Elektros vis dar neturi 2 tūkst. ESO klientų
Dėl ket­vir­ta­die­nio nak­tį gau­siai iš­kri­tu­sio snie­go elek­tros vis dar ne­tu­ri apie 2 tūkst. bend­ro­vės „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) klien­tų.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­sto­vė Er­nes­ta Dap­kie­nė BNS tei­gė, kad 14 va­lan­dos duo­me­ni­mis, apie 2 tūkst. var­to­to­jų Šal­či­nin­kų, Aly­taus, Laz­di­jų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se dar ne­tu­rė­jo elek­tros. Pa­sta­ra­ja­me ra­jo­ne be elek­tros yra dau­giau­siai ESO klien­tų – be­veik 1 tūkst.

ESO ket­vir­ta­die­nį ry­te pra­ne­šė, kad 8 val. ry­to elek­tros ne­tu­rė­jo apie 9 tūkst. klien­tų Vil­niaus ir Kau­no re­gio­nuo­se.

Dėl elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mų dir­ba pa­pil­do­mos ESO dar­buo­to­jų pa­jė­gos.

„Sun­kus, šla­pias snie­gas su­trik­dė elek­tros skirs­ty­mo tink­lo įren­gi­nių dar­bą. Da­ly­je vie­tų ge­di­mus taip pat lė­mė ant oro li­ni­jų nu­vir­tę me­džiai“, – pra­ne­ši­me sa­kė ESO Elek­tros tink­lų val­dy­mo sky­riaus va­do­vas Er­vi­nas Par­ei­gis.

Anot jo, dir­ba pa­pil­do­mos dar­buo­to­jų pa­jė­gos, ge­di­mus ša­li­na daug bri­ga­dų. Sie­kia­ma kuo grei­čiau at­sta­ty­ti elek­tros tie­ki­mą, ta­čiau dar­bus trik­do dėl gau­saus snie­go su­nkiai pri­va­žiuo­ja­mi ke­liai ar ant li­ni­jų nu­vir­tę me­džiai.

Kau­no re­gio­ne elek­tros ne­tu­ri be­veik 5,5 tūkst. ESO klien­tų, iš jų dau­giau­siai – Va­rė­nos (3,6 tūkst.) ir Laz­di­jų (apie 1 tūkst.) ra­jo­nuo­se, o Vil­niaus re­gio­ne – Šal­či­nin­kų ra­jo­ne (apie 3 tūkst.).