EK vadovas: sutartis dėl GIPL finansavimo – istorinė
Lie­tu­vai, Len­ki­jai ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šius su­tar­tį dėl bend­ro du­jo­tie­kio tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pro­jek­to (GIPL) fi­nan­sa­vi­mo, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas par­eiš­kė, kad tai is­to­ri­nis mo­men­tas – Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris sa­ko, jog Len­ki­jos-Lie­tu­vos du­jo­tie­kis yra pir­ma­sis ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas, ku­ris su­jungs Bal­ti­jos ša­lis su Va­ka­rų Eu­ro­pos rin­ko­mis.

„Jūs pa­da­rė­te dau­giau nei tik su­jun­gė­te du­jo­tie­kius, jūs pa­da­rė­te dau­giau nei tik su­jun­gė­te dvi ša­lis. Jūs bai­gė­te Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­nę izo­lia­ci­ją, jūs bai­gė­te il­gai be­si­tę­su­sią ša­lių pri­klau­so­my­bę nuo vie­nin­te­lio tie­kė­jo, su­jun­gė­te vi­są re­gio­ną su li­ku­sia Eu­ro­pa“, – ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Briu­se­ly­je kal­bė­jo EK va­do­vas, kreip­da­ma­sis į Lie­tu­vos pre­zi­den­tę ir Len­ki­jos prem­je­rę.

Pa­sak J.C.Jun­ke­rio, ES in­ves­ti­ci­jos į šį pro­jek­tą yra di­džiau­sios to­kios in­ves­ti­ci­jos ES is­to­ri­jo­je.

„Tai yra in­ves­ti­ci­jos, ku­rios at­ei­ty­je at­neš di­vi­den­dų, už­ti­krins lais­vą ener­gi­jos iš­tek­lių ju­dė­ji­mą Eu­ro­po­je. (...) Mums rei­kia už­ti­krin­ti iš­tek­lių tie­ki­mo sau­gu­mą, di­ver­si­fi­kuo­ti iš­tek­lius. Tai mes ga­li­me pa­da­ry­ti kar­tu var­dan sa­vo pi­lie­čių, sa­vo var­to­to­jų“, – sa­kė J.C.Jun­ke­ris.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas yra svar­bus žings­nis ES ener­ge­ti­nės są­jun­gos link.

„Šian­dien ženg­tas ga­lu­ti­nis ir svar­bus žings­nis, ku­rio ne­bū­tų be ge­ros va­lios, po­li­ti­kų su­pra­ti­mo ir, be abe­jo, fi­nan­si­nės par­amos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­to. (...) Tai yra lem­tin­gas žings­nis ku­riant ener­ge­ti­nę ES są­jun­gą, dėl ku­rios esa­me su­si­ta­rę. Taip taip pat svar­bus žings­nis vi­sos ES kon­ku­ren­cin­gu­mui ir bend­ri­jos ge­ro­vei“, – ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Briu­se­ly­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Es­ti­jos prem­je­ras Taa­vi Roi­vas tei­gė, kad Len­ki­jos-Lie­tu­vos du­jo­tie­kis su­ar­tins vi­są Eu­ro­pą.

„Ma­no­me, kad jo­kia Eu­ro­pos da­lis ne­tu­rė­tų bū­ti sa­la, at­skir­ta nuo ki­tų. Žings­niu, ku­rį žen­gė­me šian­dien, su­jun­gia­me ne tik vamz­dy­nus, mes ku­ria­me ar­ti­mes­nę vie­ni ki­tiems Eu­ro­pą. (...) Vis dėl­to mes dar ne­pa­sie­kė­me ga­lu­ti­nio tiks­lo, dar yra rin­kų, ku­rios tu­ri bū­ti su­jung­tos, pro­jek­tų, ku­rie tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti“, – sa­kė Es­ti­jos prem­je­ras.

Su­tar­tį pa­si­ra­šė bend­ro­vės „Am­ber Grid“ va­do­vas Sau­lius Bi­lys ir Len­ki­jos „Gaz Sys­tem“ va­do­vas Ja­nas Cha­da­mas bei EK at­sto­vas, o ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Len­ki­jos prem­je­rai Laim­do­ta Strau­ju­ma, Taa­vi Roi­vas ir Ewa Ko­pacz, taip pat Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jean-Clau­de Junc­ke­ris.

558 mln. eu­rų ver­tės pro­jek­to sta­ty­boms EK sky­rė 295 mln. eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos CEF fon­do, o dar 10 mln. eu­rų – ty­ri­mams.Lie­tu­vai skir­ta 55 mln. eu­rų, Len­ki­jai – 240,3 mln. eu­rų.

Ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ra (ACER) per­nai pa­skel­bė, kad Len­ki­jai bus skir­ta 85,8 mln. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja: 54,9 mln. eu­rų su­mo­kės Lie­tu­va, 29,4 mln. eu­rų – Lat­vi­ja ir 1,5 mln. eu­rų – Es­ti­ja. Len­ki­jos iš­lai­dos pro­jek­tui sieks 422 mln. eu­rų, Lie­tu­vos – 136 mln. eu­rų.

Tai la­bai svar­bus pro­jek­tas Lie­tu­vai ir vi­sai ES, nes įgy­ven­di­na ener­ge­ti­kos są­jun­gos idė­ją, be to, jis pa­di­dins Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę nuo ru­siš­kų du­jų.