Elektros vis dar neturi maždaug 22 tūkst. vartotojų
Dėl iš­kri­tu­sio gau­saus snie­go elek­tros tie­ki­mas vis dar su­tri­kęs maž­daug 22 tūkst. var­to­to­jų Vil­niaus ir Kau­no re­gio­nuo­se, pra­ne­šė du­jų ir elek­tros skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO).

Sek­ma­die­nio 17 val. duo­me­ni­mis, Vil­niaus re­gio­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs dau­giau kaip 18 tūkst. klien­tų, Kau­no re­gio­ne – dau­giau kaip 3 tūkst. klien­tų. Bend­ro­vė pra­ne­ša, kad per sek­ma­die­nį ESO jau pa­ša­li­no di­džią­ją da­lį ge­di­mų, o elek­tros tie­ki­mą at­sta­tė 50 tūkst. klien­tų.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, ge­di­mus šiuo me­tu ša­li­na dau­giau kaip 60 ope­ra­ty­vi­nių ko­man­dų, ku­rios su­bur­tos iš bend­ro­vės ir ran­go­vų dar­buo­to­jų.

„O­pe­ra­ty­vi­nių bri­ga­dų dar­bą ap­sun­ki­na su­nkios pri­va­žia­vi­mo są­ly­gos ir itin su­dė­tin­gi ge­di­mai – da­ly­je li­ni­jų fik­suo­ja­me ne po vie­ną, o po ke­lis pa­žei­di­mus. Dau­ge­liu at­ve­ju ge­di­mus lė­mė miš­kin­go­se vie­to­vė­se ant oro li­ni­jų nu­vir­tę me­džiai, ku­riuos tu­ri­me pa­ša­lin­ti tvar­ky­da­mi pa­žeis­tą li­ni­ją. Mū­sų bri­ga­dos ne­pails­da­mos to­liau dirbs iki vė­lu­mos ša­lin­da­mos gam­tos sti­chi­jos pa­da­ri­nius“, – sa­kė ESO Elek­tros tink­lo val­dy­mo sky­riaus va­do­vas Er­vi­nas Par­ei­gis.