EK atstovybės Lietuvoje vadovu paskirtas A.Pranckevičius
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vu pa­skir­tas Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas, Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius.

Apie šį pa­sky­ri­mą EK va­do­vas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris in­for­ma­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę.

Par­ei­gas A.Pra­ncke­vi­čius pra­dės ei­ti pir­ma­die­nį, spa­lio 17 die­ną.

Jis lai­mė­jo ES skelb­tą kon­kur­są.

Žur­na­lis­to ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių spe­cia­lis­to iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis A.Pra­ncke­vi­čius 2009–2012 me­tais bu­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­mi­nin­ko Jer­zy Bu­ze­ko (Je­žio Bu­ze­ko) pa­ta­rė­jas, nuo 2012 me­tų jis pa­ta­ri­nė­ja EP pir­mi­nin­kui Mar­ti­nui Schul­zui (Mar­ti­nui Šul­cui). Prieš tai A.Pra­ncke­vi­čius dir­bo Eu­ro­pos Par­la­men­to Iš­orės po­li­ti­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to par­ei­gū­nu, at­sa­kin­gu už tarp­par­la­men­ti­nes de­le­ga­ci­jas (2006–2009 m.) ir kon­kre­čiai už Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to dar­bą (2009 m.). Kar­je­ros pra­džio­je dir­bo pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­ta­rė­ju vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais (2004–2005 m.), pra­ne­šė EK.

EK va­do­vo ka­den­ci­ja trun­ka tre­jus me­tus, ji dar ga­li bū­ti pra­tęs­ta dve­jiem me­tams.

A.Pra­ncke­vi­čius – tre­čia­sis lie­tu­vis, ei­sian­tis šias par­ei­gas. EK at­sto­vy­bei yra va­do­va­vę Kęs­tu­tis Sa­daus­kas ir Na­ta­li­ja Kaz­laus­kie­nė.

EK at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja vi­sai Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Ji tei­kia in­for­ma­ci­ją Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir ži­niask­lai­dai apie EK veik­lą, po­zi­ci­jas ir pla­nus, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius ir įvai­rius pro­jek­tus; in­for­muo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją apie pro­ce­sus, nuo­mo­nes ir įvy­kius mū­sų ša­ly­je; ren­gia ir koor­di­nuo­ja EK na­rių ir par­ei­gū­nų vi­zi­tus Lie­tu­vo­je.

A.Pra­ncke­vi­čius šių me­tų rug­sė­jį bu­vo įvar­din­tas tarp ke­tu­rių Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į še­šė­li­nius už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trus.