Elektros dar neturi 5.6 tūkst. vartotojų
Dėl pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je siau­tu­sio škva­lo, pir­ma­die­nį 12 val. be elek­tros dar bu­vo li­kę apie 5,6 tūkst. var­to­to­jų, skel­bia du­jų ir elek­tros skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO).

Kau­no re­gio­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­trik­dy­tas 2,9 tūkst., Aly­taus re­gio­ne – 1,8 tūkst., Vil­niaus re­gio­ne – 500 klien­tų. Ki­tuo­se re­gio­nuo­se li­kę pa­vie­niai ge­di­mų at­ve­jai.

Įmo­nė tei­gia tę­sian­ti penk­ta­die­nio va­ka­rą ir nak­tį siau­tu­sio škva­lo pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mą. ESO per šeš­ta­die­nį pa­ša­li­no di­džią­ją da­lį elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mų, kai dėl gam­tos sti­chi­jos be elek­tros bu­vo li­kę apie 60 tūkst. bend­ro­vės klien­tų.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą gam­tos sti­chi­ja dau­giau­sia ža­los pa­da­rė Aly­taus, Kau­no, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos re­gio­nams. Vė­liau – nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį – gam­tos sti­chi­ja smo­gė Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nams.

Bend­ro­vės tei­gi­mu, škva­lo pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mą ap­sun­ki­na su­dė­tin­gi ge­di­mai: iš­vers­ti me­džiai nu­trau­kė elek­tros li­ni­jas, be to, da­ly­je li­ni­jų fik­suo­ja­ma po ke­lis ge­di­mus. Taip pat bu­vo at­ve­jų, kai te­ko keis­ti gū­sin­go vė­jo nu­lauž­tas at­ra­mas. Ge­di­mų ša­li­ni­mo lai­kui tu­ri įta­kos ir tai, jog kai ku­riais at­ve­jais ope­ra­ty­vi­nės ko­man­dos va­žiuo­da­mos ša­lin­ti ge­di­mų su­si­du­ria su ant ke­lio nu­vers­tais me­džiais.