EK: Lietuva turės perdirbti daugiau atliekų
Lie­tu­va iki 2030 me­tų tu­rės dau­giau nei tris­kart pa­di­din­ti per­dir­ba­mų at­lie­kų apim­tį ir ke­lis­kart su­ma­žin­ti į są­var­ty­nus iš­me­ta­mų at­lie­kų kie­kį.

Tai nu­ma­to­ma tre­čia­die­nį Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pri­im­ta­me žie­di­nės eko­no­mi­kos veiks­mų pla­ne – juo Eu­ro­pos vers­lo įmo­nėms ir var­to­to­jams sie­kia­ma pa­dė­ti pe­rei­ti prie stip­res­nės žie­di­nės eko­no­mi­kos, ku­rio­je iš­tek­liai bus nau­do­ja­mi tau­siau.

„Pa­siū­ly­ti veiks­mai pa­dės su­kur­ti už­da­rą pro­duk­tų gy­va­vi­mo cik­lą, nes bus per­dir­ba­ma dau­giau at­lie­kų ir me­džia­gos bus nau­do­ja­mos pa­kar­to­ti­nai, o tai duos nau­dos tiek ap­lin­kai, tiek ir eko­no­mi­kai“, – pra­ne­šė EK at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je.

ES vals­ty­bės iki 2030 me­tų tu­rės per­dirb­ti 65 proc. ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, o į są­var­ty­nus iš­ve­ža­mų at­lie­kų da­lis tu­rės siek­ti 10 proc.

Nau­jau­siais Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 2013 me­tais Lie­tu­vo­je per­dirb­ta 21 proc. vi­sų at­lie­kų, o į są­var­ty­nus iš­vež­ta 64 proc. vi­sų at­lie­kų, ir tai bu­vo vie­nas di­džiau­sių ro­dik­lių vi­so­je ES. Dar 8 proc. jų kom­pos­tuo­ta, 7 proc. – su­de­gin­ta.

Vi­so­je ES į są­var­ty­nus iš­vež­ta 31 proc. at­lie­kų, dar 28 proc. – per­dirb­ta, 15 proc. – kom­pos­tuo­ta, 26 proc. – su­de­gin­ta.

Už­per­nai Lie­tu­vo­je vie­nam gy­ven­to­jui te­ko vi­du­ti­niš­kai 433 kg šiukš­lių, Lat­vi­jo­je – 312 kg, Es­ti­jo­je – 293 kg.

Žie­di­nės eko­no­mi­kos veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­to­ma skir­ti dau­giau kaip 650 mln. eu­rų pa­gal prog­ra­mą „Ho­ri­zon­tas 2020“ ir 5,5 mlrd. eu­rų fi­nan­sa­vi­mą iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų.