EK: Lietuva privalo palengvinti žemės pardavimą užsieniečiams
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja rei­ka­lau­ja, kad Lie­tu­va pa­leng­vin­tų že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams są­ly­gas, ku­rios da­bar pa­žei­džia lais­vą ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mą ir įsis­tei­gi­mo lais­vę, pra­ne­šė EK at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je.

Ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vai pa­tei­kė pa­grįs­tą nuo­mo­nę ir pa­pra­šė iš da­lies pa­keis­ti že­mės įsi­gi­ji­mo tei­sės ak­tus, ku­riais 2014 me­tų ge­gu­žę bu­vo su­griež­tin­tas že­mės par­da­vi­mas už­sie­nie­čiams. Lie­tu­va per du mė­ne­sius tu­ri su­de­rin­ti sa­vo tei­sės ak­tus su EK tei­se, ki­tu at­ve­ju pa­sta­ro­ji ga­li kreip­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą.

„Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, kai ku­rio­mis nau­jų­jų na­cio­na­li­nių tai­syk­lių nuo­sta­to­mis ri­bo­ja­mas lais­vas ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mas ir įsis­tei­gi­mo lais­vė. Tai ga­li at­gra­sy­ti tarp­vals­ty­bi­nes in­ves­ti­ci­jas. Kai ku­riais ap­ri­bo­ji­mais ga­li bū­ti sie­kia­ma pa­grįs­tų tiks­lų, nes jais ko­vo­ja­ma su pir­ki­mu spe­ku­lia­ci­jos tiks­lais ar­ba at­siž­vel­gia­ma į pla­na­vi­mo ir kai­mo po­li­ti­kos tiks­lus, bet tam, kad tie ap­ri­bo­ji­mai bū­tų tei­sė­ti, jie pri­va­lo bū­ti pro­por­cin­gi ir jais ne­ga­li bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi ki­ti ES pi­lie­čiai“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Pa­vyz­džiui, per griež­tas rei­ka­la­vi­mas že­mės pir­kė­jui bū­ti ūki­nin­ku.

EK pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą prieš Lie­tu­vą pra­dė­jo 2015 me­tų ko­vo mė­ne­sį, pa­tei­ku­si ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą. Ga­vu­si Lie­tu­vos at­sa­ky­mą, EK te­bė­ra su­si­rū­pi­nu­si, kad tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas pa­žei­džia ES tei­sę.

EK taip pat krei­pė­si į Bul­ga­ri­ją, Veng­ri­ją, Lat­vi­ją, ir Slo­va­ki­ją.

V. Bal­trai­tie­nė: že­mės „sau­gik­lių“ įsta­ty­mą siū­lo­ma keis­ti mi­ni­ma­liai

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai rei­ka­lau­jant, kad Lie­tu­va pa­leng­vin­tų že­mės par­da­vi­mą už­sie­nie­čiams, ku­rios esą pa­žei­džia lais­vą ka­pi­ta­lo ju­dė­ji­mą, ša­lies že­mės ūkio mi­nis­trė tei­gia, kad da­bar­ti­nę tvar­ką bus siū­lo­ma keis­ti mi­ni­ma­liai. Pa­sak Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės, ūki­nin­kų nuo­mo­ne, da­bar­ti­nio įsta­ty­mo keis­ti ne­rei­kė­tų, to­dėl bus siū­lo­ma keis­ti tik kai ku­rias su ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta ir biu­ro­kra­ti­ja su­si­ju­sias jo nuo­sta­tas.

„Mū­sų, žem­dir­bių, so­cia­li­nių par­tne­rių nuo­mo­nė ne­pa­si­kei­tė – že­mė tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma že­mės ūkio pro­duk­ci­jai ga­min­ti. (...) Tai bus tik biu­ro­kra­ti­niai pa­leng­vi­ni­mai, kad ma­žiau rei­kė­tų šei­mos na­riams pa­žy­mų. Čia tai, ką mes siū­ly­si­me, – ką siū­lys Vy­riau­sy­bė ir koks pro­jek­tas iš­eis iš Vy­riau­sy­bės, su­nku pa­sa­ky­ti“, – BNS sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

EK nu­ro­dė, kad da­bar yra per griež­tas rei­ka­la­vi­mas že­mės pir­kė­jui bū­ti ūki­nin­ku.

Pa­sak mi­nis­trės, siū­lo­ma ne­keis­ti ap­ri­bo­ji­mo, kai dau­giau nei 10 hek­ta­rų že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės no­rin­ti pirk­ti bend­ro­vė pri­va­lo gau­ti dau­giau nei 50 proc. pa­ja­mų iš že­mės ūkio veik­los.

„Mes vis tik siū­ly­si­me ši­tą pa­lik­ti. Mes bu­vo­me su ūki­nin­kais su­si­rin­kę, jų nuo­mo­ne, tai iš vi­so ne­rei­kė­tų įsta­ty­mo keis­ti ir ju­din­ti“, – ti­ki­no mi­nis­trė.

Anot jos, įsta­ty­mo pa­tai­sas mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bei pa­teiks jau ne­tru­kus. Pa­na­šų siū­ly­mą mi­nis­te­ri­ja jau tei­kė Vy­riau­sy­bei prieš me­tus, ta­čiau tuo­met įsta­ty­mas ne­bu­vo pa­keis­tas.