Ekspertas apie propagandą: užduotis švietimo sistemai – išmokyti anglų kalbos
No­rint už­ti­krin­ti Lie­tu­vos in­for­ma­ci­nį sau­gu­mą, itin svar­bu mo­kė­ti ang­lų kal­bą, LRT RA­DI­JUI sa­ko pro­pa­gan­dos ir in­for­ma­ci­nių ka­rų eks­per­tas Man­tas Mar­ti­šius. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ang­lų kal­bos ži­nios dar ne­pa­sie­kė oku­pa­ci­jos me­tais bu­vu­sio ru­sų kal­bos ly­gio – tai ga­li bū­ti už­duo­tis mū­sų švie­ti­mo sis­te­mai.  

– Ar Jus nu­ste­bi­no Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja?

– Bu­vo ti­kė­ti­na, kad Ru­si­ja ieš­ko ke­lių, kaip pa­veik­ti Lie­tu­vos in­for­ma­ci­nę erd­vę.

– Bu­vo kal­ba­ma, kad jau­ni­mas ke­liau­ja į žur­na­lis­ti­nius mo­ky­mus Ru­si­jo­je. Ko­dėl bū­tent jau­ni­mas tam­pa ru­sų pro­pa­gan­dos au­ko­mis?

– Ru­sai su­vo­kia, kad Lie­tu­vo­je jų įta­ka menks­ta. Žmo­nių, ku­rie kal­bė­tų ru­siš­kai, ma­žė­ja. To­dėl, jų su­pra­ti­mu, rei­kia pa­veik­ti ne­mo­kan­čius ru­sų kal­bos, kad ir jie ga­lė­tų skleis­ti Ru­si­jai pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją. Jau­ni žmo­nės dar ne­tu­ri gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties, yra pa­vei­kes­ni, to­dėl – pui­kūs tai­ki­niai pro­pa­gan­di­nin­kams.

– Kaip su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­pa­gan­dai?

– Prie slap­tos in­for­ma­ci­jos ne­priei­nu, to­dėl pa­sa­ky­ti kon­kre­čiai ne­ga­liu. Ma­nau, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas tas prie­mo­nes at­ra­do. Lie­tu­vo­je jau pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ris su­tei­kia ins­tru­men­tus, lei­džian­čius ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į pa­si­ro­džiu­sią pro­pa­gan­dą.

– Ar Lie­tu­va tu­ri al­ter­na­ty­vų ru­siš­kai pro­pa­gan­dai?

– In­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je Lie­tu­va al­ter­na­ty­vos ne­ga­li pa­siū­ly­ti. Mes tu­ri­me Va­ka­rų in­for­ma­ci­nę erd­vę. Dau­gu­mą žmo­nių pa­sie­kia lie­tu­viš­ka ar­ba va­ka­rie­tiš­ka in­for­ma­ci­ja. Si­tua­ci­ja bū­tų dar ge­res­nė, jei di­des­nė Lie­tu­vos au­di­to­ri­jos da­lis ge­riau mo­kė­tų ang­lų kal­bą, ta­da sau­gu­mas bū­tų dar la­biau su­stip­rin­tas.

– Už­duo­tis švie­ti­mo sis­te­mai – ge­riau iš­mo­ky­ti ang­lų kal­bos?

– Taip. Per ne­prik­lau­so­my­bės me­tus ang­lų kal­bos mo­kė­ji­mo ly­gis ne­bu­vo pa­siek­tas toks, koks anks­čiau bu­vo ru­sų kal­bos. Yra kaip yra, ta­čiau ga­li­me ju­dė­ti to­liau.