EK pateikiami streso testai neatsako į Lietuvai rūpimus klausimus
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) an­tra­die­nį pla­nuo­jant pa­teik­ti sa­vo ver­ti­ni­mą dėl ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) stre­so tes­tų, pre­zi­den­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Ne­ri­jus Alek­sie­jū­nas pa­brė­žia, kad šie ban­dy­mai tė­ra tik jė­gai­nės ver­ti­ni­mo da­lis ir ne iki ga­lo at­sa­ko į Lie­tu­vai rū­pi­mus klau­si­mus.

„Streso testai yra tik dalis to viso didelio paveikslo, nes jie neapima, tokių dalykų, kodėl buvo pasirinkta vieta šioje vietoje, taip pat aplinkosaugos reikalavimų. (...) Buvimas elektrinės šalia mūsų sienos, šalia Vilniaus yra ir tam tikras įrankis, kuris gali būti naudojamas Rusijos geopolitiniais tikslais. Todėl kalbėjimas vien apie streso testus irgi nėra teisingas, mes jį matome kur kas plačiau ir tai mums – nacionalinio saugumo klausimas“, – Žinių radijui sakė N. Aleksiejūnas.

Jis tikisi, kad Baltarusija laiku įgyvendins jai teikiamas rekomendacijas.

„Galutinis dokumentas bus paskelbtas šiandien arba rytoj, bet jau matome, kad yra trūkumų, jie yra aiškiai identifikuoti (...) Yra labai konkretūs dalykai, ko Baltarusija nėra padariusi. (...) Mūsų tikslas, kartu su Europos Komisija užtikrinti, kad būtų aiškus Baltarusijos įsipareigojimas tas rekomendacijas įgyvendinti, iki tol, kol elektrinė galėtų būti paleista“, – teigė N. Aleksiejūnas.

Astravo AE streso testus 2016 metais atliko pagrindinio jėgainės rangovo „Rosatom“ antrinė įmonė „Atomprojekt“. Streso testų rezultatus vertino Europos Komisijos ir Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) sudaryta tarptautinių ekspertų darbo grupė.

Lietuva savo pastabas tarptautinei ekspertų grupei išsiuntė sausio viduryje. Tuomet šalies ekspertai teigė pasigedę pagrindimo dėl Astravo AE atsparumo sunkaus komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, taip pat sunkiųjų avarijų valdymo sistemos nepriklausomumo užtikrinimo. Be to, Lietuvai kelia abejonių jėgainės projekto atsparumo ekstremaliam žemės drebėjimui analizė, nes ji remiasi 1997 metų tyrimais.

Svarbiausias Lietuvos klausimas dėl jėgainės aikštelės parinkimo ataskaitoje nėra nagrinėjamas, todėl jis liks neatsakytas – kaip ir klausimai dėl poveikio aplinkai vertinimo, statybos ir būsimos eksploatavimo kokybės, saugos kultūros užtikrinimo.

Siekiama, kad Baltarusija EK pateiktas rekomendacijas įgyvendintų iki Astravo AE reaktorių veiklos pradžios. Pirmasis reaktorius gamybai turėtų būti paruoštas iki 2019 metų pabaigos.

Lietuva yra pagrindinė už 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos jėgainės kritikė. Minskas tikina, kad Astravo elektrinė statoma saugiai.