Ekspertai: J. Šikšniūtė buvo pasmaugta
Pa­ke­lei­vin­gu au­to­mo­bi­liu į Klai­pė­dą vy­ku­si stu­den­tė Jus­ti­na Šikš­niū­tė bu­vo iš­ža­gin­ta ir pa­smaug­ta.

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Au­re­li­jus Sta­nis­lo­vai­tis an­tra­die­nį pa­vie­ši­no gau­tas teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės iš­va­das, ku­rio­se kons­ta­tuo­ta, jog J. Šikš­niū­tė bu­vo pa­smaug­ta, pra­ne­ša por­ta­las Del­fi.lt

Pir­mi­nė mer­gi­nos mir­ties ver­si­ja bu­vo su­ša­li­mas. „To­kių po­žy­mių taip pat nu­sta­ty­ta, ta­čiau ga­lu­ti­nė mir­ties prie­žas­tis, at­li­kus pa­pil­do­mus his­to­lo­gi­nius ty­ri­mus, yra pa­smau­gi­mas“, – tei­gė A. Sta­nis­lo­vai­tis.

Nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mas Ši­lu­tės ra­jo­no gy­ven­to­jas Val­das J. Jis su­im­tas trims mė­ne­siams. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai mer­gi­nos iš­ža­gi­ni­mu ir nu­žu­dy­mu, sle­piant sek­sua­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą.

J. Šikš­niū­tė din­go per­nai lap­kri­čio 16-osios va­ka­rą, kai pa­ke­lei­vin­ga ma­ši­na iš Sau­gų gy­ven­vie­tės Ši­lu­tės ra­jo­ne no­rė­jo grįž­ti į Klai­pė­dą, kur uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą.