EK rekomenduoja Lietuvai spręsti demografijos iššūkius
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) siū­lo Lie­tu­vai, ku­ri yra vie­na spar­čiau­siai se­nė­jan­čių ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, stip­rin­ti svei­ka­tos ap­sau­gą ir jai skir­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­ti į žmo­nių svei­ka­tos stip­ri­ni­mą. Be to, siū­lo­ma iš­plės­ti mo­kes­čių ba­zę bei pa­ge­rin­ti mo­kes­čių su­rin­ki­mą.

„Ta­čiau tu­ri­me bend­rą var­dik­lį - spar­čiai se­nė­jan­tį Eu­ro­pos kon­ti­nen­tą. Tai reiš­kia, jog fi­nan­si­nė naš­ta svei­ka­tos sis­te­moms tik di­dės. Jei no­ri­me, kad pi­lie­čiai bū­tų svei­ki il­ges­nį lai­ką, tu­ri­me pi­ni­gus, skir­tus svei­ka­tos prie­žiū­rai, in­ves­tuo­ti tin­ka­mai ir ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti svei­ka­tos stip­ri­ni­mui. Tai ypač svar­bu Lie­tu­vai, ku­ri yra vie­na spar­čiau­siai se­nė­jan­čių ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, - EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė EK na­rys Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

Sie­kiant už­ti­krin­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą, EK, be ki­ta ko, re­ko­men­duo­ja spręs­ti kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos prob­le­mą, to­bu­lin­ti svei­ka­tos ap­sau­gą bei ma­žin­ti mo­kes­ti­nę naš­tą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims.

Šiais ir ki­tas re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai EK pri­sta­tė tre­čia­die­nį.

„Lie­tu­vai su­si­du­ria su reikš­min­gu dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų su­ma­žė­ji­mu, ku­rį ska­ti­na de­mog­ra­fi­nės ten­den­ci­jos, mig­ra­ci­ja ir pra­sta svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma“, - ra­šo­ma EK re­ko­men­da­ci­jo­se.

Ma­žė­jant dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čiui, Lie­tu­va tu­rė­tų siek­ti, kad švie­ti­mo įgū­džiai ati­tik­tų dar­bo rin­kos po­rei­kius.

Taip pat EK Lie­tu­vai siū­lo im­tis pen­si­jų sis­te­mos re­for­mos, pa­di­din­ti be­dar­bių pa­šal­pų ir pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ap­rėp­tį, su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas įsi­dar­bin­ti.

Ge­gu­žės pra­džio­je pa­skelb­to­se EK prog­no­zė­se tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) au­gi­mas šiais me­tais sieks 2,8 proc., o ki­tą­met pa­spar­tės iki 3,3 pro­cen­to.

Ne­dar­bo ly­gis, per­nai sie­kęs 10,7 proc., šie­met tu­rė­tų su­ma­žė­ti iki 9,9 proc., ki­tais me­tais - iki 9,1 proc. Vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis šie­met augs 4,6 proc., ki­tą­met - 4,5 pro­cen­to.