Eksministras teisme kausis prieš VSD
Bu­vęs ke­lių vy­riau­sy­bių mi­nis­tras Rai­mon­das Šu­kys pa­da­vė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD) į teis­mą, rei­ka­lau­da­mas pa­neig­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją apie jam da­ry­tą kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vų po­vei­kį.

„Kreipimęsi prašau pripažinti VSD pažymoje pateiktus duomenis neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę ir orumą, jokių finansinių ar žalos klausimų nekeliama. Toje pažymoje yra bent trys epizodai, kuriuose esu paminėtas. Mano giliu įsitikinimu, ten yra nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys susiejant faktus ar įvykius, kurie niekaip nesisieja arba net darant sąmoningas, ar dėl neįsigilinimo klaidas“, – BNS pirmadienį sakė R. Šukys, šiuo metu einantis Seimo kontrolieriaus pareigas.

Pasak jo, parlamentinį tyrimą dėl neteisėto poveikio politikams atlikusiam Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui VSD pateikė neteisingą informaciją apie jo kandidatavimą į Seimo pirmininko pareigas 2009 metais. Be to, pasak eksministro, viename iš epizodų supainiota jo priklausomybė partijai.

VSD šio R. Šukio ieškinio nekomentuoja. Departamentas BNS patvirtino, kad tai jau antras ieškinys teismui, susijęs su parlamentiniam tyrimui teikta informacija.