Ekspertas: komunizmo nusikaltimų tribunolo steigimas būtų simbolinis aktas
Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mams tir­ti įstei­gi­mas bū­tų la­biau sim­bo­li­nis ak­tas įtvir­tin­ti is­to­ri­nę at­min­tį, ta­čiau var­gu ar jis pa­dė­tų rea­liai pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn ko­mu­nis­ti­nes rep­re­si­jas vyk­džiu­sius as­me­nis, sa­ko My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ka­ted­ros pro­fe­so­rius Jus­ti­nas Ži­lins­kas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­nint Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto me­ti­nes, aš­tuo­nių vals­ty­bių at­sto­vai pa­skel­bė bend­rą par­eiš­ki­mą dėl to­kios ins­ti­tu­ci­jos įstei­gi­mo ir nu­spren­dė šiuo tiks­lu su­šauk­ti eks­per­tų gru­pę. Bend­rą par­eiš­ki­mą dėl to pa­skel­bė Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Veng­ri­jos ir Gru­zi­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai.

„Ma­no ma­ny­mu, tai pir­miau­sia bū­tų sim­bo­li­nis ak­tas, at­min­ties iš­sau­go­ji­mo, au­kų pa­ger­bi­mo ins­ti­tu­ci­ja, o ne rea­lios at­sa­ko­my­bės klau­si­mus spren­džiąs tri­bu­no­las. Žmo­nės, vyk­dę ko­mu­nis­ti­nes rep­re­si­jas ar­ba jau mi­rę, ar­ba ant mir­ties slenks­čio, tad la­bai ma­ža ti­ki­my­bė juos pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn“, – ini­cia­ty­vą BNS ko­men­ta­vo J.Ži­lins­kas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko, jog ini­cia­ty­va steig­ti tarp­tau­ti­nę ins­ti­tu­ci­ją šiuo me­tu dar yra pra­di­nė­je sta­di­jo­je, dėl kon­kre­čios for­mos kol kas vyks­ta dis­ku­si­jos.

„Bu­vo pri­im­tas bend­ras ofi­cia­lus par­eiš­ki­mas, bu­vo su­si­tar­ta, kad bū­tų stei­gia­ma tarp­tau­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja. Ne­bu­vo iki ga­lo nu­spręs­ta, kas tai ga­lė­tų bū­ti, nes siū­ly­mai bu­vo la­bai įvai­rūs – pa­vyz­džiui, slo­va­kai siū­lė tai pa­ves­ti Eu­ro­pos pro­ku­ra­tū­rai, ku­ri pla­nuo­ja­ma steig­ti, ki­ti siū­lė su­kur­ti ko­mi­si­ją. Bet tai kal­ba­ma apie vi­sų to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mus, įskai­tant ir fa­šiz­mo bei ko­mu­niz­mo, tuo pa­čiu api­mant ir šiuo­lai­ki­nius“, – BNS sa­kė J.Ber­na­to­nis.