EK tirs, ar Lietuva teisėtai riboja žemės įsigijimą
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) nag­ri­nės, ar Lie­tu­va ne­pa­da­rė pa­žei­di­mų, ap­ri­bo­ju­si in­ves­ti­ci­jas į že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę.

EK ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė ofi­cia­liai rei­ka­lau­ti, kad Lie­tu­va ir dar trys vals­ty­bės - Bul­ga­ri­ja, Slo­va­ki­ja ir Veng­ri­ja - pa­teik­tų pa­aiš­ki­ni­mus dėl įsta­ty­mų, ku­riais reg­la­men­tuo­ja­mas že­mės įsi­gi­ji­mas.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, vals­ty­bių įsta­ty­muo­se yra nuo­sta­tų, ku­rias pa­gal ES tei­sę ga­li­ma lai­ky­ti lais­vo ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mo ir įsis­tei­gi­mo lais­vės ri­bo­ji­mu. Su­var­žy­mai ga­li­mi, bet jie tu­ri bū­ti tin­ka­mai pa­grįs­ti ir ati­tik­ti ne­dis­kri­mi­na­vi­mo bei pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pus. EK nuo­mo­ne, dėl ap­ri­bo­ji­mų in­ves­tuo­to­jai iš ki­tų ES vals­ty­bių na­rių ga­li bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi.

„Vals­ty­bėms na­rėms lei­džia­ma nu­sta­ty­ti sa­vo tai­syk­les, ku­rio­mis sie­kia­ma ska­tin­ti kai­mo plė­trą, iš­sau­go­ti že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę ir iš­veng­ti spe­ku­lia­ci­nio spau­di­mo že­mės kai­noms, bet tai pri­va­lu da­ry­ti pa­gal ES tei­sę“, - ra­šo­ma EK pra­ne­ši­me spau­dai.

Ofi­cia­lus EK pra­ne­ši­mas – pir­ma­sis pa­žei­di­mo nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ros eta­pas. Vals­ty­bės tu­ri per du mė­ne­sius pa­teik­ti Ko­mi­si­jai at­sa­ky­mą - jei­gu jis ne­ten­kin­tų, EK įpa­rei­go­tų per du mė­ne­sius pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie prie­mo­nes, ku­rių ša­lis ėmė­si. Jei­gu vals­ty­bė na­rė to­liau ne­si­lai­ky­tų ES rei­ka­la­vi­mų, Ko­mi­si­ja ga­li nu­spręs­ti šį klau­si­mą per­duo­ti nag­ri­nė­ti Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mui.

Per­nai ge­gu­žę įsi­ga­lio­jęs že­mės par­da­vi­mo sau­gik­lių įsta­ty­mas ne­lei­džia ūki­nin­kams ir su­si­ju­siems as­me­nims įsi­gy­ti dau­giau nei 500 hek­ta­rų že­mės. Dau­giau jos ga­li pirk­ti tik gy­vu­lių au­gin­to­jai, o kon­kre­tus kie­kis pri­klau­so nuo au­gi­na­mų gy­vu­lių skai­čiaus.

Šiuo me­tu no­rint įsi­gy­ti dau­giau ne­gu 10 hek­ta­rų že­mės, pir­kė­jas pri­va­lo tu­rė­ti tre­jų me­tų že­mės ūkio veik­los pa­tir­ties ar­ba su že­mės ūkiu su­si­ju­sią spe­cia­ly­bę, o ją par­duo­ti jis ga­li, tik pa­nau­do­jus že­mę pa­gal pa­skir­tį pen­ke­rius me­tus. No­rint įsi­gy­ti dau­giau ne­gu 10 hek­ta­rų že­mės, rei­kia gau­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos lei­di­mą.

Lie­tu­vos že­mės sa­vi­nin­kų są­jun­ga kri­ti­ka­vo įsta­ty­mą ir sa­kė, kad jį rei­kia keis­ti, nes že­mės ga­li įsi­gy­ti tik tie, ku­rie jau da­bar ūki­nin­kau­ja, o li­kę žmo­nės to pa­da­ry­ti ne­ga­li, tad ne­ga­li pra­dė­ti už­siim­ti ir ūki­nin­ka­vi­mu.

In­ves­tuo­to­jai ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ana­li­ti­kai tei­gė, kad ap­ri­bo­ji­mai su­stab­dys pre­ky­bą že­me, nes no­rin­tie­ji ją par­duo­ti su­nkiai ras pir­kė­jų - že­mę nu­pirk­ti pa­jė­gios įmo­nės jau tu­ri dau­giau nei 500 hek­ta­rų, tad dau­giau įsi­gy­ti ne­ga­li.

Įsta­ty­mas pri­im­tas, bai­mi­nan­tis, kad Lie­tu­vo­je že­mę su­pirks už­sie­nio bend­ro­vės ir to­kiu bū­du su­žlug­dys Lie­tu­vos že­mės ūkį.