EK reikia valstybių palaikymo derybose dėl „Nord Stream 2“ – eurokomisaras
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ga­li­my­bės spaus­ti Ru­si­ją dėl du­jo­tie­kio Bal­ti­jos jū­ros dug­ne „Nord Stream 2“ sta­ty­bų yra ri­bo­tos, o no­rint iš­veng­ti jo ne­igia­mų pa­sek­mių, rei­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pa­lai­ky­mo, ti­ki­na už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Ma­ro­šas Šef­čo­vi­čius.

„Mes da­ro­me, ką ga­li­me pa­gal esa­mas tei­si­nes są­ly­gas, mums rei­kės Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių par­amos de­ry­bo­se su Ru­si­ja, ti­kiuo­si, kad gau­si­me tą man­da­tą ir pra­dė­si­me de­ry­bas, re­miant Lie­tu­vai“, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mas Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je Vil­niu­je sa­kė M. Šef­čo­vi­čius.

Anot jo, EK tei­sės tar­ny­bos nuo­mo­ne, Ko­mi­si­ja ne­tu­ri pa­kan­ka­mai tei­si­nių prie­mo­nių, kad ga­lė­tų da­ry­ti spau­di­mą Ru­si­jai dėl tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to tai­ky­mo „Nord Stream 2“ pro­jek­te. Anot jo, sta­tant du­jo­tie­kį ga­lios ir ES, ir Ru­si­jos tei­sė. M. Šef­čo­vi­čius ti­ki­no, kad tei­si­nę ko­li­zi­ją ga­li­ma iš­spręs­ti tik dis­ku­si­jo­mis, ku­rio­se bus sie­kia­ma už­ti­krin­ti, kad Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pa ne­nu­ken­tė­tų dėl pro­jek­to.

„A­ki­vaiz­du, kad vie­nin­te­lis bū­das iš­spręs­ti tą tei­si­nę ko­li­zi­ją yra de­ry­bos. To­dėl mes siū­lo­me ir ma­nau, kad per ke­lias sa­vai­tes EK pa­tvir­tin­si­me įga­lio­ji­mus de­ry­bo­se tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos dėl šio du­jo­tie­kio ir da­ry­si­me spau­di­mą, kad bū­tų ger­bia­mi pa­grin­di­niai ES pri­nci­pai ener­ge­ti­kos ir du­jų: at­sie­ji­mas, ga­li­my­bių su­skirs­ty­mas, ope­ra­ci­jų skaid­ru­mas, tre­čių­jų ša­lių prie­iga. Be abe­jo, siek­si­me už­ti­krin­ti, kad ne­bū­tų ne­igia­mo po­vei­kio Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lims ir tran­zi­tui per Ukrai­ną“, – ti­ki­no M. Šef­čo­vi­čius.

Ta­čiau M. Šef­čo­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad skir­tin­gos ES na­rės pro­jek­tą trak­tuo­ja skir­tin­gai: „Nuo­mo­nės apie šį pro­jek­tą Eu­ro­pos Są­jun­go­je ski­ria­si ir tu­riu jums apie tai at­vi­rai pa­sa­ky­ti. Yra to­kių ša­lių, ku­rioms ma­no, kad tai ko­mer­ci­nis pro­jek­tas, ne­ma­žai vals­ty­bių ma­no, kad šis pro­jek­tas po­li­ti­nis“.

Be­veik 10 mlrd. eu­rų ver­tės „Nord Stream 2“ pro­jek­tą „Gazp­rom“ kar­tu su Va­ka­rų Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos mil­ži­nė­mis ti­ki­si pra­dė­ti įgy­ven­din­ti 2018-ųjų ba­lan­dį. Jam la­bai prieš­ina­si Da­ni­ja, ku­rios Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė keis­ti ša­lies įsta­ty­mus, kad bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės blo­kuo­ti pro­jek­tą.

Pro­jek­tui prieš­ta­rau­ja ir ki­tos vals­ty­bės. Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo (Bea­ta Šyd­lo) anks­čiau tei­gė, kad „Nord Stream 2“ Eu­ro­pai ne­rei­ka­lin­gas, jis ga­li ją su­skal­dy­ti. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad pro­jek­tas yra ne ko­mer­ci­nis, o geo­po­li­ti­nis, juo sie­kia­ma pa­kenk­ti Ukrai­nai bei su­skal­dy­ti Eu­ro­pą. To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si ir Es­ti­ja su Lat­vi­ja.

„Nord Stream 2“ du­jo­tie­kis bus tie­sia­mas per ke­lių ša­lių iš­skir­ti­nes eko­no­mi­nes zo­nas ir te­ri­to­ri­nius van­de­nis, to­dėl jam tai­ko­mos Jung­ti­nių Tau­tų Po­vei­kio ap­lin­kai įver­ti­ni­mo tarp­vals­ty­bi­nia­me kon­teks­te kon­ven­ci­jos (Es­po) nuo­sta­tos.