Elektroninį balsavimą siūlo pirmiau išbandyti užsienio lietuviams
Sei­mas jau ke­lis kar­tus yra at­me­tęs siū­ly­mus įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą. Po pa­sta­ro­jo kar­to Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mu par­en­gė pa­tai­sas, ku­rios su­da­ry­tų są­ly­gas bal­suo­ti in­ter­ne­tu, o ne iš kar­to įtei­sin­tų pa­tį bal­sa­vi­mą.

Jei Sei­mas pri­im­tų spren­di­mus dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mo, bū­tų tiks­lin­ga to­kį bal­sa­vi­mo bū­dą iš­ban­dy­ti pir­miau­sia bal­suo­jant už­sie­ny­je, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Sei­me pra­si­dė­ję dis­ku­si­jos dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įgau­na pa­grei­tį, jei kaž­ka­da bū­tų nu­spręs­ta, kad bū­tų ga­li­my­bė su­da­ry­ti at­ski­rą apy­gar­dą (iš­ei­vi­jai), bū­tų tiks­lin­ga pa­ban­dy­ti šio­je apy­gar­do­je bal­suo­ti elek­tro­ni­niu bū­du, ir tai bū­tų ga­li­my­bė iš­ban­dy­ti pa­čią sis­te­mą ma­žes­ne apim­ti­mi, kad bū­tų ga­li­ma ją per­kel­ti į bend­rą rin­ki­mų sis­te­mą, jei ji pa­si­tei­sin­tų, ir jei mes Sei­me pri­im­tu­me to­kius spren­di­mus ir įsta­ty­mus“, – an­tra­die­nį ati­da­ry­da­ma Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos po­sė­dį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Dau­gu­ma prieš in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kan­čių par­la­men­ta­rų ke­lia abe­jo­nes, ar bus už­ti­krin­tas bal­sa­vi­mo sis­te­mos sau­gu­mas, ga­ran­tuo­ja­mi skaid­rūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

An­tra­die­nį dar­bą pra­dė­ju­si Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­ja pla­nuo­ja ap­tar­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo, spe­cia­lios vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos įstei­gi­mo, pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo klau­si­mus.

Sa­vo kal­bo­je par­la­men­to va­do­vė pa­ste­bė­jo, jog jau 2016 me­tais įtei­sin­ti at­ski­rą pa­pil­do­mą apy­gar­dą iš­ei­viams bū­tų su­dė­tin­ga: „2016 me­tams kaž­ką kar­di­na­liai pa­keis­ti bū­tų su­ku, bet lauk­si­me jū­sų ma­ty­mo“. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ne kar­tą yra pa­žy­mė­jęs, kad no­rint su­da­ry­ti at­ski­rą rin­ki­mų apy­gar­dą už­sie­nio lie­tu­viams trūks­ta rin­kė­jų skai­čiaus.

Šiuo me­tu už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai bal­suo­ja Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je Vil­niu­je.

Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­ja pa­pras­tai po­sė­džiau­ja du kar­tus per me­tus ir ap­ta­ria Lie­tu­vo­je bei už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­čių lie­tu­vių bend­ra­dar­bia­vi­mą, rū­pi­na­si abi­pu­se pa­gal­ba ir par­ama, kei­čia­si moks­lo, kul­tū­ros ir ki­ta in­for­ma­ci­ja, Sei­mui ir ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms tei­kia pa­siū­ly­mus, ku­rie pa­dė­tų stip­rin­ti vals­ty­bin­gu­mą ir de­mo­kra­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą.