Ekspertai: valdančioji koalicija išsilaikys
Tei­sė­sau­gos dė­me­sys ir po­li­ti­nių opo­nen­tų kri­ti­ka kai ku­riems aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tiems po­li­ti­kams ne­tu­rė­tų su­žlug­dy­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir Vy­riau­sy­bės, sa­ko BNS kal­bin­ti eks­per­tai.

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) di­rek­to­riaus Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko, Vy­riau­sy­bės griū­ties ne­no­ri nei pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, nei val­džio­je esan­tys po­li­ti­kai.

Kau­ne įsi­kū­ru­sio Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas su­tin­ka su ko­le­ga, ta­čiau tei­gia, kad Lie­tu­va šiuo me­tu su­si­du­ria su „vi­du­ti­nio dy­džio“ po­li­ti­ne kri­ze dėl Vy­riau­sy­bės ir pre­zi­den­tės ne­su­ta­ri­mų, o tai ga­li reikš­ti dar di­des­nę įtam­pą prieš Sei­mo rin­ki­mus.

Ver­tin­da­mos tei­sė­sau­gos veiks­mus, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pers­pė­ja, kad ži­niask­lai­da ne­tu­rė­tų tap­ti įran­kiu vyk­dant iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų tei­gi­mu, ži­niask­lai­da ga­lė­jo ob­jek­ty­viau nu­švies­ti ta­me ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­čių as­me­nų apk­lau­sas ir jiems par­eikš­tus įta­ri­mus.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai gi­ria spren­di­mą pa­vie­šin­ti Drus­ki­nin­kų me­ro so­cial­de­mo­kra­to Ri­čar­do Ma­li­naus­ko po­kal­bius te­le­fo­nu su Vy­riau­sy­bės na­riais, ku­rie pa­ska­ti­no dis­ku­si­jas apie kai ku­rių po­li­ti­kų ga­li­my­bę to­liau ei­ti par­ei­gas.

Vy­riau­sy­bė nežlugs

Po­li­to­lo­gas R.Vil­pi­šaus­kas tei­gia, kad D.Gry­baus­kai­tė pa­sta­ruo­ju me­tu daž­niau links­ta į komp­ro­mi­sus nei anks­čiau. Pa­sak jo, tą ga­lė­jo pa­ska­tin­ti pre­zi­den­tės po­li­ti­niai su­si­ta­ri­mai su val­dan­čiai­siais bei tai, kad ša­lies va­do­vė as­me­niš­kai ne­no­ri val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos griū­ties.

„Aš ne­ma­nau, kad vi­sa ši si­tua­ci­ja ga­lė­tų at­ves­ti į rim­tą tar­pins­ti­tu­ci­nę kri­zę ar Vy­riau­sy­bės at­sis­ta­ty­di­ni­mą“, – sa­kė eks­per­tas.

„Pre­zi­den­tė vei­kiau­siai sie­kia iš­veng­ti po­li­ti­nės kri­zės, ku­ri su­si­da­ry­tų iš­irus koa­li­ci­jai ir at­sis­ta­ty­di­nus Vy­riau­sy­bei, nes ta­da di­de­lė da­lis at­sa­ko­my­bės tek­tų jai ir iš jos bū­tų ti­ki­ma­si ini­cia­ty­vos for­muo­jant koa­li­ci­ją, o tai ne­bū­tų leng­vas dar­bas, įver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją ir at­ei­nan­čius rin­ki­mus“, – pri­dū­rė jis.

Anks­čiau pre­zi­den­tė yra tie­siai įvar­di­ju­si, ku­ris mi­nis­tras pra­ra­do jos pa­si­ti­kė­ji­mą, tuo me­tu kal­bė­da­ma apie ap­lin­kos mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko ga­li­my­bę lik­ti par­ei­go­se, ji par­eiš­kė lau­kian­ti prem­je­ro spren­di­mo. K.Tre­čio­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mo klau­si­mas ke­lia­mas rea­guo­jant į pa­skelb­tas jo po­kal­bių su Drus­ki­nin­kų me­ru R.Ma­li­naus­ku iš­klo­ti­nes.

„Vie­šai pa­skelb­ti po­kal­bių įra­šai dėl va­di­na­ma­jam Vi­jū­nė­lės dva­rui Drus­ki­nin­kuo­se pa­lan­kaus spren­di­mo de­ri­ni­mo pa­sė­jo dar di­des­nes abe­jo­nes dėl ap­lin­kos mi­nis­tro veik­los. Prem­je­ras tu­ri pri­nci­pin­gai įver­tin­ti si­tua­ci­ją ir ap­lin­kos mi­nis­tro vaid­me­nį ga­li­mai ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se ir spręs­ti dėl jo ga­li­my­bės to­liau ei­ti par­ei­gas“, – šią sa­vai­tę sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

K.Tre­čio­kas par­eiš­kė ne­ma­tan­tis prie­žas­ties at­sis­ta­ty­din­ti, o prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­si­lai­ko nuo ra­gi­ni­mų mi­nis­trui trauk­tis. Pats ap­lin­kos mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad vie­šas jo po­kal­bių su R.Ma­li­naus­ku ap­ta­ri­nė­ji­mas da­ro blo­gą įta­ką tiek jam, tiek jį de­le­ga­vu­siai par­ti­jai.

Ta­čiau R.Vil­pi­šaus­kas sa­ko, kad ne­pai­sant ne­igia­mos vie­šo­sios nuo­mo­nės „tvar­kie­čiai“ sieks iš­bū­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je iki Sei­mo rin­ki­mų, nes tai su­tei­kia par­ti­jai vie­šu­mo.

VDU pro­fe­so­rius M.Jur­ky­nas taip pat tei­gia, kad „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ nau­din­ga lik­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je dėl vie­šu­mo prieš Sei­mo rin­ki­mus. Be to, tai nau­din­ga ir Dar­bo par­ti­jai, pri­du­ria jis.

„Koa­li­ci­ja iš­liks, nes so­cial­de­mo­kra­tams tap­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­be prieš rin­ki­mus bū­tų su­nku, nes taip jie at­si­dur­tų pra­lai­mė­ju­sių­jų po­zi­ci­jo­je, tuo me­tu „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ ir Dar­bo par­ti­jai pa­lan­ku lik­ti Vy­riau­sy­bė­je, nes bu­vi­mas val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je šioms par­ti­jos su­tei­kia vie­šu­mo“, – sa­kė pro­fe­so­rius.

Jo tei­gi­mu, ne­pai­sant pa­aš­trė­ju­sių san­ty­kių su pre­zi­den­te, Vy­riau­sy­bė ne­žlugs, nes pir­miau­sia tuo su­in­te­re­suo­ta ji pa­ti, o nei ša­lies va­do­vė, nei opo­zi­ci­ja at­sta­ty­din­ti Vy­riau­sy­bės ne­tu­ri ga­lių.

Skan­da­lai ne­pa­veiks so­cial­de­mo­kra­tų, o „tvar­kie­čius“ ga­li sužlugdyti

Pa­gal va­sa­rio pa­bai­go­je „Lie­tu­vos ry­te“ skelb­tus vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ gy­ven­to­jų apk­lau­sų duo­me­nis, už so­cial­de­mo­kra­tus per rin­ki­mus, jei­gu jie vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, bal­suo­tų 23 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Už par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bal­suo­tų 7,4 proc. rin­kė­jų.

Tuo me­tu pa­gal va­sa­rio vi­du­ry­je por­ta­le del­fi.lt skelb­tus bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ duo­me­nis, so­cial­de­mo­kra­tų po­pu­lia­ru­mas sie­kė 20,9 proc, o „tvar­kie­čių“ – 8,6 pro­cen­to.

„Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys tei­gė, kad skan­da­lai pa­vei­kia ne par­ti­jas, o pa­čių po­li­ti­kų as­me­ni­nius rei­tin­gus. Tuo me­tu Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to lek­to­rius Maž­vy­das Jas­trams­kis sa­kė, kad pa­sta­rie­ji įvy­kiai so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­go reikš­min­gai ne­su­ma­žins, ta­čiau tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sio „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vai ga­li ne­pa­tek­ti į Sei­mą.

V.Gai­dys nu­ro­dė, kad par­ti­jų rei­tin­gus for­muo­ja il­ga­lai­kės ten­den­ci­jos vals­ty­bė­je, o dėl įvy­kių jie ga­li tik pa­svy­ruo­ti.

Anot so­cio­lo­go, so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jai pa­sta­ruo­ju me­tu ne­tu­ri al­ter­na­ty­vų, už ką bal­suo­ti, nes pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus skep­tiš­kiau ver­ti­na „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ ir Dar­bo par­ti­ją.

„Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, li­be­ra­lai so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jui ta­po ar­ti­mes­ni, ta­čiau tas ar­tu­mas ne­priė­jo tos kri­ti­nės ma­sės, kad im­tų ma­žė­ti soc­de­mų rei­tin­gai ir juos pa­siim­tų mi­nė­tos par­ti­jos“, – BNS sa­kė V.Gai­dys.

M.Jas­trams­kis sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad po­li­ti­nių jė­gų po­pu­lia­ru­mas pri­klau­so ir nuo to, kaip par­ti­ja bu­vo ver­ti­na­ma iki tol: pa­lan­kiai ver­ti­na­mos par­ti­jos rei­tin­gams skan­da­las ga­li ir ne­pa­da­ry­ti jo­kios įta­kos, o par­ti­jai su il­ga­lai­kė­mis prob­le­mo­mis tai ga­li reikš­ti dar vie­ną smū­gį. To­dėl, jo tei­gi­mu, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ rei­tin­gai ga­li nu­ken­tė­ti, nes jų po­pu­lia­ru­mas pa­sta­ruo­ju me­tu jau ėjo že­myn, o tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri su­kau­pę „vi­suo­me­nės po­zi­ty­vių ver­ti­ni­mų aruo­dą“.

„To­kie skan­da­lai ga­li jį pa­tuš­tin­ti po tru­pu­tį, to­dėl ne­at­mes­čiau, kad jų po­pu­lia­ru­mas, gal­būt net ne­si­ma­tan­tis rei­tin­guo­se, iki Sei­mo rin­ki­mų pa­ma­žės, ta­čiau ne dras­tiš­kai. O štai dėl „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, klaus­čiau, ar jie per­žengs 5 proc. bar­je­rą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Pa­vie­šin­ti po­li­ti­kų po­kal­biai – nau­da visuomenei

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai su­ta­ria, kad po nu­trauk­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mo po­vei­kio pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą pa­vie­šin­ti Drus­ki­nin­kų me­ro R.Ma­li­naus­ko ir Vy­riau­sy­bės na­rių po­kal­bius bu­vo tei­sin­gas žings­nis. Ta­čiau žmo­gaus tei­sių eks­per­tai pers­pė­ja dėl ga­li­mo per­ne­lyg glau­daus ži­niask­lai­dos bend­ra­dar­bia­vi­mo su tei­sė­sau­ga.

Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to tei­si­nin­kas Ka­ro­lis Liut­ke­vi­čius pa­tei­si­na­mu va­di­no spren­di­mą vie­šin­ti po­kal­bių te­le­fo­nu iš­klo­ti­nes, nes po­li­ti­kams tai­ko­mi ki­to­kie tei­sės į pri­va­tu­mą rei­ka­la­vi­mai nei pri­va­tiems as­me­nims.

Tuo me­tu su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas sa­kė, kad po­kal­bių pa­vie­ši­ni­mas at­neš nau­dos vi­suo­me­nei, nes ji da­bar tu­ri ga­li­my­bę už­duo­ti klau­si­mus, ar po­li­ti­kų bend­ra­vi­mo bū­das ati­tin­ka rin­kė­jų in­te­re­sus ir ar po­li­ti­kų spren­di­mai yra pa­kan­ka­mai skaid­rūs, pa­grįs­ti.

„Iš tų po­kal­bių ga­li­ma su­si­da­ry­ti įspū­dį ne tik apie R.Ma­li­naus­ką, bet ir apie ki­tus. Pa­grin­di­nė ži­nia – tu­rė­ti prie­igą prie aukš­čiau­sių po­li­ti­kų Lie­tu­vo­je dar ap­si­mo­ka“, – BNS tei­gė S.Mu­rav­jo­vas.

„Ma­nau, kad tai, kas įvy­ko, yra blo­gai, ir tai yra svar­biau­sia. Ma­nau, kad to­kių po­kal­bių mū­sų ša­ly­je ne­tu­rė­tų bū­ti, jie tu­ri baig­tis ir po­li­ti­kai tu­ri nu­sto­ti veik­ti ne vi­sai etiš­kai, o daž­nai ci­niš­kai“, – pri­dū­rė jis.

Tuo me­tu K.Liut­ke­vi­čius su­kri­ti­ka­vo spren­di­mą ži­niask­lai­do­je pa­vie­šin­ti R.Ma­li­naus­ko ir Vy­riau­sy­bės na­rių mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nu­me­rius.

Jis taip pat pers­pė­jo, kad ži­niask­lai­da ne­tu­rė­tų bū­ti pa­si­tel­kia­ma kaip įran­kis at­lie­kant iki­teis­mi­nius ty­ri­mus ir sa­kė, kad pa­vie­šin­ti vaiz­do įra­šai, kur už­fik­suo­tas „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vo Ged­vy­do Vai­naus­ko iš­ve­di­mas apk­lau­sai, bu­vo že­mi­nan­čio po­bū­džio ir per­tek­li­niai.

„Ši­to­je vie­toj klau­si­mų ky­la, kaip ži­niask­lai­da su­ži­no­jo, kad at­lie­ka­mi G.Vai­naus­ko su­lai­ky­mo veiks­mai ir kad jis su­si­tiks su R.Pa­ksu“, – sa­kė K.Liut­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad nu­švie­čiant tą ty­ri­mą ne­si­lai­ky­ta ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos. Pa­sak tei­si­nin­ko, tai bu­vo ma­ty­ti ne in­for­ma­ci­nė­se pub­li­ka­ci­jo­se, o in­di­vi­dua­liuo­se žur­na­lis­tų pa­si­sa­ky­muo­se, kur fak­tai nuo nuo­mo­nės ne­bu­vo aiš­kiai at­skir­ti.

Vie­nas ty­ri­mas nu­trauk­tas, ki­tas pradėtas

Tei­sė­sau­ga an­tra­die­nį pra­ne­šė nu­trau­ku­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo. Šia­me ty­ri­me spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­laus­ti Drus­ki­nin­kų me­ras R.Ma­li­naus­kas ir ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, prem­je­ras bu­vo apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas.

Tą pa­čią die­ną vie­šai pa­skelb­tos R.Ma­li­naus­ko po­kal­bių su A.But­ke­vi­čiu­mi, K.Tre­čio­ku, ūkio mi­nis­tru Eval­du Gus­tu, Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu Al­mi­nu Ma­čiu­liu ir pa­sta­to Vi­jū­nė­lės par­ke sa­vi­nin­ko ad­vo­ka­tu Pra­nu Ma­kaus­ku iš­klo­ti­nės. Iš tų po­kal­bių ma­ty­ti, kad R.Ma­li­naus­kas per­nai ru­de­nį ra­gi­no Vy­riau­sy­bę grei­čiau pri­im­ti pa­nai­ki­nant ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas, jis tvir­ti­no, kad šis do­ku­men­tas pa­dė­tų sa­vi­val­dy­bei teis­mi­nia­me pro­ce­se.

Be to, pir­ma­die­nį tei­sė­sau­ga pra­ne­šė par­eiš­ku­si įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu G.Vai­naus­kui, bu­vu­siam prem­je­ro vi­suo­me­ni­niam pa­ta­rė­jui An­ta­nui Za­bu­liui. R.Pa­ksas apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, sie­kiant par­eikš­ti įta­ri­mus. Kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas taip pat apk­laus­tas pre­ky­bos tink­lo „Nor­fa“ va­do­vas Dai­nius Dun­du­lis.