Ekspertai nenustatė, kad V. Galvono paskolos sutartis suklastota
Eks­per­tai ne­nus­ta­tė, kad bu­vu­sio fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Vy­tau­to Gal­vo­no su­tar­tis su bend­ro­vės „Top Sport“ sa­vi­nin­ku bu­vo su­klas­to­ta. Tai pa­aiš­kė­jo, pro­ku­ro­rams ga­vus Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tro iš­va­das dėl su­tar­ties au­ten­tiš­ku­mo.

Rem­da­ma­si šio­mis iš­va­do­mis, žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė lap­kri­čio 18 die­ną kaip ne­pag­rįs­tą at­me­tė V.Gal­vo­no skun­dą, ku­riuo pra­šy­ta įver­tin­ti žur­na­lis­to Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio, LRT lai­do­je pa­vie­ši­nu­sio do­ku­men­tą, pro­fe­si­nę veik­lą. Anot jos, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo po­žiū­riu, žur­na­lis­to veiks­mai bu­vo „tei­sė­ti, są­ži­nin­gi ir pro­fe­sio­na­lūs“.

„Pas­ko­los su­klas­to­ji­mo fak­to, ku­riuo skun­de re­mia­si par­eiš­kė­jas, ne­pat­vir­ti­no ir iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­teik­tos Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tro spe­cia­lis­tų iš­va­dos. Net ir to­kia fak­ti­nė ap­lin­ky­bė nu­ro­do, kad E.Ja­ki­lai­tis tin­ka­mai įver­ti­no sa­vo šal­ti­nio pa­ti­ki­mu­mą ir są­ži­nin­gai rė­mė­si šio šal­ti­nio jam per­duo­ta pa­sko­los su­tar­ties ko­pi­ja. Tai lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad ki­to­kios si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mo, nei žur­na­lis­tas E.Ja­ki­lai­tis pa­tei­kė nag­ri­nė­ja­ma­me prog­ra­mos epi­zo­de, jis ir ne­ga­lė­jo pa­teik­ti“, - ra­šo­ma žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos iš­va­do­se.

Pats V.Gal­vo­nas BNS tvir­ti­no ži­nan­tis, kad eks­per­tai aps­kri­tai at­si­sa­kė įver­tin­ti su­tar­ties au­ten­tiš­ku­mą, esą to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti iš do­ku­men­to ko­pi­jos, o ne ori­gi­na­lo.

„Jie ne tai kad ne­pat­vir­ti­no, jie net ne­ty­rė, nes tai yra ko­pi­ja, o iš ko­pi­jos Lie­tu­vo­je nie­kas eks­per­ti­zės ne­da­ro. Yra dau­giau nei juo­kin­ga - jie rei­ka­lau­ja ori­gi­na­lo. O jei ori­gi­na­lo nė­ra - ką ta­da da­ry­ti? Ki­tas da­ly­kas, ką jie no­ri nu­sta­ty­ti, net jei bū­tų ori­gi­na­las - par­ašo ti­kru­mą? Aš ir taip be­veik šim­tu pro­cen­tu ga­liu sa­ky­ti, kad tie, ku­rie pa­dir­bi­nė­jo su­tar­tį, kad jie ne­pa­si­ra­ši­nė­jo pa­tys, o nu­si­ko­pi­ja­vo par­ašą ir už­dė­jo. (...) Jie gi tu­ri ma­no par­ašų tūks­tan­čius“, - sa­vo ver­si­ją pa­tei­kė V.Gal­vo­nas.

Jis sa­kė, kad žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė pri­ėmu­si spren­di­mą dėl E.Ja­ki­lai­čio ne­pa­si­bai­gus iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, „už­bė­go vi­siems įvy­kiams už akių“.

Pats E.Ja­ki­lai­tis ti­ki­no to­kio par­ei­gū­nų spren­di­mo ir ti­kė­ję­sis, o žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rės spren­di­mą ver­ti­no kaip pre­ce­den­tą, dar kar­tą iš­aiš­ki­nan­tį ži­niask­lai­dos eti­kos ir veik­los ri­bas.

„Nie­ko ki­to ne­si­ti­kė­jau, nes ži­nau, kaip vis­kas vy­ko. Man at­ro­do, kad yra ge­rai kas tam ti­krą lai­ko­tar­pį at­si­ran­dan­tys spe­cia­lis­tų pa­si­sa­ky­mai, ką žur­na­lis­tas ga­li ir ką pri­va­lo da­ry­ti, koks jo dar­bas ir kaip tai tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­ma. Pa­si­sa­ky­mas, kad žur­na­lis­tas ne tik ga­li, bet ir pri­va­lo skelb­ti, vyk­dy­da­mas sa­vo par­ei­gą vi­suo­me­nei to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ją, man at­ro­do, yra la­bai svar­bus“, - BNS sa­kė žur­na­lis­tas.

Į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pra­dė­ti ty­ri­mą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo krei­pė­si pats V.Gal­vo­nas.

LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ E.Ja­ki­lai­tis tie­sio­gi­nė­je LRT lai­do­je su fi­nan­sų mi­nis­tru Ri­man­tu Ša­džiu­mi bir­že­lį pa­skel­bė pa­sko­los su­tar­tį, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad vi­ce­mi­nis­tras, tuo me­tu ku­ra­vęs azar­ti­nius lo­ši­mus, iš bend­ro­vės „Top Sport“ sa­vi­nin­ko Gin­ta­ro Sta­niu­lio pa­sis­ko­li­no 300 tūkst. li­tų už 0,2 proc. pa­lū­ka­nas. V.Gal­vo­nas ir G.Sta­niu­lis ne­igė su­da­rę to­kią su­tar­tį.

Po ki­lu­sio skan­da­lo V.Gal­vo­nas ne­bu­vo grą­žin­tas į fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro pos­tą Vy­riau­sy­bei lie­pą ga­vus nau­jus įga­lio­ji­mus.