Ekspertai siūlo Baltijos regionui telktis prieš Rusijos agresiją
Hib­ri­di­nių grės­mių klau­si­mais Vil­niu­je su­reng­tos tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos eks­per­tai ra­gi­na Bal­ti­jos re­gio­ną telk­tis ir su­for­muo­ti tva­res­nį re­gio­ni­nį at­gra­sy­mą prieš Ru­si­jos ag­re­si­ją.

Kon­fe­ren­ci­jos dek­la­ra­ci­ja kvie­čia Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Ukrai­nos vy­riau­sy­bes ne­del­siant ini­ci­juo­ti bend­rų ga­li­mai nu­ma­no­mų sau­gu­mo si­tua­ci­jų mo­de­lia­vi­mo pra­ty­bų or­ga­ni­za­vi­mą (War­ga­ming), sie­kiant pa­di­din­ti tar­pu­sa­vio koor­di­na­ci­nius ge­bė­ji­mus tarp Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no.

Šią dek­la­ra­ci­ją pa­si­ra­šė ke­lių ana­li­ti­nių cen­trų ka­ro ir sau­gu­mo klau­si­mais va­do­vai: JAV cen­tro „The Ja­mes­town Foun­da­tion“ pre­zi­den­tas Gle­nas Ho­war­das, Es­ti­jos Tarp­tau­ti­nio gy­ny­bos ir sau­gu­mo cen­tro vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Di­mi­tris Te­pe­ri­ka, Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro va­do­vas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir ki­ti.

Dek­la­ra­ci­ja taip pat NA­TO, Eu­ro­pos Są­jun­ga ir JAV kvie­čia­mos „išp­lės­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ren­giant abi­pu­ses pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, stip­ri­nan­čias Ru­si­jos at­gra­sy­mą re­gio­ne“.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­sa­kęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas džiau­gė­si Lie­tu­vos pa­sie­ki­mais gy­ny­bos sri­ty­je – di­des­niu fi­nan­sa­vi­mu, grą­žin­ta šauk­ti­nių kai­ruo­me­ne, ta­čiau ki­ti pra­ne­šė­jai tvir­ti­no, jog to ne­ga­na.

„Prieš ke­le­rius me­tus pa­sau­lis, kaip ir Lie­tu­va, iš nau­jo pa­žvel­gė grės­mėms į akis, iš nau­jo te­ko su­vok­ti, kad mū­sų sau­gu­mas tu­ri bū­ti mū­sų pri­ori­te­tas, ne­svar­bu, ar gy­ve­na­me ra­miais lai­kais, ar esa­me po pa­di­di­na­muo­ju ag­re­so­riaus stik­lu. Įvy­kiai Ukrai­no­je, Kry­mo oku­pa­ci­ja, ag­re­sy­vi Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­ka ta­po gar­siai skam­ban­čiu ža­din­tu­vu mū­sų kraš­to ap­sau­gai. (...) Šian­dien ga­li­me džiaug­tis smar­kiai pa­di­dė­ju­siu kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mu, grą­žin­ta pri­va­lo­mą­ja ka­ro tar­ny­ba, įsteig­tu na­cio­na­li­niu ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mo cen­tru“, – kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Tuo tar­pu JAV ana­li­ti­kas Gle­nas Ho­war­das pa­vyz­džiu Lie­tu­vai ro­dė Es­ti­ją ir re­to­riš­kai klau­sė, ko­dėl ame­ri­kie­čiai tu­rė­tų siųs­ti sa­vo ka­rius ko­vo­ti už Lie­tu­vą, kai pa­ti Lie­tu­va ne­pa­kan­ka­mai rū­pi­na­si sa­vo pa­čios sau­gu­mu.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­sa­kęs bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis kaip prob­le­mą iš­kė­lė bend­ros sau­gu­mo po­li­ti­kos stra­te­gi­jos, ku­riai pri­tar­tų vi­so po­li­ti­nio spek­tro par­ti­jos, ne­bu­vi­mą. „Pas­ku­ti­niai par­ti­niai su­si­ta­ri­mai dėl už­sie­nio ir sau­gu­mo rei­ka­lų bai­gė­si 2012 me­tais“, – sa­kė Ž.Pa­vi­lio­nis.

Kon­fe­ren­ci­ją apie hib­ri­di­nes grės­mes Bal­ti­jos re­gio­nui su­ren­gė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kar­tu su Pul­ki­nin­kų aso­cia­ci­ja ir Gy­ny­bos par­amos fon­du, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.