EK ragina Lietuvą reglamentuoti dirbtinį apvaisinimą
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį par­agi­no Lie­tu­vą įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­ti dirb­ti­nį ap­vai­si­ni­mą, na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je įtvir­ti­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos tai­syk­les dėl su ly­ti­nė­mis ląs­te­lė­mis su­si­ju­sių me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų ko­ky­bės ir sau­gu­mo stan­dar­tų.

Nors žmo­nių au­di­nių ir ląs­te­lių, ta­me tar­pe ir ly­ti­nių, nau­do­ji­mo reg­la­men­ta­vi­mas pa­lik­tas vals­ty­bių na­rių kom­pe­ten­ci­jai, ta­čiau vals­ty­bei lei­džiant nau­do­ti tam ti­krus au­di­nius ir ląs­te­les jos tei­sė­je tu­ri bū­ti įtvir­tin­ti eu­ro­pi­niai to­kių pro­ce­dū­rų ko­ky­bės ir sau­gu­mo stan­dar­tai.

Kaip pa­žy­mi­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos biu­ro Lie­tu­vo­je iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti at­lie­ka­mas dirb­ti­nis ap­vai­si­ni­mas in vi­tro, ta­čiau ES tei­sės nuo­sta­tos dėl pro­ce­dū­ros sau­gu­mo ir ko­ky­bės į na­cio­na­li­nę tei­sę ne­per­kel­tos. Tai­gi, Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je vyk­do­mos me­di­ci­ni­nės pro­ce­dū­ros, su­si­ju­sios su ly­ti­nė­mis ląs­te­lė­mis, ne­ati­tin­ka ES tei­sė­je nu­sta­ty­tų sau­gu­mo ir ko­ky­bės stan­dar­tų ir ke­lia pa­vo­jų vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

EK ra­gi­ni­mo su­lau­ku­si Lie­tu­va per du mė­ne­sius tu­rės pa­teik­ti Ko­mi­si­jai in­for­ma­ci­ją apie prie­mo­nes, ku­rių ji ėmė­si ES tei­sės ak­tams įgy­ven­din­ti. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė yra sa­kiu­si, kad Lie­tu­va iš EK pra­ne­ši­mą apie pra­dė­tą pa­žei­di­mo by­la yra ga­vu­si 2014 me­tų lie­pos 10 die­ną.

Dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas Sei­me strin­ga su­si­dū­rus dviem po­žiū­riams dėl emb­rio­nų kū­ri­mo: kon­ser­va­ty­vio­ji pu­sė siū­lo leis­ti emb­rio­nų su­kur­ti tiek, kiek jų vie­nu me­tu bus per­ke­lia­ma į mo­ters gim­dą, ir ne dau­giau tri­jų, o li­be­ra­les­nio po­žiū­rio šiuo klau­si­mu at­sto­vai siū­lo leis­ti su­kur­ti iki de­šim­ties emb­rio­nų ir juos šal­dy­ti. Vy­riau­sy­bė siū­lo reg­la­men­tuo­jant dirb­ti­nį ap­vai­si­ni­mą ne­ap­si­ri­bo­ti tri­mis emb­rio­nais.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė tei­gia, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da ne­ati­tin­ka baž­ny­čios po­zi­ci­jos dėl emb­rio­nų šal­dy­mo, bet re­mia­si me­di­ci­ni­niu po­žiū­riu.

Pro­jek­tai dėl dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo Sei­me svars­to­mi jau an­trą ka­den­ci­ją. Sei­me pa­grin­di­nės dis­ku­si­jos ky­la dėl to, ar leis­ti emb­rio­nų šal­dy­mą. Li­be­ra­laus reg­la­men­ta­vi­mo prieš­inin­kai sa­ko, kad to­kiu bū­tu Sei­mas įtei­sin­tų gy­vy­bės nai­ki­ni­mą. Jie re­mia­si nuo­sta­ta, kad gy­vy­bė at­si­ran­da nuo ap­vai­si­ni­mo aki­mir­kos.

Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra įsta­ty­mo, ku­ris reg­la­men­tuo­tų dirb­ti­nį ap­vai­si­ni­mą. Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ras tei­kia tik pri­va­čios me­di­ci­nos įstai­gos, ku­rios va­do­vau­ja­si 1999 me­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu „Dėl dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“.

Kol pa­gal­bi­nis ap­vai­si­ni­mas nė­ra įtvir­tin­tas įsta­ty­mu, ne­vai­sin­gos šei­mos ne­ga­li iš vals­ty­bės ti­kė­tis gy­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. Pri­ėmus įsta­ty­mą, pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ros, kaip ir ki­tos gy­dy­mo pa­slau­gos, ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis.

Lie­tu­vo­je ofi­cia­laus ne­vai­sin­gu­mo re­gis­tro nė­ra, skir­tin­gų tar­ny­bų duo­me­ni­mis, yra per 50 tūkst. vai­kų su­si­lauk­ti ne­ga­lin­čių vai­sin­go am­žiaus šei­mų.