Ekspertai: po „valstiečių“ ir konservatorių susitarimo Seime atsiranda „dvi koalicijos“
Po val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų urė­di­jų pert­var­kos ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos šil­dy­mui grą­ži­ni­mo Sei­me at­si­ran­da „dvi koa­li­ci­jos“, sa­ko ana­li­ti­kai.

Toks su­si­ta­ri­mas pa­siek­tas, so­cial­de­mo­kra­tams ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rus jų koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ siū­ly­tam urė­di­jų re­for­mos mo­de­liui.

„Čia ne­ma­žas lai­mė­ji­mas „vals­tie­čiams“ ta pra­sme, kad jie da­bar tu­ri du ne­ofi­cia­lius koa­li­ci­jos par­tne­rius ir ga­li rink­tis tą, ku­ris jiems kaž­ko­kiu me­tu bus nau­din­ges­nis“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

Su­si­tar­ti dėl urė­di­jų ir PVM leng­va­tos prieš sa­vai­tę siū­lė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to do­cen­tas Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius BNS tei­gė, kad „vals­tie­čiams“ bu­vo nau­din­ga pri­im­ti to­kį pa­siū­ly­mą.

„Da­bar ga­li­ma par­ody­ti so­cial­de­mo­kra­tams, kad eg­zis­tuo­ja su­si­ta­ri­mo su kon­ser­va­to­riais ga­li­my­bė. Taip bus su­ma­žin­tas so­cial­de­mo­kra­tų ape­ti­tas“, – sa­kė eks­per­tas.

Ana­li­ti­kai tei­gia, kad pa­sie­kus mi­ni­mą su­ta­ri­mą kon­ser­va­to­riai ga­lės pri­siim­ti lau­rus dėl grą­ži­na­mos PVM leng­va­tos šil­dy­mui, nes tai bū­siąs po­pu­lia­rus spren­di­mas.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riui Gin­tau­tui Pa­luc­kui pa­skel­bus, kad po su­si­ta­ri­mo val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­te­ko pra­smės, ste­bė­to­jai sa­ko, jog for­ma­liai val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rė­tų iš­lik­ti.

K.Gir­nius pa­brė­žė, kad bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tams bet ko­kiu at­ve­ju yra nau­din­gas.

„Čia nė­ra ko­kie nors bend­ri sie­kiai, ku­rie jung­tų so­cial­de­mo­kra­tus ir „vals­tie­čius“. Čia yra tai, kad koa­li­ci­ja jiems yra ma­žiau­sia blo­gy­bė, bet nė­ra taip, kad ji tu­rė­tų ko­kį nors tvir­tą pa­ma­tą“, – sa­kė apž­val­gi­nin­kas.

„So­cial­de­mo­kra­tams bū­tų koa­li­ci­jos par­tne­riais yra nau­din­ga, nes jie gau­na mi­nis­trų port­fe­lius ir rek­la­mą, au­to­ma­tiš­ką dė­me­sį kaip val­dan­tie­ji“, – pri­dū­rė jis.

V.Vo­bo­le­vi­čius tei­gė, jog su­si­ta­ri­mą su kon­ser­va­to­riais „vals­tie­čiai“ ga­lės iš­nau­do­ti kaip įro­dy­mą, kad jie dėl itin svar­bių klau­si­mų su­ge­ba su­si­tar­ti su vi­sais po­li­ti­kais.

„Daug žmo­nių šai­pė­si iš Ra­mū­no Kar­baus­kio, kad tai yra ne­įma­no­ma, o da­bar jis ga­lės sa­ky­ti, kad yra tei­sus, kad „vals­tie­čiai“ iš ti­krų­jų yra lanks­tūs, vals­ty­bi­niai po­li­ti­kai, kad ga­li su­si­tar­ti su vi­sais dėl bend­ro vals­ty­bės in­te­re­so“, – kal­bė­jo ISM do­cen­tas.

Urė­di­jų pert­var­ką Sei­mas tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti an­tra­die­nį. Kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ su­si­ta­ri­mas nu­ma­to, kad PVM leng­va­tos šil­dy­mui grą­ži­ni­mo klau­si­mas bus spren­džia­mas ru­de­nį.