Ekspertus nustebino ginkluotės „paslaptis“
Lon­do­ne įsi­kū­ru­sio įta­kin­go gy­ny­bos ana­li­ti­nio cen­tro „IHS Ja­ne's“ ana­li­ti­kai, pa­ly­gi­nę Lie­tu­vos ir Es­ti­jos vyk­do­mus ame­ri­kie­tiš­kų prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų sis­te­mų „Ja­ve­lin“ pir­ki­mus, si­tua­ci­ją pa­va­di­no pa­slap­tin­ga. Esą es­tai už tą pa­čią su­mą kaip ir Lie­tu­va iš ame­ri­kie­čių gaus treč­da­liu dau­giau gink­luo­tės.

JAV gy­ny­bos sau­gu­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ra (De­fen­se Se­cu­ri­ty Coo­pe­ra­tion Agency, DSCA), ku­ri va­do­vau­ja šios vals­ty­bės gink­lų par­da­vi­mui ki­toms ša­lims, pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją, kad Lie­tu­va sie­kia pa­pil­do­mai įsi­gy­ti vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų sis­te­mų „Ja­ve­lin“. Už 220 ra­ke­tų ir 74 val­dy­mo ir pa­lei­di­mo įren­gi­nius mū­sų vals­ty­bė tu­rė­tų su­mo­kė­ti 55 mln. JAV do­le­rių (50,5 mln. eu­rų) – to­kiam san­do­riui pri­ta­rė JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas.

Kiek anks­čiau – 2014 me­tų lap­kri­tį – JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas pa­tvir­ti­no su­tar­tį, pa­gal ku­rią tre­čios kar­tos ne­šio­ja­mų­jų prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų sis­te­mų „Ja­ve­lin“ leis­ta par­duo­ti Es­ti­jai. Mū­sų kai­my­nai taip pat už 55 mln. do­le­rių įsi­gi­jo ge­ro­kai dau­giau ka­ri­nės gink­luo­tės nei Lie­tu­va – 350 ra­ke­tų ir 120 pa­lei­dik­lių.

„At­siž­vel­giant į tai, kad Es­ti­jos pir­ki­mas bu­vo ge­ro­kai di­des­nis nei Lie­tu­vos, bet jie abu ver­ti­na­mi ta pa­čia su­ma, be­lie­ka spė­lio­ti, ko­kia tai pa­slap­tis“, – pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 21-ąją ana­li­ti­nio cen­tro „IHS Ja­ne's“ tink­la­la­py­je nu­sis­te­bė­jo šio cen­tro ana­li­ti­kas Ni­cho­las de Lar­ri­na­ga, pa­skel­bęs ži­nią apie Lie­tu­vos pla­nuo­ja­mą įsi­gy­ti gink­luo­tę.

Su­lau­kė pritarimo

N. de Lar­ri­na­gos skel­bia­mais duo­me­ni­mis, ku­riuos jis grin­džia DSCA in­for­ma­ci­ja, už mi­nė­tą su­mą Lie­tu­va įsi­gi­jo ne tik „Ja­ve­lin“ sis­te­mų, bet ir tech­ni­nės jų prie­žiū­ros, prog­ra­mų tvar­ky­mo, lo­gis­ti­kos bei ki­tų pa­slau­gų.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gos prieš me­tus jau bu­vo su­si­ta­ru­sios dėl 74 „Ja­ve­lin“ ra­ke­tų bei 18 pa­lei­dik­lių įsi­gi­ji­mo. Po pa­sta­ro­jo įsi­gi­ji­mo Lie­tu­vos tu­ri­ma „Ja­ve­lin“ ba­zė, re­gis, pa­tri­gu­bės“, – da­li­jo­si įžval­go­mis ana­li­ti­kas.

Juozas Olekas: "Kadangi sistemas įsigyjame ne tiesiai iš gamintojo, bet per valstybinius susitarimus, nelieka vietos komercinėms deryboms.“Alinos Ožič nuotrauka

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko tei­gi­mu, Lie­tu­vai rei­kia džiaug­tis, kad JAV Kong­re­sas aps­kri­tai su­tei­kė lei­di­mą par­duo­ti mums gink­luo­tę – spren­di­mas ga­lė­jo bū­ti ir ki­toks. „Kal­bant apie kai­ną, ka­dan­gi sis­te­mas įsi­gy­ja­me ne tie­siai iš ga­min­to­jo, bet per vals­ty­bi­nius su­si­ta­ri­mus, ne­lie­ka vie­tos ko­mer­ci­nėms de­ry­boms“, – LŽ aiš­ki­no jis.

Dar vie­na svar­bi ap­lin­ky­bė, pa­sak J. Ole­ko, yra ta, kad Lie­tu­va ke­ti­na įsi­gy­ti nau­jes­nę gink­luo­tę nei Es­ti­ja. „Jie įsi­gi­jo ra­ke­tas, ku­rio­mis mes ap­si­rū­pi­no­me dar 2001 me­tais. Mes tę­sia­me su­tar­tį įsi­gy­da­mi šiuo­lai­kiš­kas at­nau­jin­tas sis­te­mas“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Kaip ži­no­ma, iš Eu­ro­pos vals­ty­bių Lie­tu­va yra pir­mo­ji, ku­ri 2001 me­tais už 9,6 mln. JAV do­le­rių (11 mln. eu­rų) iš JAV pa­gal pa­si­ra­šy­tą tarp­vals­ty­bi­nę su­tar­tį įsi­gi­jo „Ja­ve­lin“ sis­te­mų: 18 pa­lei­di­mo įren­gi­nių, 74 ra­ke­tas, taip pat tre­ni­ruok­lius, lo­gis­ti­nę par­amą bei ka­rių mo­ky­mus nau­do­tis gink­luo­te. Šio­mis sis­te­mo­mis per pra­ty­bas nau­do­ja­ma­si iki šiol.

2014 me­tais, siek­da­ma stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus ir pa­pil­do­mai ap­rū­pin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­ne gink­luo­te, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) už be­veik 20 mln. JAV do­le­rių (15,6 mln. eu­rų) iš JAV pir­ko pa­pil­do­mą skai­čių „Ja­ve­lin“. Pir­mo­ji da­lis šios gink­luo­tės Lie­tu­vą tu­rė­jo pa­siek­ti dar pra­ėju­siais me­tais, ki­ta – iki 2017-ųjų.

Po­li­ti­niai susitarimai

Anot J. Ole­ko, Lie­tu­va svars­tė klau­si­mą, ar pirk­ti mo­der­niau­sias „Ja­ve­lin“ sis­te­mas, ar, kaip Es­ti­ja, rink­tis se­nes­nes mo­di­fi­ka­ci­jas. „Mums at­ro­do, kad kur kas efek­ty­viau įsi­gy­ti gal ke­lio­mis ra­ke­to­mis ma­žiau, bet ap­si­rū­pin­ti nau­jau­sia įran­ga, ku­ri ga­li tiks­liau, efek­ty­viau nai­kin­ti prieš­o tech­ni­ką. Kiek­vie­na ra­ke­ta – bran­ges­nė ar pi­ges­nė – vis tiek kai­nuo­ja daug, ir ge­riau tu­rė­ti tą, ku­ri ge­riau pa­tai­ko ir ku­rios ga­lio­ji­mo pers­pek­ty­va il­ges­nė“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Gink­luo­tės eks­per­to at­sar­gos ma­jo­ro Da­riaus An­ta­nai­čio ma­ny­mu, ly­gin­ti Lie­tu­vos ir Es­ti­jos pir­ki­nius su­nku, nes ne­re­tai vie­šu­mo­je pa­si­ro­do tik da­lis in­for­ma­ci­jos apie gink­luo­tės įsi­gi­ji­mo kai­ną. „Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad jei Lie­tu­va iš tie­sų mo­kės 55 mln. JAV do­le­rių už 220 ra­ke­tų, tai yra nor­ma­li kai­na“, – tei­gė jis.

Pa­sak eks­per­to, jei gink­luo­tė įsi­gy­ja­ma ne ko­mer­ci­niu bū­du, t. y. ne tie­sio­giai iš ga­min­to­jo, bet per tarp­vals­ty­bi­nius su­si­ta­ri­mus, ne­re­tai toks san­do­ris bū­na pla­tes­nis, nei vie­ši­na­ma: ja­me ga­li bū­ti ir pa­pil­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl lo­gis­ti­kos, mo­ky­mų, inf­ras­truk­tū­ri­nių pro­jek­tų, ku­riuos mi­nė­jo „IHS Ja­ne's“ cen­tro ana­li­ti­kas N. de Lar­ri­na­ga.

D. An­ta­nai­čio tei­gi­mu, pi­giau gink­luo­tės vals­ty­bė ga­li įsi­gy­ti, jei par­tne­riai, daž­niau­siai dėl įvai­rių po­li­ti­nių su­me­ti­mų, ap­sisp­ren­džia ją per­leis­ti už da­lį kai­nos. „Tar­ki­me, Lie­tu­va pra­ėju­siais me­tais su­si­ta­rė su Vo­kie­ti­ja dėl 16 sa­vaei­gių hau­bi­cų „Pzh2000“ ir su­mo­kė­jo sim­bo­li­nę kai­ną – 16 mln. eu­rų. Tai vie­nas pa­vyz­džių, kai vals­ty­bė su­mo­ka tik da­lį gink­luo­tės ver­tės. Taip są­jun­gi­nin­kai tar­si pa­tvir­ti­na sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų tvir­tu­mą, iš­reiš­kia par­amą“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Trum­pai. Kas yra „Ja­ve­lin“?

Vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nių ra­ke­tų sis­te­ma „Ja­ve­lin“ – mo­der­nus gink­las, ga­lin­tis nai­kin­ti šiuo­lai­ki­nius tan­kus su reak­ty­vi­niais šar­vais die­ną ir tam­siu par­os me­tu 75 m – 2,5 km at­stu­mu. Sis­te­ma vei­kia „iš­šo­viau-pa­mir­šau“ pri­nci­pu: ka­riui už­fik­sa­vus tai­ki­nį ir iš­šo­vus, ra­ke­ta pa­ti val­do sa­ve skry­džio iki tai­ki­nio me­tu. To­kiu bū­du už­ti­kri­na­mas di­des­nis ka­rių sau­gu­mas, nes ra­ke­tai skrie­jant tai­ki­nio link, ka­rių ko­man­da ga­li keis­ti po­zi­ci­ją.

„Ja­ve­lin“ ko­vi­nė ra­ke­ta su tan­de­mi­niu sprogs­ta­muo­ju už­tai­su ga­li at­akuo­ti prieš­inin­kų tan­ką tie­siu tai­ky­mu ar­ba iš vir­šaus pa­ki­lu­si iki 150 me­trų į aukš­tį, į pa­čią pa­žei­džia­miau­sią tan­ko vie­tą – bokš­tą. Ra­ke­to­se pa­nau­do­ta „minkš­to pa­lei­di­mo“ sis­te­ma, ku­ri ra­ke­tos va­rik­lį pa­lei­džia tik ra­ke­tai pa­li­kus pa­lei­di­mo kon­tei­ne­rį, dėl to su­nku nu­sta­ty­ti, iš kur bu­vo pa­leis­ta ra­ke­ta. Gink­lą ga­li­ma nau­do­ti ir mū­šio mies­te są­ly­go­mis šau­dant iš už­da­rų pa­tal­pų.