EK narė: ES ir JAV dar šiemet gali susiderėti dėl prekybos sutarties
Nė­ra ga­lu­ti­nai aiš­ku, ka­da JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­ga baigs de­ry­bas dėl Tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties (TTIP), ta­čiau ne­at­me­ta­ma, kad tai įvyks dar šie­met, sa­ko už pre­ky­bą at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rė Ce­ci­lia Malms­trom.

„Nė­ra ga­lu­ti­nio ter­mi­no, nes su­si­ta­ri­mas tu­ri bū­ti baig­tas tuo­met, kai abi pu­sės ma­no, kad jis yra pa­kan­ka­mai ge­ras. Ži­no­ma, mes dir­ba­me, kad pa­ma­ty­tu­me ar įma­no­ma už­baig­ti de­ry­bas, iki pa­si­bai­giant pre­zi­den­to B. Oba­mos man­da­tui, tai­gi – iki me­tų pa­bai­gos. Tai įma­no­ma, bet pri­klau­so nuo re­zul­ta­tų“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je sa­kė C. Malms­trom.

TTIP kri­ti­kai tei­gia, kad su­tar­tis tarp JAV ir ES su­ma­žins pro­duk­ci­jos stan­dar­tus Eu­ro­po­je, tad var­to­to­jus pa­sieks pra­stes­nės ko­ky­bės pra­mo­nės ir mais­to pre­kės. Ta­čiau eu­ro­ko­mi­sa­rė ti­ki­no, kad stan­dar­tai iš­liks to­kie pat, tie­siog sie­kia­ma, kad ne­rei­kė­tų tų pa­čių pre­kių ti­krin­ti du kar­tus.

„Ži­nau, kad ne­ri­mau­ja­ma, jog mes su­ma­žin­si­me stan­dar­tus ir tiek Ko­mi­si­ja, tiek Jung­ti­nės Vals­ti­jos la­bai aiš­kiai pa­sa­kė: mes ne­su­ma­žin­si­me stan­dar­tų. Mes tik per­žiū­ri­me tech­ni­nius stan­dar­tus, ku­rie iš es­mės yra to­kie pa­tys. (...) Tai, ką iš es­mės mes da­ro­me taip pat, ta­čiau bran­gu tai at­lik­ti du kar­tus, jei no­ri eks­por­tuo­ti pre­kes, tad jei­gu pa­kak­tų vie­no pa­ti­kri­ni­mo, mes ga­lė­tu­me su­tau­py­ti pi­ni­gų“, – ti­ki­no eu­ro­ko­mi­sa­rė.

Šiuo me­tu tarp ES ir JAV vyks­ta try­lik­tas de­ry­bų raun­das, o Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ruo­šia­ma­si re­fe­ren­du­mui dėl iš­sto­ji­mo iš ES. Di­džio­jo­je Bi­ta­ni­jo­je lan­kę­sis JAV pre­zi­den­tas Ba­ra­kas Oba­ma tei­gė, kad iš­sto­ju­si iš ES, Bri­ta­ni­ja at­si­dur­tų ei­lės ga­le dėl pre­ky­bos su­tar­ties su JAV.

Pa­klaus­ta, ar re­fe­ren­du­mas dėl va­di­na­mo­jo „Bre­xit“ tu­ri įta­kos de­ry­boms, C.Malms­trom tei­gė, jog kol kas įta­kos tai ne­da­ro: „Tie­są sa­kant, šiuo me­tu tai ne­tu­ri efek­to“.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, kad Lie­tu­va ir to­liau pa­lai­ko TTIP.

„Tai pui­ki ga­li­my­bė ap­tar­ti už­sie­nio pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų klau­si­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu. Mes ma­to­me pre­ky­bos po­li­ti­ką kaip gy­vy­biš­kai svar­bų ry­šį tarp kon­ku­ren­cin­gu­mo, eko­no­mi­kos au­gi­mo ir dar­bo vie­tų kū­ri­mo. Ji taip pat tu­ri svar­bų vaid­me­nį ska­ti­nant sau­gu­mą, Eu­ro­pos ver­ty­bes ir žmo­gaus tei­ses už ES ri­bų. Svar­bu už­ti­krin­ti, kad nau­jo­ji ES pre­ky­bos stra­te­gi­ja pa­si­tar­nau­tų ir to­liau at­ve­riant nau­jas rin­kas, taip pat pa­dė­tų ko­vo­ti su ne­są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja“, – po su­si­ti­ki­mo su EK na­re sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

2015 m. spa­lio 14 d Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­sta­tė ko­mu­ni­ka­tą „Pre­ky­ba vi­siems: link at­sa­kin­ges­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų po­li­ti­kos“. Ko­mu­ni­ka­te dėl pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų po­li­ti­kos pri­ori­te­tas ski­ria­mas am­bi­cin­gai ir rea­guo­jan­čiai į glo­ba­li­za­ci­jos iš­šū­kius ES pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų po­li­ti­kai, ku­ri bus grin­džia­ma efek­ty­vu­mo, skaid­ru­mo ir ver­ty­bių pri­nci­pais. Nau­ją­ja stra­te­gi­ja sie­kia­ma ge­res­nės ES in­teg­ra­ci­jos į glo­ba­lias pri­dė­ti­nės ver­tės gran­di­nes, ska­ti­nant pre­ky­bą pa­slau­go­mis, pa­leng­vi­nant skait­me­ni­nę pre­ky­bą ir su­da­rant są­ly­gas nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mui ir eko­no­mi­kos au­gi­mui, už­ti­kri­nant var­to­to­jų, dar­buo­to­jų, ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių in­te­re­sų gy­ni­mą.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Vy­riau­sy­bės va­do­vas pri­ta­rė Eu­ro­pos ko­mi­sa­rės nuo­mo­nei, kad to­kios su­tar­tys kaip TTIP bū­tų nau­din­gos ir Lie­tu­vos eko­no­mi­kai – jau šian­dien eks­por­tas už ES ri­bų pri­si­dė­jo prie dau­giau kaip 200 tūkst. dar­bo vie­tų Lie­tu­vo­je su­kū­ri­mo, o dėl in­ten­sy­ves­nės pre­ky­bos su JAV dar pa­dau­gė­tų dar­bo ga­li­my­bių. Dau­giau už­dirb­tų ša­lies mais­to, dra­bu­žių, far­ma­ci­jos pra­mo­nė. Ti­ki­ma­si, kad dėl TTIP pa­vyks su­si­tar­ti dar šie­met.

JAV ir ES Tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų par­tne­rys­tės (TTIP) su­tar­ti­mi sie­kia­ma pa­nai­kin­ti re­gu­lia­vi­mo ir ta­ri­fi­nes kliū­tis JAV ir Eu­ro­pos tar­pu­sa­vio pre­ky­bai ir in­ves­ti­ci­joms. Kri­ti­kai tei­gia, kad su­tar­tis pa­da­rys ne­igia­mą po­vei­kį eko­lo­gi­niams ir dar­bo rin­kos stan­dar­tams.

Dėl šio su­si­ta­ri­mo de­ra­ma­si nuo 2013 me­tų.