EK ir Baltarusijos atstovai aptarė Astravo AE saugumą
Bal­ta­ru­si­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos dia­lo­gą ener­ge­ti­ko­je bei ša­lia Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mą ap­tar­tė aukš­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai.

Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lu mi­nis­tras Vla­di­mi­ras Ma­kė­jus su­pa­žin­di­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Ma­ro­šą Šef­čo­vi­čių, at­sa­kin­gą už ener­ge­ti­kos są­jun­gą, apie prie­mo­nes As­tra­vo AE sau­gu­mui už­ti­krin­ti, pra­ne­šė agen­tū­ra „In­ter­fax“, rem­da­ma­si Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­ba.

„Po­kal­bio me­tu bu­vo ap­tar­tos Bal­ta­ru­si­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos dia­lo­go ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ener­ge­ti­kos te­ma pers­pek­ty­vos“, – sa­kė Bal­ta­ru­si­jos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ti­ki­si, kad Bal­ta­ru­si­ja šie­met ar­ba 2017 me­tais baigs As­tra­vo AE pa­ti­ki­mu­mo tes­tus. Tai ba­lan­džio pa­bai­go­je laiš­ke Eu­ro­pos Par­la­men­to ža­lie­siems par­eiš­kė M.Šef­čo­vi­čius ir už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gas Ko­mi­si­jos na­rys Mi­gue­lis Aria­sas Ca­ne­te. Ko­mi­si­jos at­sto­vai nu­ro­dė, kad iš Bal­ta­ru­si­jos bus rei­ka­lau­ja­ma iki įjun­giant As­tra­vo AE per­žiū­rė­ti pro­jek­tą. EK taip pat ti­ki­na, kad pa­ti­ki­mu­mo tes­tai bus per­žiū­rė­ti ir Briu­se­ly­je.

Lie­tu­va yra ar­šiau­sia ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mos As­tra­vo AE kri­ti­kė – val­džios at­sto­vų tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.