EK pateikė išvadas dėl ES lėšų panaudojimo Lietuvoje
Lie­tu­vo­je su­kur­ta 2014–2020 m. ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų val­dy­mo ir kon­tro­lės sis­te­ma iš es­mės ati­tin­ka ES reg­la­men­tuo­se jai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. To­kią iš­va­dą pa­tei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, iš­ana­li­za­vu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą mi­nė­tos sis­te­mos ap­ra­šy­mą bei Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­tą jos ver­ti­ni­mą.

Val­dy­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos (VKS) ins­ti­tu­ci­jų ati­tik­ties jų pa­sky­ri­mo kri­te­ri­jams au­di­tą at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­tei­kė be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę, kad Lie­tu­vo­je su­kur­ta sis­te­ma ati­tin­ka ES ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

„Ko­mi­si­jos tei­gia­mai įver­tin­ta val­dy­mo ir kon­tro­lės sis­te­ma da­bar pri­va­lo bū­ti tin­ka­mai nau­do­ja­ma vi­sų ją su­da­ran­čių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų, kad bū­tų už­ti­krin­tai vyk­do­mi ES ir na­cio­na­li­niai rei­ka­la­vi­mai pla­nuo­jant, įgy­ven­di­nant ir pri­žiū­rint ES fon­dų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus“, – sa­ko fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė.

Sis­te­mą ku­riant, par­eng­ti na­cio­na­li­niai tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų ad­mi­nis­tra­vi­mą. Vi­sos VKS da­ly­vau­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos par­en­gė sa­vo vi­daus pro­ce­dū­ras, o Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jas at­sa­kin­gai ver­ti­no, tei­kė siū­ly­mus, su­kū­rė pro­jek­tų val­dy­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ir par­en­gė val­dy­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos ap­ra­šy­mą.

Iš vi­so ES fon­dų lė­šų VKS su­da­ro 30 ins­ti­tu­ci­jų – va­do­vau­jan­čio­ji, tvir­ti­nan­čio­ji, tar­pi­nės ir au­di­to ins­ti­tu­ci­jos. Šioms ins­ti­tu­ci­joms pa­ves­ta ad­mi­nis­truo­ti 6,7 mlrd. eu­rų 2014–2020 m. ES fon­dų lė­šų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos 2016 m. lap­kri­čio 2 d. duo­me­ni­mis 2014–2020 m. ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ver­tė sie­kia 1,5 mlrd. eu­rų, o jiems iš­mo­kė­tų lė­šų da­lis – be­veik 0,7 mlrd. eu­rų.