Ekspertas: tikslas, sumažinti savižudybių iki ES vidurkio, nebus pasiektas
Be pa­pil­do­mų prie­mo­nių 2025 me­tams iš­kel­tas tiks­las su­ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių iki Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kio ne­bus pa­siek­tas, tei­gia Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos biu­ro ve­dė­jas Ma­rius Strič­ka.

„Lie­tu­va sa­vi­žu­dy­bių skai­čiu­mi pir­mau­ja Eu­ro­po­je ir vi­suo­met pa­ten­ka į bent jau „top de­šim­tu­ką“ pa­sau­ly­je, šiuo me­tu yra pir­ma­ja­me pen­ke­tu­ke, tai yra la­bai ne­pa­lan­kus vi­suo­me­nės svei­ka­tos ro­dik­lis“, – tre­čia­die­nį si­tua­ci­ją Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pri­sta­tė M.Strič­ka.

Per­nai Lie­tu­vo­je nu­si­žu­dė 896 as­me­nys, t.y. 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 30,8 sa­vi­žu­dy­bių, ir šis ro­dik­lis yra tris kar­tus di­des­nis nei ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se.

„Lie­tu­vos svei­ka­tos stra­te­gi­jo­je 2014–2025 me­tams tu­ri­me iš­si­kė­lę la­bai am­bi­cin­gą tiks­lą su­ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių 2025 me­tais iki ES vi­dur­kio, tai leis­tų kas­met iš­sau­go­ti apie 550 gy­vy­bių, bet ką pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus ste­bi­me, tų am­bi­cin­gų tiks­lų ti­kriau­siai mes ne­pa­siek­si­me“, – pa­brė­žė Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro at­sto­vas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad sa­vi­žu­dy­bių skai­čius skir­tin­guo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se ski­ria­si net pen­kis kar­tus ir daž­niau žu­do­si kai­miš­kų­jų vie­to­vių gy­ven­to­jai, kai Vil­niaus, Kau­no mies­tų ro­dik­liai – kur kas ge­res­ni, tuo tar­pu vi­sa api­man­čios sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prie­mo­nės vyk­do­mos tik dvie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se, Vil­niu­je ir Ku­piš­kio ra­jo­ne.

Pa­sak spe­cia­lis­to, sie­kiant ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių, vi­sų pir­ma rei­kia reng­ti mo­ky­mus va­di­na­mie­siems „var­ti­nin­kams“ – tar­ny­bų ir ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jams, ku­rie pir­mie­ji ga­li pa­ste­bė­ti prob­le­mą, t.y. po­li­ci­nin­kams, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, o kar­tu už­ti­krin­ti, kad po mė­gi­ni­mo nu­si­žu­dy­ti žmo­gui bū­tų tei­kia­ma psi­chia­tri­nė-psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba.

„Ga­li­me par­uoš­ti kiek no­ri­me „var­ti­nin­kų“, bet jei sis­te­ma ne­ge­bės pe­rim­ti emo­ci­nę kri­zę pa­ti­rian­čio as­mens, jo­kių ge­rų re­zul­ta­tų ne­pa­siek­si­me, to­dėl rei­kia už­si­ti­krin­ti, kad ir to­liau veik­tų emo­ci­nės pa­gal­bos li­ni­jos, tu­ri bū­ti už­ti­kri­na­ma sku­bi psi­chia­tri­nė-psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba psi­chi­kos svei­ka­tos cen­truo­se, ir jei Vil­niaus mies­te tai pa­vy­ko ga­na ne­sun­kiai pa­siek­ti ne­di­de­lė­mis są­nau­do­mis, ra­jo­nuo­se tai ga­na opi prob­le­ma“, – kal­bė­jo M.Strič­ka.

Kaip prob­le­mas jis įvar­di­jo tai, kad nė­ra nuo­sek­lios ša­lies mas­tu įgy­ven­di­na­mos sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prog­ra­mos, ne­už­ti­krin­tas psi­cho­lo­gi­nių pa­slau­gų prie­ina­mu­mas, pa­slau­gos, ku­rios tei­kia­mos sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ka pa­si­žy­min­ties as­me­nims ar ban­džiu­siems nu­si­žu­dy­ti as­me­nims nė­ra su­jung­tos į vie­nin­gą sis­te­mą.