EK: „RTR Planetos“ transliacijų stabdymas neprieštarauja ES teisei
Lie­tu­vos spren­di­mas dėl ne­san­tai­kos kurs­ty­mo su­stab­dy­ti ru­siš­ko te­le­vi­zi­jos ka­na­lo „RRT Pla­ne­ta“ trans­lia­ci­jas ne­prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sei, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Briu­se­lio par­ei­gū­nai at­krei­pė dė­me­sį, kad per ka­na­lo prog­ra­mas ke­lioms vals­ty­bėms, įskai­tant Bal­ti­jos ša­lis, bu­vo gra­si­na­ma oku­pa­ci­ja ir ka­ru, to­dėl Lie­tu­vos spren­di­mas trims mė­ne­siams su­stab­dy­ti trans­lia­ci­ją pro­por­cin­gas ir pa­grįs­tas.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja ka­na­lo re­trans­lia­vi­mą per­nai lap­kri­tį su­stab­dė nu­sta­čiu­si tris pa­žei­di­mus. Nau­jau­sias kons­ta­tuo­tas dėl lai­do­je iš­sa­ky­tų Ru­si­jos par­la­men­ta­ro Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio gra­si­ni­mų Lie­tu­vai, ki­toms re­gio­no ša­lims ir Jung­ti­nėms Vals­ti­joms.

„Bal­ti­jos ša­ly­se, jei ame­ri­kie­čių tan­kai pri­ar­tės prie mū­sų sie­nų, jie dau­giau nie­kur ne­pa­si­trauks, at­gal jie ne­pa­ju­dės. Su­degs su vi­su eki­pa­žu“, – kal­bė­jo ra­di­ka­liais na­cio­na­lis­ti­niais par­eiš­ki­mais pa­gar­sė­jęs po­li­ti­kas.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja šį ir ki­tus par­eiš­ki­mus par­eiš­ki­mą įver­ti­no kaip ka­ro, tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą, nie­ki­ni­mą, ska­ti­ni­mą smur­tau­ti ir fi­ziš­kai su­si­do­ro­ti su JAV ir Bal­ti­jos ša­li­mis.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja te­le­vi­zi­jos re­trans­lia­ci­jos su­stab­dy­mą tuo­met pa­va­di­no „in­for­ma­ci­nės erd­vės cen­zū­ra­vi­mu“.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos yra ap­ri­bo­ju­si ke­tu­rių ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­ją.