Ekspertas: teroristinių išpuolių tikimybė Lietuvoje lygi nuliui
Nė­ra jo­kių po­žy­mių, ku­rie ro­dy­tų, kad te­ro­ris­ti­niai iš­puo­liai Lie­tu­vo­je yra ti­kė­ti­ni, in­ter­viu LRT KLA­SI­KAI sa­kė te­ro­riz­mo eks­per­tas iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Tas­ni­me'as Akun­jee.

Anot jo, te­ro­ris­tai ieš­ko di­de­lių tai­ki­nių, sie­kia skam­bių an­traš­čių, nes ta­da jie pa­tys sau at­ro­do di­des­ni nei iš ti­krų­jų yra, tad jie sa­vo dė­me­sį tel­kia į JAV, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, Pra­ncū­zi­ją. Šiuo po­žiū­riu Lie­tu­va – ne­di­de­lis ir ma­žiau pa­trauk­lus tai­ki­nys žmo­nėms, ku­rie no­ri da­ry­ti įta­ką pa­sau­li­nei po­li­ti­kai.

„Ži­no­ma, ne vien vi­daus po­li­ti­kos pa­dė­tis ar is­to­ri­ja le­mia, ar ša­lis pa­ten­ka į te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ri­zi­kos zo­ną. Bet te­ro­ris­ti­nėms gru­puo­tėms pul­ti Lie­tu­vą bū­tų la­bai keb­lu. Ko­dėl? Nes Lie­tu­va pa­sau­lio mas­tu yra la­bai ma­ža žai­dė­ja. Jei te­ro­ris­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vą pa­nau­do­tų kaip sa­vo tai­ki­nį, ji par­ody­tų, kad pa­ti yra silp­na, rink­da­ma­si to­kį silp­ną tai­ki­nį. Tai­gi jie sa­vo dė­me­sį tel­kia į stam­bius žai­dė­jus – JAV, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, Pra­ncū­zi­ją“, – sa­kė T.Akun­jee.

Te­ro­ris­tų tai­ki­nių pa­si­rin­ki­mas, pa­sak eks­per­to, iš da­lies su­si­jęs ir su is­to­ri­niais mo­ty­vais – iš­gy­ven­to­mis skriau­do­mis ir nuo­skau­do­mis, pa­tir­to­mis dėl ko­lo­ni­ji­nės pra­ei­ties.

„Paž­vel­ki­me į Lie­tu­vos is­to­ri­ją – jū­sų ša­lis ne­tu­rė­jo ko­lo­ni­jų, ne­puo­se­lė­jo ne­ga­ty­vaus po­žiū­rio į jo­kias is­la­mo ša­lis, Lie­tu­vo­je tu­ri­te to­to­rių po­pu­lia­ci­ją, ku­ri sėk­min­gai ir ga­na tai­kiai čia gy­ve­na jau dau­giau kaip 700 me­tų“, – svar­tė bri­tų eks­per­tas.

Kaip anks­čiau skel­bė BNS, ba­lan­dį at­lik­ta Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa par­odė, jog lie­tu­viai ma­žiau nei dau­gu­ma ki­tų eu­ro­pie­čių bai­mi­na­si te­ro­ro ak­tų pa­vo­jaus.

Pa­klaus­ti, ar, jų nuo­mo­ne, ša­ly­je yra di­de­lė te­ro­riz­mo ri­zi­ka, tei­gia­mai at­sa­kė 13 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Bend­rai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se taip ma­nė 40 proc. apk­laus­tų­jų. 43 proc. lie­tu­vių ma­no, kad Lie­tu­vo­je yra vi­du­ti­nė te­ro­riz­mo ri­zi­ka, ir dar tiek pat – kad ji ma­ža. Eu­ro­po­je lai­kan­čių te­ro­riz­mo grės­mę ma­ža vi­du­ti­niš­kai yra 11 proc.

Ma­žiau­siai te­ro­riz­mo grės­mės įžvel­gia Slo­vė­ni­ja, Es­ti­ja ir Lat­vi­ja. Lie­tu­va šio­je sta­tis­ti­ko­je yra šeš­ta. Te­ro­riz­mo grės­mę kaip di­džiau­sią ver­ti­na Pra­ncū­zi­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Bel­gi­ja.

40 proc. lie­tu­vių ma­no, jog veiks­min­giau­sia ko­vo­ti su te­ro­riz­mu pa­sau­lio mas­tu, o 30 proc. – ES mas­tu.