bet ką“, – tei­gė L. Kon­tri­mas.