Ekspertams išleisti milijonai eurų – su „Gazprom“ kovojantiems teisininkams
Per ke­le­rius me­tus Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja sam­do­miems eks­per­tams jau iš­lei­do per 6 mln. eu­rų ir pa­gal jiems skir­tas su­mas yra ab­so­liu­ti ly­de­rė, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Aiš­kė­ja, kad di­džio­ji da­lis šių pi­ni­gų at­sei­kė­ja­ma Lie­tu­vos by­lo­je prie Ru­si­jos „Gazp­rom“ tal­ki­nan­tiems tei­si­nin­kams. Ma­ža to, eks­per­tams pi­ni­gų ne­beuž­ten­ka, kap­si sko­los.

Pa­vyz­džiui, per­nai da­lį asig­na­vi­mų – veik 1,65 mln. eu­rų – mi­nis­te­ri­ja pa­nau­do­jo sko­loms už tei­si­nes pa­slau­gas pa­deng­ti, o eks­per­tams mo­kė­ti­nos su­mos iš­au­go dau­giau nei dvi­gu­bai – nuo maž­daug 1,7 mln. iki 3,9 mln eu­rų. Šie­met, kaip ir per­nai, mi­nis­te­ri­ja pa­gal eks­per­tams iš­leis­tas su­mas – vėl ly­de­rė: per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius tam iš­lei­do per 2,4 mln. eu­rų. Ki­tą­met eks­per­tams biu­dže­te nu­ma­ty­ta su­ma dar di­des­nė.

Ne vi­si skai­čiai sutampa

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Man­tas Du­baus­kas LŽ raš­tu nu­ro­dė, kad „di­džio­ji da­lis“ mi­nis­te­ri­jos iš­lai­dų eks­per­tams yra iš­lai­dos pa­gal su­tar­tį su tei­si­nin­kų kon­to­ra „Shear­man and Ster­ling“, ku­ri at­sto­vau­ja Lie­tu­vai Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo by­lo­je prieš Ru­si­jos du­jų kon­cer­ną“­Gazp­rom“.

Šio­je by­lo­je Lie­tu­va sie­kia, kad „Gazp­rom“ at­ly­gin­tų ža­lą, ku­rią Lie­tu­vos var­to­to­jai pa­ty­rė dėl ne vie­ne­rius me­tus tai­ky­tos ne­są­ži­nin­gos du­jų kai­nos.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro pa­ta­rė­jas šiems tei­si­nin­kams iš­leis­tų su­mų ne­de­ta­li­za­vo, ta­čiau nu­ro­dė, kad bū­tent šiam tiks­lui bu­vo pa­nau­do­ta „99 proc.“ per­nai eks­per­tams nu­ma­ty­tų lė­šų.

Kaip ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­nys, su mi­nė­ta kon­to­ra Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja 2012 me­tais yra pa­si­ra­šiu­si dvi su­tar­tis.

Pa­gal vie­ną, ku­rios ver­tė 724 tūkst. eu­rų, mi­nis­te­ri­ja pir­ko tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mą pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos tei­sės ko­mi­si­jos ar­bi­tra­žo tai­syk­les. Pa­gal an­trą – 637 tūkst. eu­rų su­mai – mi­nis­te­ri­ja pir­ko tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mą pa­gal Tarp­tau­ti­nių pre­ky­bos rū­mų tarp­tau­ti­nio ar­bi­tra­žo teis­mo tai­syk­les.

Nuo 2012 me­tų iki da­bar su mi­nė­ta kon­to­ra jo­kių Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos nau­jų su­tar­čių, kaip ro­do VPT sis­te­ma, nė­ra. Vie­nin­te­lis VPT dek­la­ruo­ja­mas mi­nis­te­ri­jos eks­per­ti­nis pir­ki­nys šie­met – už 86 tūkst. eu­rų iš Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to įsi­gy­tos „Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos at­nau­ji­ni­mo pa­slau­gos“.

Valdžios institucijų Išlaidos ekspertams per trejus metus padidėjo beveik tris kartus. /Šaltinis: Seimo Audito komiteto duomenys

1,6 mln. eu­rų sie­kian­čios skolos

Mi­nis­te­ri­jos lei­džia­mos su­mos tei­si­nin­kams nuo 2013 me­tų tik au­go. An­tai ir per­nai mi­nis­te­ri­jos pa­teik­to­je fi­nan­si­nė­je at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad, pa­ly­gi­nus su už­per­nai, sam­do­miems eks­per­tams mo­kė­ti­nos su­mos už tei­si­nes pa­slau­gas ženk­liai pa­di­dė­jo – nuo 1,7 mln. iki 3,9 mln. eu­rų.

Čia pat nu­ro­do­ma, kad da­lį šių lė­šų mi­nis­te­ri­ja pa­nau­do­jo anks­tes­nių me­tų įsis­ko­li­ni­mams už tei­si­nes pa­slau­gas pa­deng­ti ir tam sky­rė veik 1,65 mln. eu­rų. Ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad ar­bi­tra­ži­niai gin­čai komp­lek­siš­ki ir su­dė­tin­gi, vie­ša­jam in­te­re­sui jų reikš­mė – stra­te­gi­nė, klau­si­mai spe­ci­fi­niai, tai­gi tei­si­nių kon­sul­ta­ci­jų ir at­sto­va­vi­mo pa­slau­goms su­pla­nuo­ti lė­šų iš anks­to nė­ra ga­li­my­bės.

By­li­nė­ja­si ket­ve­rius metus

Ieš­ki­nį Stok­hol­mo ar­bi­tra­žui dėl kon­cer­no „Gazp­rom“ tai­ky­tos ne­są­ži­nin­gos gam­ti­nių du­jų kai­nos Lie­tu­va pa­tei­kė 2012 me­tais. 2004 me­tais įsi­gy­da­mas da­lį bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ak­ci­jų Ru­si­jos kon­cer­nas „Gazp­rom“ pri­va­ti­za­vi­mo su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­jo tiek­ti Lie­tu­vai du­jas už są­ži­nin­gą kai­ną.

Ta­čiau nuo to lai­ko kai­na bu­vo ne kar­tą di­di­na­ma, ne­at­siž­vel­giant į „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jų pir­ki­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus bei są­ly­gas. 2011 me­tais „Gazp­rom“ par­eiš­kė, kad du­jų kai­na bus su­ma­žin­ta Es­ti­jai ir Lat­vi­jai, bet ne Lie­tu­vai, nes pa­sta­ro­ji įgy­ven­di­na ES Tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą. Tarp­tau­ti­nių ener­ge­ti­kos eks­per­tų ver­ti­ni­mu, per vi­są lai­ko­tar­pį už du­jas per­mo­kė­ta su­ma sie­kia be­veik 1,4 mlrd. eu­rų.

Į nuo­lat au­gan­čius asig­na­vi­mus eks­per­tams pra­ėju­sią sa­vai­tę dė­me­sį at­krei­pė biu­dže­to par­la­men­ti­nę kon­tro­lę vyk­dan­tis Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas. Sa­vo at­as­kai­to­je ko­mi­te­tas pa­žy­mi, kad per šių me­tų de­vy­nis mė­ne­sius eks­per­tams pla­nuo­ta iš­leis­ti 8,3 mln. eu­rų, fak­tiš­kai pa­nau­do­ta – 4,9 mln. eu­rų. Pa­gal iš­lai­das eks­per­tams pir­mau­ja Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja (2,4 mln. eu­rų), an­tro­je vie­to­je – Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (1,1 mln. eu­rų), tre­čio­je – Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja (265 tūkst. eu­rų).