Ekspertai: „Sodros“ lubos būtinos
Eks­per­tai ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na po­li­ti­kų su­si­ta­ri­mą įves­ti „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas. Nors su­ta­ria­ma, kad jos yra bū­ti­nos, ta­čiau pa­brė­žia­ma, kad tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma kar­tu su ki­to­mis re­for­mo­mis, nes prieš­in­gu at­ve­ju so­cia­li­nė sis­te­ma iš­lik­tų ne­tva­ri. Be to, ti­ki­ma­si, kad lu­bų įve­di­mas pa­dės į ša­lį pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų.

R.La­zut­ka siū­lo re­for­muo­ti sistemiškai

Vie­nas so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jų, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Teo­ri­nės eko­no­mi­kos ka­ted­ros ve­dė­jas Ro­mas La­zut­ka tei­gia, kad „Sod­ros“ lu­bos tu­rė­tų at­si­ras­ti kar­tu su ne­dar­bo drau­di­mo ir ba­zi­nės pen­si­jos fi­nan­sa­vi­mo re­for­mo­mis.

„Vi­sus pert­var­ky­mus da­rant pa­si­ju­di­na ne­ma­žai „Sod­ros“ pi­ni­gų ir rei­kia juos kaž­kur kom­pen­suo­ti. Ti­kė­jo­mės, kad jei bū­tų ba­zi­nė pen­si­ja per­kel­ta į biu­dže­tą, tai tuo­met „Sod­ros“ iš­lai­dos ge­ro­kai su­ma­žė­tų ir ga­li­ma bū­tų tuos pert­var­ky­mus da­ry­ti. Dėl lu­bų „Sod­ra“ ne­ten­ka lė­šų, bet su­ma­žė­ja jos įsi­pa­rei­go­ji­mai. Siū­lė­me da­ry­ti to­kią sis­te­mi­nę re­for­mą, bet bu­vo at­si­sa­ky­ta ju­din­ti vi­sus vals­ty­bės fi­nan­sus, nes bu­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir pa­čio mi­nis­tro, ir net Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­sa­ky­ta, kad čia rei­kia da­ry­ti tik so­cia­li­nį mo­de­lį“, – BNS sa­kė R.La­zut­ka.

Anot jo, ža­lin­ga tik įves­ti „Sod­ros“ lu­bas ir ne­siim­ti ki­tų re­for­mų.

„Kai ban­do­ma pa­im­ti vie­ną frag­men­tą, jį ban­dy­ti keis­ti, o vi­sa ki­ta pa­lik­ti, tai yra ne­ge­rai. Sis­te­ma yra tie­siog griau­na­ma, ar­do­ma. Rei­kė­tų siek­ti, kad sis­te­ma bū­tų tva­ri, o įve­dus lu­bas jos tva­ru­mas tik ma­žė­ja“, – tei­gė R.La­zut­ka.

Anot jo, „Sod­ros“ lu­bos ga­lė­tų siek­ti apie du vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė tre­čia­die­nį tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė ir Sei­mo at­sto­vai su­ta­rė dėl 10 vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų „Sod­ros“ lu­bų, o vė­liau jas bū­tų sie­kia­ma ma­žin­ti iki 5-kių.

A.Bi­ti­nas: lu­bos rei­ka­lin­gas, klau­si­mas tik dėl jų dydžio

Bu­vęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras, tei­si­nin­kas Aud­rius Bi­ti­nas ma­no, kad „Sod­ros“ lu­bų įve­di­mas kar­tu su lanks­tes­niu Dar­bo ko­dek­su yra nau­din­gas, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti tik dėl lu­bų dy­džio.

„Ši­tas pri­nci­pas, ma­nau, tu­rė­tų bū­ti ne­dis­ku­tuo­ja­mas, kad („Sod­ros“ lu­bos – BNS) tu­rė­tų bū­ti. Klau­si­mas tik, ko­kio ly­gio lu­bos. (...) Pir­mai­siais me­tais ga­li bū­ti ir 10 (vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių – BNS), pa­žiū­rė­ti eko­no­mi­nį efek­tą ir po to pa­nag­ri­nė­ti ki­tus da­ly­kus. Ma­no su­pra­ti­mu, vien tik įve­dus lu­bas, bet ne­priė­mus lanks­tes­nio Dar­bo ko­dek­so, tas re­zul­ta­tas bū­tų abe­jo­ti­nas, bet žiū­rint komp­lek­siš­kai, tas yra bū­ti­na“, – BNS sa­kė A.Bi­ti­nas.

Anot jo, per ke­le­rius me­tus „Sod­ros“ įmo­kų lu­bos tu­rė­tų bū­ti su­ma­žin­tos iki 5 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių.

„Lu­bų įve­di­mas ge­ne­ruo­ja „Sod­ros“ de­fi­ci­tą, bet jei­gu mes pa­da­rom lanks­tes­nį Dar­bo ko­dek­są, ku­ris vė­liau su­ku­ria įvai­res­nių dar­bo for­mų, tas kom­pen­suo­ja­si. Ma­nau, kad da­bar­ti­nia­me va­rian­te, ku­ris yra da­bar aps­vars­ty­tas, iš ti­krų­jų tas leis­tų pa­da­ry­ti tam ti­krą są­sa­ją ir, ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tų bū­ti lu­bos įves­tos“, – kal­bė­jo tei­si­nin­kas.

Ti­ki­si, kad lu­bos pa­dės pri­trauk­ti dau­giau investicijų

Aso­cia­ci­jos „In­ves­tors' Fo­rum“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė BNS tei­gė, kad „Sod­ros“ įmo­kų lu­bos pa­dės į Lie­tu­vą pri­trauk­ti dau­giau už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų.

„Ma­nau, kad 10 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių lu­bos yra di­de­lės ir pa­lies la­bai ne­di­de­lį skai­čių ge­rai ap­mo­ka­mų dar­buo­to­jų. Bet esant in­ten­ci­jai ma­žin­ti iki 5 už­mo­kes­čių ly­gio, ma­nau jau vien lu­bų įve­di­mo fak­tas tei­kia vil­čių ir ti­krai duos po­zi­ty­vių spren­di­mų dėl in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo. Tie in­ves­tuo­to­jai, ku­rie žiū­ri, kur yra ge­rai ap­mo­ka­mi žmo­nės, o dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo kaš­tai nė­ra di­de­li, jie ti­krai at­kreips dė­me­sį į Lie­tu­vą“, – BNS sa­kė R.Sky­rie­nė.

Jos tei­gi­mu, lu­bos pa­ska­tins ir dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą.

„Lu­bų įve­di­mas ga­ran­tuo­tai duos im­pul­są at­ly­gi­ni­mų au­gi­mui, nes darb­da­vys su­tau­py­tas lė­šas pa­si­da­lins su dar­buo­to­jais. In­ves­tuo­to­jų klau­sė­me, ką jie da­ry­tų, jei įve­dus lu­bas, įmo­nė su­tau­py­tų lė­šų, tai 77 proc. at­sa­kė, kad tas lė­šas skirs at­ly­gi­ni­mų au­gi­mui“, – prog­no­za­vo R.Sky­rie­nė.

Nu­spren­dė įves­ti įmo­kų lubas

A.Pa­be­diens­kie­nė tre­čia­die­nį pra­ne­šė, jog prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo su Sei­mo frak­ci­jų va­do­vais bu­vo nu­spręs­ta įves­ti „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas. Jei lu­bos bū­tų tai­ko­mos jau da­bar, jos pa­lies­tų dar­buo­to­jus, per mė­ne­sį už­dir­ban­čius 7569 eu­rus, nes ket­vir­tą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis sie­kė 756,9 eu­ro.

„Sod­ros“ įmo­kų lu­bas anks­čiau siū­ly­ta tai­ky­ti tiems dar­buo­to­jams, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis vir­šy­tų 5 vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius (VDU) per mė­ne­sį – šiuo me­tu tai bū­tų ati­tin­ka­mai apie 3585 eu­rai ir 45420 eu­rų. Ta­čiau Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas to­liau pa­si­sa­ko prieš to­kį pa­siū­ly­mą.

Šiuo me­tu „Sod­ros“ įmo­kų dy­dis nė­ra ap­ri­bo­tas, ri­bo­ja­mos tik „Sod­ros“ iš­mo­kos.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2015 me­tais as­me­nų, ku­rių vi­du­ti­nės drau­džia­mo­sios pa­ja­mos per mė­ne­sį bu­vo di­des­nės nei 7569 eu­rai, bu­vo 9255, o šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį – 3411. Skai­čiuo­jant nau­do­ta są­ly­ga, kad to­kias pa­ja­mas as­muo ga­vo bent vie­ną mė­ne­sį per šį lai­ką, Ma­no­ma, kad skai­čiuo­jant pa­ja­mas per vi­sus 12 mė­ne­sių, to­kių as­me­nų tu­rė­tų bū­ti dar ma­žiau.