EK vadovas: Lietuva – pavyzdys Rytų kaimynėms
Svei­kin­da­mas su ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiu, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas Clau­de'as Junc­ke­ris Lie­tu­vą tre­čia­die­nį pa­va­di­no sėk­mės pa­vyz­džiu vi­soms Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų kai­my­nėms.

Liuk­sem­bur­go po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad 1990 me­tų ko­vo 11-oji „įė­jo į pa­sau­lio is­to­ri­ją kaip ryž­tin­gas Lie­tu­vos žmo­nių žings­nis į lais­vę ir tei­sę pa­tiems spręs­ti sa­vo li­ki­mą“.

„Tai bu­vo lai­kas, kai bu­vo at­kur­ta Eu­ro­pos vie­ny­bė, o mi­li­jo­nai žmo­nių iš­si­lais­vi­no iš ti­ro­ni­jos. Tai ti­kras is­to­ri­jos ste­buk­las. Eu­ro­po­je ne­bė­ra vie­tos sie­noms ir ne­lais­vei“, - tei­gia­ma J.C.Junc­ke­rio svei­ki­ni­me.

Pa­sak jo, Lie­tu­vos žmo­nės per ket­vir­tiį am­žiaus pa­sie­kė „svai­gi­nan­čiai daug - mo­der­ni­za­vo eko­no­mi­ką, at­li­ko su­dė­tin­gas re­for­mas, įsi­jun­gė į ES šei­mą“.

„Pir­mi­nin­kau­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai ir įsto­da­mi į eu­ro zo­ną, įro­dė­te sa­vo ryž­tą ir pa­siš­ven­ti­mą pa­čia­me Eu­ro­pos Są­jun­gos bran­duo­ly­je. Jūs esa­te sėk­mės pa­vyz­dys vi­soms mū­sų Ry­tų kai­my­nėms. Per 25 me­tus užau­go nau­ja Lie­tu­vos lais­vės kar­ta. Ti­kiu, kad ji ves Eu­ro­pą į prie­kį“, - sa­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas.

Prieš ket­vir­tį am­žiaus Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja res­pub­li­ka, pa­skel­bu­sia ne­prik­lau­so­my­bę nuo So­vie­tų Są­jun­gos.