Ekspertai: VAE projektas nejuda dėl politikų neapsisprendimo
Prieš ke­le­rius me­tus su­stab­dy­tas mi­li­jar­di­nės ver­tės nau­jos Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tas ne­ju­da dėl val­džios ne­ap­sisp­ren­di­mo, no­rint ne­pra­ras­ti rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, ma­no po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas. Tuo tar­pu bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas, su­si­ta­ręs dėl pro­jek­to su Ja­po­ni­jos „Hi­ta­chi“, tvir­ti­na įžvel­gian­tis tei­gia­mų pos­tū­mių, įgy­ven­di­nant VAE pro­jek­tą, ir tai pir­miau­siai sie­ja su Es­ti­jos val­džios pa­si­kei­ti­mais.

„Įs­pū­dis per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų yra dve­jo­pas. Vie­na ver­tus, pa­gal anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pla­nus rei­kė­jo įdė­ti dar ne­ma­žai dar­bo ruo­šiant, kon­kre­ti­zuo­jant šio pro­jek­to de­ta­les, de­ran­tis su po­ten­cia­liais par­tne­riais. Kar­tais at­ro­do, kad pa­na­šaus po­bū­džio po­kal­biai ir vyks­ta, ir ši Vy­riau­sy­bė bent jau juos tę­sia. Bet ki­ta ver­tus, ga­na skir­tin­gi tiek prem­je­ro, tiek kai ku­rių val­dan­čių­jų ko­men­ta­rai dėl at­sa­ko­my­bės už pro­jek­to to­les­nę ei­gą per­kė­li­mo ki­tiems, ypač par­tne­riams iš ki­tų Bal­ti­jos ša­lių, lyg ir sig­na­li­zuo­ja, kad ne­ap­sisp­ręs­ta dėl šio pro­jek­to rei­ka­lin­gu­mo“, - BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) di­rek­to­rius R.Vil­pi­šaus­kas.

Anot jo, toks ne­ap­sisp­ren­di­mas gal­būt su­si­jęs su tuo, kad nė­ra ži­no­ma, kaip vi­suo­me­nė rea­guo­tų į to­les­nį VAE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.

„Toks įspū­dis, kad ne­ap­sisp­ren­džia­ma, kaip ras­ti to­kį spren­di­mą, ku­ris leis­tų pa­pras­tai kal­bant val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai ir ypač so­cial­de­mo­kra­tams iš­sau­go­ti vei­dą prieš rin­kė­jus ir tuo pa­čiu pri­im­ti ge­rai pa­sver­tą ir pa­grįs­tą spren­di­mą, ar aps­kri­tai bet ko­kį spren­di­mą“, - ma­no eks­per­tas.

Tuo tar­pu A.Sek­mo­kas tei­gė ma­tan­tis tam ti­krų tei­gia­mų ženk­lų VAE pro­jek­te ir juos sie­ja su nau­jais Es­ti­jos vy­riau­sy­bės bei ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Ees­ti Ener­gia“ va­do­vais.

„Ste­bint vi­są ši­tą vie­šą lau­ką, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad pa­si­kei­tus Es­ti­jos prem­je­rui, iš ti­kro po­zi­ty­vu­mo yra dau­giau. (...) Pa­keis­tas ir „Ees­ti Ener­gia“ va­do­vas, ku­ris iš ti­kro bu­vo la­bai di­de­lis (VAE pro­jek­to - BNS) opo­nen­tas. (...) Ki­tas da­ly­kas, aš su­pran­tu Es­ti­jos po­zi­ci­ją, kad jie no­ri dau­giau aiš­ku­mo į vi­sus klau­si­mus, ku­riuos jie kė­lė. Po­li­tiš­kai jiems bū­tų prob­le­ma, jei jie tą pro­jek­tą im­tų tęs­ti be pa­pil­do­mo pa­aiš­ki­ni­mo ir ar­gu­men­ta­ci­jos“, - BNS sa­kė A.Sek­mo­kas.

Be to, pa­sak jo, po Lie­tu­vos įsto­ji­mo į eu­ro zo­ną pa­si­kei­tus ša­lies sko­li­ni­mo­si si­tua­ci­jai, in­ves­ti­ci­jos į pro­jek­tą ga­lė­tų bū­ti pers­kai­čiuo­tos.

„Sko­li­ni­mo­si lė­šos yra žy­miai pi­ges­nės ir aš ma­nau, kad „Hi­ta­chi“ pa­siū­ly­mas ga­lė­tų bū­ti pers­kai­čiuo­tas. Juo la­biau, kad esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai, kai Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas sie­kia di­din­ti in­ves­ti­ci­jas, su­ak­ty­vin­ti eko­no­mi­ką, rei­kė­tų ver­tin­ti, kad ga­li­mas daik­tas, jog Vi­sa­gi­no pro­jek­tą bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti ir vys­ty­ti iš pa­sko­lų, ne­ap­krau­nant var­to­to­jų per ta­ri­fą“, - svars­tė bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

Eks­per­tai pa­žy­mi, kad tei­gia­mo pos­tū­mio pro­jek­tui taip pat su­tei­kė šią sa­vai­tę Da­vo­se įvy­kęs pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir Ja­po­ni­jos bend­ro­vės „Hi­ta­chi“ va­do­vo Hi­roa­ki Na­ka­ni­ši su­si­ti­ki­mas.

„Pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mas su „Hi­ta­chi“ va­do­vais ga­li bū­ti sig­na­las, kad po­kal­biai tę­sia­mi ir nė­ra bent at­si­sa­ky­ta šio pro­jek­to, bet ar yra nu­spręs­ta jį ti­krai to­liau tęs­ti, ir­gi ne­aiš­ku“, - BNS sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, pa­spar­tin­ti ap­sisp­ren­di­mą dėl VAE pro­jek­tą ga­lė­tų po­li­ti­nė ly­de­rys­tė, aiš­kus eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas bei jo pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei.

„Jei bū­tų ši­tie du ele­men­tai, ma­nau tai su­da­ry­tų są­ly­gas pri­im­ti spren­di­mas, par­odan­čius aiš­ku­mą. (...) Tai, jog du me­tus te­bes­vars­to­ma ir aiš­kiai ne­pa­sa­ko­ma, ko­kia yra si­tua­ci­ja ir ko­kia pir­miau­siai yra Lie­tu­vos de­ry­bi­nė po­zi­ci­ja, ir­gi ga­li kel­ti tiek pa­čių gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, tiek par­tne­rių, da­ly­vau­jan­čių šia­me pro­jek­te, nu­si­vy­li­mą“, - tei­gė po­li­to­lo­gas.

A.Sek­mo­kas pa­žy­mė­jo, kad pa­na­šūs pro­jek­tai pa­pras­tai pra­de­da­mi la­bai su­nkiai, o link ga­lu­ti­nio tiks­lo rei­kia pri­im­ti ne­ma­žai tar­pi­nių spren­di­mų.

„E­ner­ge­ti­kos mi­nis­tras Ne­ve­ro­vi­čius (bu­vęs mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius - BNS) su „Hi­ta­chi“ pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą, pa­gal ku­rį Lie­tu­vai rei­kia vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus - Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai skir­ti tam ti­krus žmo­nes, gru­pę ar sky­rių. An­tra, rei­kė­tų su­stip­rin­ti šiuo klau­si­mu VA­TE­SI (Lie­tu­vos vals­ty­bi­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­ja - BNS) ir pa­čio­je VAE įmo­nė­je ar „Lie­tu­vos ener­gi­jo­je“ su­telk­ti gru­pę žmo­nių, ku­rie da­bar yra iš­by­rė­ję“, - BNS kal­bė­jo A.Sek­mo­kas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius penk­ta­die­nį par­eiš­kė, jog Lie­tu­va su­lau­kė „tam ti­kro po­zi­ty­vaus at­si­lie­pi­mo“ iš Es­ti­jos dėl VAE pro­jek­to. Tuo tar­pu Es­ti­jos Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­kanc­le­ris ener­ge­ti­kos klau­si­mais An­do Lep­pi­ma­nas, rea­guo­da­mas į to­kį par­eiš­ki­mą, sa­kė, kad Es­ti­jos po­zi­ci­ja VAE klau­si­mu ne­si­kei­čia - ga­lu­ti­niai spren­di­mai ga­li­mi, tik iš­sa­miai iš­ana­li­za­vus pro­jek­tą.