Ekspertai pradeda vertinti „Europos kultūros sostinės“ paraiškas
Pir­ma­die­nį eks­per­tai pra­de­da svars­ty­ti pro­jek­to „Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė“ par­aiš­kas. Še­šios šio ti­tu­lo 2022 me­tais sie­kian­čios sa­vi­val­dy­bės per dvi die­nas pri­sta­tys sa­vo prog­ra­mas tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ver­ti­ni­mo gru­pei.

De­šim­ties eks­per­tų ver­ti­ni­mo gru­pę pa­sky­rė ES ins­ti­tu­ci­jos – Eu­ro­pos Par­la­men­tas, Ta­ry­ba, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir Re­gio­nų ko­mi­te­tas. Į svars­ty­mą kvie­čia­mos vi­sos par­aiš­kas pa­tei­ku­sios sa­vi­val­dy­bės, vė­liau eks­per­tai at­rinks tuos kan­di­da­tus, ku­rie var­žy­sis ga­lu­ti­nė­je at­ran­ko­je.

Į ga­lu­ti­nį at­ran­kos są­ra­šą pa­te­kę mies­tai bus pa­kvies­ti už­baig­ti sa­vo par­aiš­kas iki 2017 me­tų pa­va­sa­rio.

Par­aiš­kas iš­anks­ti­nei at­ran­kai yra pa­tei­kę Anykš­čiai, Jo­na­va, Kau­nas, Klai­pė­da, Plun­gė ir Ro­kiš­kis.

Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės var­das kas­met su­tei­kia­mas ne dau­giau kaip vie­nam mies­tui kiek­vie­no­je iš dvie­jų vals­ty­bių na­rių. 2022 me­tais Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė­mis ga­lės tap­ti po vie­ną Lie­tu­vos ir Liuk­sem­bur­go mies­tą.

2009 me­tais Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ne bu­vo Vil­nius. Tais me­tais Lie­tu­vą iš­ti­ko eko­no­mi­nė kri­zė, o pa­ti prog­ra­ma su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.