Ekspertai pasisako už leidimą šaldyti embrionus
Iš­va­das Sei­mui dėl Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų par­en­gę tiek Vil­niaus uni­ver­si­te­to, tiek Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) eks­per­tai kaip šei­mai pa­lan­kes­nę įver­ti­no įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, ku­ri ne­ri­bo­tų su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čiaus ir leis­tų juos šal­dy­ti, bet draus­tų nai­kin­ti.

At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, ku­ris įsta­ty­mo va­rian­tas – ri­bo­jan­tis su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čių ar ne­ri­bo­jan­tis – ge­riau­siai ati­tin­ka ne­vai­sin­gos po­ros in­te­re­sus, abie­jų uni­ver­si­te­tų eks­per­tai pa­si­rin­ko pa­sta­rą­jį va­rian­tą.

„Ap­vai­si­na­mų kiau­šia­ląs­čių skai­čiaus ne­ri­bo­ji­mas ir pri­tai­ky­mas in­di­vi­dua­liai pa­cien­tų si­tua­ci­jai ati­tin­ka „auk­si­nį pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo tech­no­lo­gi­jų stan­dar­tą“ ir už­ti­kri­na ga­li­my­bę kiek­vie­nai ne­vai­sin­gai po­rai gau­ti efek­ty­vų gy­dy­mą. To­kia pra­kti­ka yra tai­ko­ma 27 iš 28 ES vals­ty­bių na­rių, iš­sky­rus Mal­tą“, – ra­šo­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­to eks­per­to, Bals­to­gės uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to pro­fe­so­riaus Wal­de­ma­ro Kuc­zyns­kio (Val­de­ma­ro Ku­čins­kio) iš­va­do­je.

Apie va­rian­tą, ku­ris iki tri­jų ri­bo­ja ap­vai­si­na­mų kiau­šia­ląs­čių skai­čių, VU eks­per­tas sa­ko, kad jis ri­bo­ja pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo tech­no­lo­gi­jų efek­ty­vu­mą.

„Dėl šios prie­žas­ties il­gė­ja ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo truk­mė, o vy­res­nėms vai­sin­go am­žiaus mo­te­rims ti­ki­my­bė su­si­lauk­ti vai­ko yra pa­nai­ki­na­ma“, – sa­ko­ma iš­va­do­je.

Sei­mo su­for­mu­luo­to­je už­duo­ty­je eks­per­tų klaus­ta, ku­ris iš dvie­jų pa­teik­tų va­rian­tų ge­riau­siai ati­tik­tų ne­vai­sin­gų su­tuok­ti­nių (su­gy­ven­ti­nių) in­te­re­sus, kar­tu už­ti­kri­nant ir emb­rio­no ap­sau­gą.

Vie­nas užk­lau­sos punk­tas – 3.3.1. – nu­ma­to, kad „emb­rio­nų su­kur­ti lei­džia­ma tiek, kiek vie­nu me­tu jų bus per­kel­ta į mo­ters or­ga­niz­mą, bet ne dau­giau kaip tris“, ir spren­di­mą dėl su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čiaus pri­ima abu su­tuok­ti­niai (su­gy­ven­ti­niai), pa­si­ta­rę su gy­dy­to­ju.

Ki­tas – 3.3.2. – punk­tas siū­lo, kad „emb­rio­nų ga­li bū­ti su­ku­ria­ma tiek, kiek vie­nu me­tu pa­vyks­ta su­kur­ti, ta­čiau ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čiaus pri­ima abu su­tuok­ti­niai (su­gy­ven­ti­niai), pa­si­ta­rę su gy­dy­to­ju. Kar­tu įra­šo­ma, kad vie­nu me­tu į mo­ters or­ga­niz­mą per­ke­lia­mų emb­rio­nų skai­čius ne­ga­li vir­šy­ti tri­jų ir drau­džia­ma nai­kin­ti pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo me­tu su­kur­tą ir į mo­ters or­ga­niz­mą ne­per­kel­tą emb­rio­ną.

Kau­no kli­ni­kų Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vės Rū­tos Jo­lan­tos Na­di­šaus­kie­nės, LSMU His­to­lo­gi­jos ir emb­rio­lo­gi­jos ka­ted­ros va­do­vės An­ge­li­jos Va­lan­čiū­tės bei šios ka­ted­ros lek­to­rės Jo­li­tos Pa­lu­bins­kie­nės, gy­dy­to­jos aku­še­rės-gi­ne­ko­lo­gės Eg­lės Dre­je­rie­nės pa­si­ra­šy­to­je iš­va­do­je ar­gu­men­tai ne­iš­sa­ko­mi, tik nu­ro­do­ma, kad „pri­ta­ria­me 3.3.2 punk­te iš­dės­ty­tai nuo­sta­tai“. Šio­je iš­va­do­je dau­giau kal­ba­ma apie do­no­rys­tės ano­ni­miš­ku­mą, drau­di­mą iš­vež­ti emb­rio­nus iš ša­lies.

Ne­prik­lau­so­mą eks­per­ti­zę ini­ci­ja­vu­si Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė sa­ko, kad ji pa­si­tei­si­no. Pa­sak Sei­mo na­rės, aki­vaiz­du, kad me­di­kai pa­lan­kiau ver­ti­na li­be­ra­les­nį įsta­ty­mo va­rian­tą nei „vals­tie­čių“ pir­mi­nį pro­jek­to va­rian­tą, ku­riam po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­tar­ta Sei­me, im­an­tis keis­ti nuo sau­sio įsi­ga­lio­jan­tį Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą.

„A­ki­vaiz­du, kad ši­ta ini­cia­ty­va pa­pra­šy­ti eks­per­tų iš­va­dos pa­si­tei­si­no. Ką ga­li­ma pa­sa­ky­ti apž­vel­gus iš­va­das? Eks­per­tai sa­ko, kad pir­miau­sia tai yra pa­cien­to ir gy­dy­to­jo rei­ka­las. Nė vie­nas iš apk­laus­tų eks­per­tų ne­pri­ta­ria pir­ma­jam vals­tie­čių pa­siū­ly­mui 3.3.1, ku­riam po pa­tei­ki­mo gruo­dį pri­ta­rė Sei­mas. Tai ga­li­ma ver­tin­ti la­bai po­zi­ty­viai, vi­si eks­per­tai iš es­mės pa­lai­kė da­bar įsi­ga­lio­sian­čio įsta­ty­mo pa­grin­du su­for­mu­luo­tą komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą“, – BNS sa­kė A.Ar­mo­nai­tė.

Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas šie­met Lie­tu­vo­je su­kė­lė daug dis­ku­si­jų. Stip­riau­siai nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė dėl emb­rio­nų skai­čiaus ri­bo­ji­mo, jų šal­dy­mo ir jų nai­ki­ni­mo. Įsta­ty­me, ku­ris įsi­ga­lios nuo sau­sio, su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, ta­čiau ki­tą­met ke­ti­na­ma svars­ty­ti jo pa­tai­sas.

Sei­mas gruo­dį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė kon­ser­va­ty­viam pro­jek­tui, jis nu­ma­to ri­bo­ti su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čių iki tri­jų bei draus­ti šal­dy­mą. Šioms pa­tai­soms pa­sip­rie­ši­no da­lis aku­še­rių ir gi­ne­ko­lo­gų, ra­gin­da­mi leis­ti įsi­ga­lio­ti jau pri­im­tam li­be­ra­les­niam pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo va­rian­tui. Da­lies me­di­kų vie­šai pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad emb­rio­no ap­sau­ga ar­gu­men­tuo­ja­mos pa­tai­sos su­kels prob­le­mų ne­vai­sin­goms po­roms ir kai ku­riais at­ve­jais ne­leis su­si­lauk­ti svei­kų pa­li­kuo­nių. To­kią po­zi­ci­ją vie­šu laiš­ku iš­sa­kė ir apie tris­de­šimt pa­cien­tams at­sto­vau­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų.

Ki­lus ažio­ta­žui, jam tuo pat me­tu re­gis­truo­tas tų pa­čių „vals­tie­čių“ siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti pir­mi­nia­me va­rian­te esa­mų ri­bo­ji­mų dėl emb­rio­nų skai­čiaus ir šal­dy­mo, kar­tu nu­ma­tant įpa­rei­go­ji­mą ne­ri­bo­tai sau­go­ti ne­pa­nau­do­tus emb­rio­nus. Taip pat už­sa­ky­ta ne­prik­lau­so­ma pa­tai­sų eks­per­ti­zė, to­liau Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos Sei­me bus svars­to­mos pa­va­sa­rio se­si­jo­je.